Zápis schůze výboru

16. 11. 2021, 12:05

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
16. 11. 2021 ve 14 hodin on line prostřednictvím platformy Teams

Přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pácha, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Yamamotová. Omluveni: Kuncová, Lotková

1. Diskuze k pořadatelství kongresu IUPS v roce 2029

Prof. Pokorný shrnul současné informace potřebné k rozhodnutí, zda se ČFS má ucházet o pořadatelství kongresu IUPS 2029. Termín pro podání bidu je leden 2022. Vzhledem k termínu, kdy se má kongres konat je zapotřebí, aby se již nyní do přípravy bidu zapojili mladší kolegové, kteří budou v roce 2029 v produktivním věku. O pořadatelskou podporu se uchází firma GARANT. Členové výboru předem obdrželi její nabídku, ve které nabízí pomoc s přípravou bidu a následně kompletně celého kongresu. Prof. Pokorný seznámil členy výboru s reakcemi členů společnosti na výzvu odeslanou emailem 5.11.2021, aby se vyjádřili, zda pořádání kongresu podporují a zda by se byli ochotni zapojit do jeho organizace. Celkem odpovědělo pouze 5 členů společnosti, což značí o velmi malé podpoře členské základny pro pořádání této akce. Z obsáhlé diskuze jednotlivých členů výboru vzešel závěr, že vzhledem k absenci nadšených mladších fyziologů, kteří by měli chuť kongres pořádat, se ČFS o pořadatelství ucházet nebude. Nicméně výbor pověřil Prof. Pokorného, aby zjistil, zda je možné návrhy podávat o rok později a pokud tomu tak bude, výbor se k této otázce ještě jednou vrátí a osloví členy společnosti při plenárním zasedání společnosti, které se bude konat při FD2022.

2. Příprava fyziologických dní 2022

Prof. Kittnar informoval členy výboru o postupu příprav FD. V současnosti se dokončují práce na webových stránkách, které budou v nejbližší době spuštěny. Prof. Pokorný připomněl, že by stránky měly obsahovat informace o tom, jak bude probíhat konference v případě nemožnosti konání akce „in person“ z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. FD2022 se v takovém případě budou konat on line.

3. Supplementum

Členové výboru byli informováni, že číslo je kompletní a připraveno k vydání. Prof. Šlamberová vznesla dotaz ohledně faktur publikační náklady, které dosud nebyly autorům rozeslány. Ve většině institucí lze platby uskutečnit pouze do konce listopadu, a proto je třeba, aby k rozeslání došlo co nejdříve.

4. Různé

Webovým stránkám se bude výbor věnovat na dalším zasedání.
Příští schůze bude svolána podle potřeby on line.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář ČFS