Zápis schůze výboru

21. 4. 2021, 16:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky
prostřednictvím MS Teams dne 21. 4. 2021 ve 14 hodin

přítomni: Červinková, Lotková, Nováková, Otáhal, Pácha, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
omluveni: Kittnar, Kuncová, Yamamotová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal všechny členy výboru, kteří se připojili distančně prostřednictvím MS Teams. Na úvod též pogratuloval prof. Červinkové k významnému životnímu jubileu a Prof. Otáhalovi ke jmenování.

2. Supplementum

Prof. Otáhal informoval výbor o stavu příprav Supplementa 2021. Redakce do recenzního řízení prozatím obdržela 13 primárních publikací a 2 přehledné články a další dva příspěvky jsou v jednání. V tématech předložených prací stejně jako v minulosti převládá neurovědní tématika, následovaná kardiologickým zaměření a varia. Redakční rada ve složení Otáhal, Riljak a Nováková zajistí jako obvykle recenzní řízení a finální výběr přijatých publikací.
Předseda společnosti poděkoval členům redakční rady za jejich kontinuální práci.

3. Cena mladých

Prof. Pokorný informoval členy výboru, že obdržel jednu přihlášku do soutěže. Vzhledem k pravidlům soutěže ji lze uspořádat pouze při minimálním počtu 3 přihlášek (viz zápis ze schůze výboru 21. 4. 2021). Z tohoto důvodu se výbor usnesl na posunu termínu pro podání přihlášek na konec května a pověřil Prof. Pokorného, aby v tomto smyslu informoval členskou základnu.

3. Časopis Československá fyziologie

Výbor se zabýval podnětem redakční rady o potřebě formalizace postupů při přípravě článků do časopisu tak, aby byly jasně specifikovány úlohy členů redakční rady, jejího vedoucího, a vztah mezi redakční radou a vydavatelem (Tigis). Na toto téma proběhla velmi široká diskuze zohledňující všechny aspekty daného problému. Výsledkem jednání byl konsensus o tom, že prof. Červinková připraví draft Stanov, ve kterých budou role jednotlivých složek jasně specifikovány. Členové výboru byli vyzváni, aby do 10 dnů zaslali své podněty prof. Červinkové, která následně rozešle finální verzi pravidel k odsouhlasení formou per rollam. Prof. Otáhal zmínil potřebu právní expertízy pro sepsání Stanov vzhledem ke složitosti problematiky, výbor se však nakonec dohodl na postupu výše zmíněném.

4. Členská základna

Výbor obdržel 3 žádosti o zrušení členství v ČFS (dr. Tejkalová, Mgr. Ševčíková a ing. Vágnerová). Všem žádostem bylo vyhověno.

5. Rozpočet

Doc. Riljak poskytl výboru přehled hospodaření a vyzdvihl velmi pozitivní bilanci (aktuální stav na účtu cca. 887 000,-), který je výsledkem vydávání Supplementa. Doc. Riljak opět upozornil, že eviduje seznam neplatičů, který zahrnuje i dluhy za delší časový úsek. Výbor se shodl na postupu, že seznam těchto dlouhodobých neplatičů bude zaslán ČLS s žádostí o ukončení jejich členství. Je však třeba projednat, jak je takovém případě nakládáno s dluhem, který vznikl. Výbor se bude tímto problémem dále zabývat.

6. Nominace kandidáta na funkci předsedy FEPS

Prof. Pokorný informoval členy výboru o tom, že ČFS podpořilo návrh Slovenské fyziologické společnosti na nominaci prof. Margarethe Geiger na předsedkyni FEPS. Prof. Čalkovská odeslala nominační dopis, který spolupodepsal předseda ČFS.

7. Různé

Prof. Červinková se dotázala na organizaci příštích Fyziologických dnů. Prof. Pokorný potvrdil, že platí původní rozhodnutí, že FD2022 budou konány v Praze, s pořadatelstvím 1.LF UK.

8. Ukončení schůze

Schůze ukončil prof. Pokorný v 15.30h.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS