Zápis z Plenárního zasedání

5. 2. 2013, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo
dne 5. 2. 2013 ve 12:00 h v rámci 89. Fyziologických dnů
v prostorách areálu ústavů Akademie věd České republiky, Praha 4

Schůze se zúčastnilo celkem 23 členů ČFS

Zprávu o činnosti ČFS přednesl předseda ČFS, Prof. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Členové společnosti byli informováni o

 • počtu zasedání výboru ČFS a revizní komise, který se sešel v roce 2012 celkem 4x.
 • počtu řádných členů, tj. 236, z toho 104 žen a 132 mužů. Členové byli informováni, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Vzhledem k tomu, že složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště, ČFS vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě její změny.
 • činnosti ČFS v roce 2012. 88. Fyziologické dny se konaly ve dnech 7.- 9. února 2012 v Hradci Králové. Celkově bylo přihlášeno 135 účastníků, 75 z České republiky a 58 ze Slovenska. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí byly uděleny 3 ceny, 1. cena v hodnotě 5 000,- Kč T. Roušarovi a dvě druhé ceny po 2500,- Kč byly uděleny P. Arnoštové“ a M. Chovancovi
 • činnosti komisí, především neuroontogenetické komise, výukové komise a komise experimentální kardiologie
 • publikační činnosti, kdy vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 88. FD v roce 2012 byly po peer review publikovány v Suplementu Physiological Research.
 • ocenění členů společnosti u přílležitosti životní výročí
  Navržení kandidáti a ocenění:
  • Prof. Helena Illnerová – Zlatá Purkyňova medaile ČLS JEP
  • Prof. František Kolář – Laubergerova medaile
  • Prof. Pavel Mareš – Laufbergerova medaile
  • Dr. Jaroslava Folbergerová – Čestné členství v ČFS
  • Dr. Zdeňek Drahota – Čestné členství v ČFS
  • Dr. Jaroslav Kuneš, DrSc. – čestné členství ČFS
 • výsledku soutěže o nejlepší publikaci v roce 2011, kterou výbor udělil práci: Telensky P, Svoboda J, Blahna K, Bures J, Kubik S, Stuchlik A. Functional inactivation of the rat hippocampus disrupts avoidance of a moving object. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Mar 14 IF = 9,432. Členové byli informováni o termínu pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2012, který je 15.4. 2013.
 • výsledků hospodaření společnosti v roce 2012.
  Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu. Celkově je finanční výsledek (před zdaněním) – plus 44 066,- Kč.
 • skutečnosti, že inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.
 • stipendia na podporu účast mladých fyziologů na konferencích. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.
 • o práci ediční rady časopisu Československá fyziologie
 • příští kongresu IUPS a FEPS, který se bude konat 21. – 26. 7. 2013 v Birminghamu, UK
  (http://www.iups2013.org/)

Výše členských příspěvků na rok 2013 nebude změněna, o úpravě poplatků bude jednat výbor v příštím období.

Členové společnosti vyjádřili souhlas s Výroční zprávou (pro – 23 hlasů, zdrželi se – 0, proti – 0).

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti