Zápis schůze výboru

3. 6. 2021, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky
prostřednictvím MS Teams dne 3. 6. 2021 ve 14 hodin

přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak,
omluveni: Kuncová, Lotková, Pácha, Sumová, Šlamberová, Yamamotová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal všechny členy výboru, kteří se připojili distančně prostřednictvím MS Teams. Vzhledem k počátečním problémům s připojením se oproti programu změnilo pořadí projednávaných bodů.

2. Nominace kandidátů do Panelů AZV

Prof. Pokorný informoval výbor o žádosti AZV o nominaci zástupců ČFS do Panelů AZV. Prof. Pokorný již v předstihu oslovil členy výboru s žádostí o návrhy nominací. Odezva na tuto žádost nebyla velká. Na schůzi bylo rozhodnuto, že do panelu Neurofyziologie navrhneme doc. PharmDr. Alenu Sumovou, DSc., nominace je shodná s návrhem FGÚ AV ČR. Do panelu Kardiofyziologie výbor navrhuje kandidáty v následujícím pořadí:
a) Prof. RNDr. František Kolář, CSc.; b) doc. MUDr. Štěpán Havránek Ph.D.; c) prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Do panelu Metabolismus – padl návrh na doc. Kuncovou popřípadě její spolupracovníky (prof. Štengl) – projedná prof. Pokorný.

3. Supplementum

Výbor byl seznámen s postupem přípravy Supplementa 2021. Prof. Otáhal informoval o tom, že obdrželi 16 prací, z toho 3 přehledové články. S tematickým zaměřením příspěvků vyjádřil spokojenost výkonný redaktor Physiological Research MUDr. Josef Zicha, DrSc. V současné době probíhá rozesílání příspěvků oponentům a je předpoklad, že recenzní proces proběhne v průběhu června a července 2021. V srpnu by měly být provedeny finální úpravy podle připomínek recenzentů. Harmonogram přípravy Supplementa je tedy zatím dodržen. Předseda společnosti poděkoval členům redakční rady za jejich kontinuální práci.

4. Organizace Soutěže o cenu mladých

Prof. Pokorný informoval o počtu přihlášených do Soutěže o cenu mladých. Bohužel, přes opakované urgence se přihlásili pouze 2 účastníci. Znamená to, že nebyla splněna požadovaná kritéria, aby se soutěž mohla konat. Členové výboru rozhodli o zrušení soutěže v letošním roce.
V následující diskusi byly probírány možnosti, které by zvýšily zájem mladých o tuto soutěž. Mezi návrhy, které by zvýšily atraktivitu soutěže, patří zvýšení finanční částky – konečné rozhodnutí o finanční výši ceny výbor rozhodne na příštím/tích zasedání. Padl také návrh, abychom více apelovali na studenty DSP prostřednictvím příslušných oborových rad, resp. jejich školitelů.

5. Rozpočet – aktualizace stavů neplatičů

Doc. Riljak konstatoval, že od poslední schůze výboru nedošlo k významným pohybům na účtu společnosti. Dále poskytl seznam neplatičů, po poslední urgenci asi 1/3 neplatičů svůj dluh uhradila. Aktuální dluh činí 41 300,- Kč. Výbor rozhodl, aby předseda výboru prof. Pokorný poslal dopis s upozorněním na nutnost úhrady dluhu těm členům, jejichž dluh činí 1 500,- Kč a více.

Různé

Časopis Československá fyziologie

Výbor se zabýval otázkou dalšího postupu poté, co byly výborem schváleny nové Stanovy pro činnost redakční rady a vydavatelství časopisu Československá fyziologie. Podle předchozího usnesení výboru projednal doc. Riljak nový návrh stanov s představiteli vydavatele (Tigis – Banduričová). K návrhu nebyly připomínky.
Byl přijat návrh prof. Otáhala, aby současná redakční rada byla odvolána a nová byla ustavena podle nových pravidel. doc. Riljak rozešle v průběhu června návrh složení nové redakční rady k posouzení členy výboru ČFS.
Velmi pozitivně byl přijat návrh prof. Otáhala, aby byl ustanoven Vědecký poradní sbor časopisu, kde by se mohly uplatnit zkušenosti emeritních členů redakční rady a event. dalších významných odborníků. K rekonstrukci redakční rady časopisu by mělo dojít co nejdříve, nejlépe do konce června. Výše uvedený postup projedná prof. Pokorný a doc. Riljak s vydavatelstvím Tigis.
Prof. Pokorný osloví všechny členy dosavadní Redakční rady, poděkuje jim za vykonanou práci a vysvětlí potřebu nových stanov a podmínek práce redakční rady. Navrhne jim podílet se dále na činnosti časopisu v rámci Vědeckého poradního sboru.
Předseda společnosti poděkoval doc. Riljakovi a prof. Červinkové za práci při přípravě nových stanov časopisu.

Prof. Pokorný se dotázal na organizaci příštích Fyziologických dnů. Prof. Kittnar potvrdil, že platí původní rozhodnutí, že FD2022 budou konány v Praze, s pořadatelstvím 1.LF UK.

Ukončení schůze

Schůzi ukončil prof. Pokorný v 15.30h.

Zapsala

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
místopředseda ČFS