Zápis schůze výboru

28. 1. 2021, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky
dne 28. 1. 2021 ve 14 hodin

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Pácha, Pokorný, Sumová, Šlamberová
omluveni: Otáhal, Riljak, Yamamotová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný na úvod přivítal členy výboru, kteří se připojili distančně prostřednictvím MS Teams a vyřídil jim pozdravy od Dr. Javorky a výboru SFS.

2. Výroční zpráva

Členové výboru byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti ČFS, která jim byla rozeslána před konáním zasedání. Vzhledem k tomu, že se z důvodů zrušení FD nemohla uskutečnit výroční schůze členů společnosti, na které je tradičně zpráva pojednána a odsouhlasena, přistoupili členové výboru k hlasování o tom, zda s jejím zněním souhlasí.
Výsledek hlasování: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěr: Výroční zpráva byla odsouhlasena a bude v tomto znění uveřejněna v časopise Čs. fyziologie a na webových stránkách společnosti.

3. Supplementum

Prof. Nováková informovala výbor o úspěšném vydání posledního Supplementa vázaného k FD konaným v roce 2020. Předseda společnosti poděkoval členům redakční rady za skvěle odvedenou práci.

Příprava Supplementa 2021

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií COVID-19 nebyly v roce 2021 FD uspořádány. Členové výboru se shodli na tom, že i přesto je žádoucí pokračovat v aktivitách výboru a připravit další číslo Supplementa za rok 2021. Toto rozhodnutí bylo podpořeno redakční radou Physiological Research.

  • Organizační zajištění: Prof. Pokorný navrhl, aby byli přípravou pověřeni stávající členové redakční rady, kteří se osvědčili – doc. Otáhal., doc. Riljak a Prof. Nováková. Prof. Nováková vyslovila souhlas s pokračováním svého zapojení do příprav Supplementa. Vzhledem k nepřítomnosti doc. Otáhala a doc. Riljaka bude složení rady finálně potvrzeno korespondenčně.
  • Inzerce: Informace o Supplementu budou zveřejněny prostřednictvím dopisu předsedy ČFS, který bude zaslán všem členům společnosti a informace na webových stránkách ČFS. Současně bude informace zaslána výboru SFS. Publikování prací v Supplementu (prací in extenso a přehledných článků) je mimořádně otevřeno všem autorům, kteří své příspěvky zašlou. Členství ve společnosti není podmínkou pro zaslání práce do recenzního řízení a nebude mít vliv na přednost při uveřejnění.
  • Termín: termín pro odeslání manuskriptu do recenzního řízení je stanoven na 18. 4. 2021

4. Cena mladých

Výbor se podrobně zabýval možností pořádat Soutěž o Cenu mladých fyziologů, která by byla pořádána v roce 2021. Byly navrženy 2 varianty: a) pořádat soutěž pro mladé autory článků přijatých do Supplementa s podmínkou provoautorství člena do 35 let, b) uspořádat modifikovanou soutěž prezentací mladých fyziologů prostřednictvím videokonference.
Po obsáhlé diskuzi se výbor přiklonil k variantě b) a dohodl se na následujících pravidlech:

  • Soutěže se mohou zúčastnit členové ČFS do 35 let.
  • Soutěž se uskuteční v případě nejméně 3 přihlášených soutěžících.
  • Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím elektronického dopisu předsedy členům ČFS.
  • Hodnotící komise: Prof. Pokorný, Prof. Kittnar, Prof. Šlamberová, Prof. Červinková, prof. Pácha
  • Zájemci zašlou strukturovaný abstrakt v rozsahu do 2 tištěných stran na adresu předsedy společnosti pokorny@lf1.cuni.cz. Termín do 15.3.2021.
  • Zaslaná abstrakta budou vyhodnocena komisí a vybraní účastníci budou vyzváni k přednesení svých příspěvků formou videokonference. Délka příspěvku je 10 min + 5 minut diskuze. Termín videokonference je stanoven na druhou polovinu dubna.
  • Komise vybere vítěze soutěže a výsledek bude zveřejněný do konce dubna na webových stránkách ČFS.

5. Různé

Prof. Pokorný informoval členy ČFS o možnosti podávat návrhy na Cenu Josefa Hlávky (termín do 5.2.2021).
Příští schůze výboru se bude konat ve druhé polovině března, tj. po termínu určeném pro zaslání abstraktů do soutěže o Cenu mladých.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS