Zápis z Plenárního zasedání

5. 2. 2014, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo
dne 5. 2. 2014 ve 14:00 h v rámci 90. Fyziologických dnů
v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě

Schůze se zúčastnilo celkem 21 členů ČFS

Zprávu o činnosti ČFS přednesl předseda ČFS, Prof. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Členové společnosti byli informováni o

 • počtu zasedání výboru ČFS a revizní komise, který se sešel v roce 2013 celkem 4x.
 • počtu řádných členů, tj. 218, z toho 96 žen a 122 mužů. Členové byli informováni, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Vzhledem k tomu, že složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště, ČFS vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě její změny.
 • průběhu voleb do výboru ČFS: voleb se zúčastnilo 70 ze 218 oprávněných voličů. Celkový počet platných volebních lístků byl 69.
 • činnosti ČFS v roce 2013. 89. Fyziologické dny se konaly ve dnech 5.- 7. února 2013 v Praze. Celkově bylo přihlášeno 183 účastníků, 115 z České republiky a 68 ze Slovenska.
 • činnosti komisí, především neuroontogenetické komise, výukové komise a komise experimentální kardiologie
 • publikační činnosti, kdy vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 89. FD v roce 2013 byly po peer review publikovány v Suplementu Physiological Research.
 • ocenění členů společnosti u přílležitosti životní výročí
 • výsledků hospodaření společnosti v roce 2013.
  Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu. Celkově je finanční výsledek (před zdaněním) – minus 14 139,87 Kč.
 • skutečnosti, že inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.
 • stipendia na podporu účast mladých fyziologů na konferencích. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.
 • o práci ediční rady časopisu Československá fyziologie

Výše členských příspěvků na rok 2014 nebude změněna, o úpravě poplatků bude jednat výbor v příštím období.

V diskusi prof. Rokyta připomněl, že v minulosti měla společnost významně vyšší aktivitu v mezinárodní oblasti, např. při organizaci vědeckých setkání. Uvedl, že kromě vědeckého a společenského přínosu mohou být kongresy i zdrojem přijmu pro činnost společnosti.

Docent Nečas (Fysiologický ústav Lékařské fakulty Palackého university v Olomouci) pozval členy společnosti na příští Fysiologické dny do Olomouce. O organizaci zasedání se jeho pracoviště hodlá ucházet.

Členové společnosti vyjádřili souhlas s Výroční zprávou.

7. února 2014

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda ČFS