Zápis schůze výboru

24. 6. 2021, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky
prostřednictvím MS Teams dne 24. 6. 2021 ve 14 hodin

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Pácha, Otáhal, Pokorný, Riljak, Šlamberová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal všechny členy výboru, kteří se připojili distančně prostřednictvím MS Teams.
Účastníci schůze si připomněli nedávné úmrtí doc. MUDr. Jana Mareše, CSc., bývalého předsedy Fysiologické společnosti.

2. Časopis Československá fyziologie

Výbor České fyziologické společnosti (dále jen Výbor) se detailně zabýval problematikou časopisu Československá fyziologie (dále jen časopis) a diskutoval scénáře budoucího rozvoje tohoto zásadního komunikačního média České fyziologické společnosti a Slovenské fyziologické společnosti s tímto výsledkem:

 1. Výbor schválil Pravidla Redakční rady časopisu (v příloze)
 2. Výbor schválil vznik Vědeckého poradního sboru časopisu. Členové tohoto výboru by měli aktivně vyhledávat aktuální vědecká témata vhodná pro publikování v časopise a napomáhat při oponentním řízení došlých rukopisů.
 3. Výbor rozhodne o ukončení funkčního období stávající Redakční rady časopisu
 4. Výbor schválí složení nové Redakční rady
 5. Výbor schválí složení Vědeckého poradního sboru
 6. Výbor pověřuje předsedu společnosti, aby:
  • i. seznámil jednatele nakladatelství Tigis s výsledkem jednání výboru ČFS – konkrétně s body a až e čl.1. tohoto zápisu.
  • ii. rozeslal děkovné dopisy členům končící Redakční rady.
  • iii. na základě Pravidel Redakční rady rozeslal jmenovací dekrety členům nové Redakční rady a Vědeckého poradního sboru.
 7. Výbor pověřuje doc. Vladimíra Riljaka, Ph.D. (stávajícího i budoucího Vedoucího redaktora):
  • i. realizací Pravidel Redakční rady,
  • ii. nastavením účinné komunikace Redakční rady s nakladatelstvím Tigis,
  • iii. vymezením rámcových úkolů pro Vědecký poradní sbor a způsobu komunikace s Redakční radou.

3. Výroční konference – 97. Fyziologické dny

Výbor potvrdil místo a termín 97. FD (Fysiologický ústav 1. LF UK, únor 2022).
Prof. Šlamberová tuto informaci laskavě umístí na stránky společnosti.

Jednání výboru zůstává otevřené pro další korespondenční diskusi, zejména se členy výboru, kteří se nemohli schůze účastnit (do 1. 7. 2021). Pak bude vytvořen definitivní zápis.

Zapsali

Prof. MUDr. Jakub Otáhal, PhD.
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Kontrolu zápisu provedla

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.