Zápis schůze výboru

7. 10. 2021, 18:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala prezenčně
v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK dne 7. 10. 2021 ve 14 hodin

přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Pácha, Pokorný, Riljak, Sumová,
omluveni: Kuncová, Lotková, Otáhal, Šlamberová, Yamamotová

1. Zahájení schůze

Předseda ČFS Prof. Pokorný zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné po delší přestávce, kdy nebylo z důvodu pandemické situace možné uspořádat schůzi prezenční formou.

2. Příprava fyziologických dní 2022

Výbor se zabýval stavem příprav konference a specifikací jednotlivých organizačních bodů:

 • termín byl stanoven na 8. – 12. 2. 2022
 • účastnické poplatky: ponechány částky jako při předcházejících FD, tj. 2500 Kč člen ČFS a 3500 nečlen. Termín pro zaplacení je pro české účastníky 15. 1. 2022, platba účastníky ze Slovenska bude provedena při registraci na místě.
 • snaha o udržení co nejnižších nákladů na organizaci tak, aby nebyla ztrátová v případě, že se nebudou moci účastnit slovenští fyziologové.
 • návrh na zvanou vědeckou přednášku, která by se prezentovala online přenosem – bude oslovena Margarethe Geiger. Pokud se podaří dojednat, nahradila by „vědeckou aktualitu“
 • návrhy na jmenované přednášky zůstávají z minula: Purkyňova přednáška – prof. Štengl, výuková přednáška – MUDr. Mlček
 • soutěž mladých fyziologů: Bude organizována soutěž pro všechny účastníky do 35 let, kteří budou prezentovat formou přednášky (na rozdíl od dřívějších let nebude rozlišováno, zda se jedná o členy ČFS). Bylo navrženo, že v případě, kdy cenu získá člen ČFS, bude mu odpuštěn členský poplatek.

3. Supplementum

Prof. Nováková informovala podrobně výbor o stavu příprav Supplementa. Předpokládá se, že do konce října bude ukončeno recenzní řízení všech podaných příspěvků. Možnost zaslání práce do Supplementa bude i nadále vázáno na prezentaci při FD, nově bude rozšířeno i na prezentace formou posteru.

4. Časopis

Výbor rozhodl, že v organizační struktuře časopisu nebude zahrnut Poradní výbor a všichni navržení členové budou součástí Redakční rady.
Složení redakční rady je následující:

Vedoucí redaktor:
Vladimír Riljak

Zástupci vedoucího redaktora:
Jaroslav Pokorný
Zuzana Červinková
Richard Rokyta

Tajemnice:
Kateřina Jandová

Členové:

SFS:
Daniela Ostatníková
Andrea Čalkovská
Peter Celec

ČFS:
Martin Vokurka
Jan Cendelín
Jakub Otáhal
Marie Nováková
Bohuslav Ošťádal

Výbor dále projednal nabídku TIGIS na on line verzi časopisu za poplatek cca 10 tis. Kč/ číslo. Na základě této nabídky pak výbor rozhodne, zda časopis bude vycházet pouze elektronicky.

4. Členská základna

Výbor obdržel následující žádosti o zrušení členství:

 • Tomáš Petrášek
 • MUDr. Ivana Ošťádalová
 • RNDr. Pavel Švorc (zatíženo dluhem vůči společnosti v částce 4380 Kč za členské poplatky – bude v jednání s ČLS JEP).

5. Ocenění členů společnosti

Předseda ČFS seznámil členy výboru se seznamem členů společnosti, kteří se v příštím roce dožívají významného životního jubilea. Na základě těchto materiálů výbor rozhodl navrhnout udělení čestného členství Purkyňovy společnosti následujícím členům z Fyziologického ústavu AVČR:

 • Prof. F. Kolář
 • Dr. J. Folbergrová
 • Dr. Z. Drahota

6. Hospodaření společnosti

Z důvodu absence aktivit nebyly od poslední schůze na účtu provedeny žádné pohyby, kromě pravidelného poplatku za časopis.

7. Webové stránky

Z důvodu absence Prof. Šlamberové, která se nemohla schůze zúčastnit, byl tento bod přesunut na další jednání výboru.

8. Nabídka organizace kongresu IUPS 2029

Prof. Pokorný informoval členy výboru, že byl kontaktován společnostmi, které se zabývají organizací kongresů, s dotazem, zda se bude ČFS ucházet o organizaci kongresu IUPS v roce 2029. Výbor konstatoval, že vzhledem k jeho věkovému složení nelze takové rozhodnutí učinit bez oslovení mladších členů, kteří budou za 7 let aktivně činní ve vědecké práci. Předseda společnosti byl pověřen výborem oslovit členskou základnu informačním emailem. Výbor se k této otázce vrátí formou elektronické schůze, aby posoudil zájem ze strany členů společnosti a na jeho základě této věci rozhodl.

9. Různé

prof. Kittnar připomněl, že je tomu 170 let od založení Fyziologického ústavu 1. LF UK, který byl 6. října 1851 ústav slavnostně otevřen Purkyňovou programovou řečí „Pojem fysiologie, její poměr ku vědám přírodním a ku vědám i umění vůbec, metody jejího teoretického i praktického učení, vychovávání fysiologů, zakládání fysiologických ústavů.“

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář ČFS