Zápis schůze výboru

12. 11. 2020, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK,
která se konala elektronicky dne 12. 11. 2020 ve 14:00

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Yamamotová,
omluveni: Pácha

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný zahájil schůzi přivítáním všech členů výboru, kteří se připojili distančně prostřednictvím MS Teams.

2. Fyziologické dny 2021

Členové výboru pokračovali v diskuzi k otázce pořádání 97. FD v roce 2021 v Praze s ohledem na pandemii Covid-19, kterou započali při svém předchozím zasedání. Prof. Pokorný nejprve shrnul současnou situaci a možnosti, které byly na základě minulé schůze ponechány k rozhodnutí, tj. 1. posunout konání FD na jaro 2021, 2. posunout konání FD na podzim 2021 nebo 3. posunout konání FD na únor 2022 při zachování místa konání a pořadatelů. Pro variantu posunu konference na podzim byla předložena možnost spojení FD s konferencí FEPS, která se bude konat v září v Granadě. Pro variantu vynechání FD v roce 2021 (posun na únor 2022) byla předložena možnost náhradní platformy pro prezentaci prací, které jsou předkládány pro publikaci v Supplementu.
Po tomto souhrnu byli členové výboru vyzváni, aby vyjádřili své názory. Ukázalo se, že názory na řešení situace se dosti liší – navrženo bylo: FD pořádat při konferenci FEPS (4x), pořádat on line konferenci pro mladé fyziology spojenou s vyhlášením Ceny za nejlepší prezentaci (2x), pořádat video sekce na úzce specializovaná témata při formátu zvaný řečník + kratší prezentace (3x), zrušení FD bez náhrady při zachování Supplementa (1x), zachování FD i v kombinované podobě (1x), atd.
Žádná z kombinací však nebyla upřednostňována většinou tak, aby bylo možno dojít k finálnímu rozhodnutí.
Prof. Pokorný nechal tedy hlasovat o zásadním stanovisku, tj. že „FD nebudou v roce 2021 pořádány v klasické podobě, tj. standardní prezenční formou, s číslováním (97. FD)“. Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, nikdo se nezdržel, 1 hlas proti. Závěr: Schváleno.

Členové se dohodli, že o náhradní formě aktivit ČFS v roce 2021 bude dále jednáno a bude rozhodnuto v lednu, kdy bude jasnější vývoj epidemiologické situace.

 • • Především je nezbytné vyjasnit otázku související s prezentací výsledků, které jsou předkládány pro publikaci v Supplementu. Byla diskutována varianta vydat Supplementum 2021 složené pouze z vyžádaných přehledných článků, která se však jeví jako nereálná.
 • • Bylo navrženo zvážit pořádání soutěže o Cenu mladých nezávisle na FD (organizováno výborem).
 • • Bylo navrženo pořádat sérii tematicky zaměřených videokonferencí

Závěrem této diskuze bylo usnesení, že členové ČFS budou o zrušení 97. FD v roce 2021 informováni prostřednictvím emailu a zprávy na webových stránkách.

3. Supplementum

Prof. Nováková informovala výbor o aktuálním stavu přípravy Supplementa – všechny přijaté články jsou již odeslány do redakce a autorům jsou nyní rozesílány faktury. Členové výboru ocenili redakční práci kolegů, díky které bylo letos Supplemetum připraveno v rekordním čase.

4. Časopis Československá fyziologie

Doc. Riljak informoval členy výboru, že byla odeslána platba za časopis za rok 2020 a 2. číslo je již připraveno do tisku. Stále trvá malý zájem autorů o publikování v časopise, a je třeba získat 2 – 3 články pro lednové číslo 2021.

4. Členská základna

 • Výbor obdržel:
  • 1 přihlášku ke členství:
   • MUDr. Tomáš Michalčák, Ostravská Univerzita, Ústav fyziologie a patofyziologie – přijat za člena ČFS
    Hlasování: pro přijetí 8 hlasů. Závěr: schváleno
  • 2 žádosti o zrušení členství
   • MUDr. Miroslav Jíra
   • Robert Roman
    Hlasování: výbor obě žádosti schválil všemi hlasy.

Doc. Riljak informoval výbor, že situace s neplatiči se postupně zlepšuje, stále však zůstává dluh u cca 1/3 členů.

5. Hospodaření

Doc. Riljak informoval výbor o stavu hospodaření za uplynulé období. Vývoj je pozitivní především díky Supplementu. Výbor se zabýval možností navýšení částky na cestovní stipendia pro mladé fyziology tak, aby částka pokryla pokud možno většinu nákladů spojených se zahraniční akcí a byla tak více atraktivní. Tato otázka bude opět řešena při sestavování rozpočtu na rok 2021.

6. Webové stránky

Doc. Otáhal informoval výbor, že na základě jednání výboru zaregistroval doménu „Fyziologická společnost.cz“, na kterou bude automaticky přesměrována současná webová stránka společnosti. Doc. Otáhal nabídl vytvoření struktury stránek. Následně byla detailně diskutována otázka správce webových stránek, kdy bylo zvažováno buď využití profesionální služby, nebo správa vybranými členy výboru. Členové výboru se přiklonili ke druhé variantě s tím, obsah bude prozatím udržován prof. Šlamberovou, která tuto funkci dosud vykonávala, a případně budou hledány další možnosti řešení.

7. FEPS

Prof. Pokorný podrobně informoval členy výboru o průběhu zasedání výboru FEPS se zástupci jednotlivých společností, které proběhlo formou videokonference, a které se zúčastnil jako reprezentant ČFS. Předsedkyně FEPS Prof. Susan Wray popsala činnost organizace v minulém roce a citovala ze zpráv jednotlivých národních společností. Hlavním bodem bylo určit, kdo bude pořádat příští konference FEPS, Jediným přihlášeným byla Španělská fysiologická společnost, která představila v presentaci navržené místo konání – Granadu. Na základě hlasováním byl výběr pořadatele schválen a byl i určen předběžný termín konference: kolem 13. září 2021 v Granadě. Protože konference by se měla konat presenční formou, s definitivním rozhodnutím bude výbor a organizátoři čekat přibližně do dubna 2021.

8. Různé

Doc. Otáhal otevřel diskuzi nad možnostmi aktivit, které by ČFS mohla uspořádat pro své členy v době, kdy nelze pořádat klasické FD. Navrhl uspořádání série minikonferencí na téma propojující COVID-19 s patofyziologickými procesy. Prof. Pokorný navrhl využít pro tyto aktivity jako organizační platformu jednotlivé komise ČFS, jako např. KEK, výukovou, apod. Prof. Nováková se nabídla, že tuto otázku projedná s výborem KEK.

Příští schůze výboru se bude konat počátkem ledna, pravděpodobně opět prostřednictvím videokonference.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS