Zápis schůze výboru

24. 9. 2020, 11:06

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 24. 9. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Červinková, Kuncová, Pácha, Pokorný, Riljak, Šlamberová, Yamamotová
Přítomni online: Nováková
omluveni: Kittnar, Lotková, Otáhal, Sumová,

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal přítomné členy výboru včetně prof. Novákové, která se ke schůzi připojila distančně prostřednictvím MS Teams. Doc. Riljak konstatoval, že vytvořil tým v MS Teams jako prostředek pro eventuální distanční jednání výboru ČFS.

2. Fyziologické dny 2021

Problematickým hlavním bodem jednání výboru byla otázka pořádání 97. FD v roce 2021 v Praze s ohledem na pandemii Covid-19. Členové výboru mají rozdílné názory na to, zda uspořádat FD v plánovaném termínu. Po rozsáhlé diskusi, ke které přispěla i informace předsedy výboru, že kolegové ze Slovenska by se velmi pravděpodobně FD nezúčastnili, pokud by byl zachován únorový termín (vyjádření prof. Čalkovské i prof. Javorky) výbor rozhodl původní, únorový termín vypustit. Závěrem diskuse je formulování 3 možností, jak naložit s FD:

 • a) 97. FD přesunout na květen 2021
 • b) 97. FD přesunout na září 2021
 • c) 97. FD zrušit

Výbor požádal předsedu, aby rozeslal členům ČFS dopis (mail) s žádostí, aby se vyjádřili, pro kterou z výše uvedených alternativ hlasují. Za 4-5 týdnů se k této otázce znovu výbor vrátí a rozhodne na základě vyjádření členů ČFS a také s ohledem na aktuální epidemickou situaci.
Pozn. prof. Pokorný oznámí změnu konání 97. FD autorům vyzvaných přednášek –
prof. Štengl (Purkyňova přednáška) a MUDr. Mlček (Pedagogická přednáška).

S ohledem na současnou situaci, zůstává zatím otevřená otázka, kdo bude organizátorem příštích FD.

3. Supplementum

Prof. Nováková podrobně informovala výbor o aktuálním stavu přípravy Supplementa. V současné době bylo přijato 9 prací, dalších 5 manuskriptů je ve fázi reakcí na připomínky oponentů, 2 práce byly vyřazeny pro nedostatečnou kvalitu. Zůstávají 3 práce, k nimž se dosud nepodařilo získat oponentské posudky. Prof. Nováková vyzvala členy výboru, aby byli kooperativní v případě, že budou požádáni o vypracování posudku. Z následné diskuse vyplynul požadavek, aby autorům, jejichž práce již byly přijaty, byla zaslána výzva k uhrazení publikačních nákladů.

4. Časopis

Doc. Riljak informoval členy výboru, že 1. číslo 2020 již vyšlo a 2. číslo se připravuje. Stále trvá malý zájem autorů o publikování v časopise Československá fyziologie. Prof. Pácha informoval, že ředitel FGÚ motivuje studenty DSP k publikování v časopise. Budeme kontaktovat kolegy se Slovenska s žádostí o publikace.

5. Členská základna

Výbor obdržel přihlášky ke členství:

 • Mgr. Anna Bartáková – Ústav fyziologie LF MUNI Brno
 • MUDr. Tomáš Michalčák – Ústav fyziologie a patofyziologie, LF Univerzita Ostrava
  Výbor obě žádosti schválil všemi hlasy.

Prof. Baranyiová podala žádost o snížení členských poplatků. Žádosti nelze vyhovět, ČFS nemá ve svých stanovách pravidla umožňující snížení poplatků. Předseda bude v tomto duchu žadatelku informovat.

6. Ocenění ČFS

Prof. Pokorný seznámil členy výboru se seznamem členů ČFS, kteří se v roce 2021 dožívají významného jubilea. Ze seznamu pak byli výborem vybráni členové, jimž bude uděleno zvláštní ocenění za dlouhodobou práci pro ČFS:

 • MUDr. Jan Barcal – Laufbergerova medaile
 • Prof. Červinková – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Langmeier – Laufbergerova medaile
 • Doc. Marešová – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Mejsnar – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Šlamberová – Laufbergerova medaile

Ostatním jubilantům je zasílán blahopřejný dopis.

7. Hospodaření

Doc. Riljak informoval výbor o stavu hospodaření za uplynulé období. Konstatoval, že na účtu společnosti je aktuálně cca 778 000,- Kč, z toho 500 000,- Kč na spořicím účtu, dále uvedl, že se mírně zlepšil výběr členských poplatků. Nicméně stále je řada neplatičů, jejich seznam bude rozeslán členům výboru s žádostí, aby apelovali na pracovníky svých ústavů k úhradě dlužné částky.

8. Webové stránky a sociální sítě

Prof. Šlamberová kontaktovala doc. Otáhala v záležitosti vylepšení stránek ČFS. Doc. Otáhal se touto otázkou zabýval a poskytl výchozí informace k posouzení výborem.

 • a) Registrace domény – činí cca 100 Kč/rok a je výhodné ji sdružit s platbou za webhosting. Z volných domén, obsahujících termín fyziologie, výbor vybral fyziologickaspolecnost.cz
 • b) Webhosting – poskytují různé profesionální firmy. Doc. Otáhal doporučuje firmu Wedos, u této firmy máme registrovanou a webhostovanou doménu fyziologickedny.cz. Cena včetně e-mailového serveru s názvem domény například registrace@ fyziologickaspolecnost.cz je kolem 600 Kč/rok.
 • c) Tvorba stránek má rovněž více alternativ
  • levná varianta – cca 15-20 tis Kč/rok – vytvoření stránek neprofesionálem, lze realizovat i některým členem výboru nebo společnosti
  • střední varianta – cca 30-35 tis Kč/rok – stránku vytvoří profesionální webdesigner
  • profi individuální varianta – cca 50 tis Kč/rok a výše – vytvoření kompletního řešení včetně samostatného editačního systému
 • d) Udržování obsahu stránek – to bude zřejmě největší problém. Je nutné zajistit aktuálnost obsahu, stránky musí být přehledné, musí obsahovat aktuální a důležité zprávy v podobě krátkých dobře strukturovaných textů.

Z diskuse k této problematice vyplynulo, že většina členů výboru podporuje název domény fyziologickaspolecnost.cz a k tvorbě stránek použití střední varianty. Budeme hledat cestu k optimálnímu zajištění udržování stránky.

Sociální sítě – je další možnost aktuální komunikace v kombinaci s dobře nastavenou webovou stránkou. Bylo konstatováno, že aktivita přes sociální sítě se nesetkala s velkým úspěchem, facebooková stránka ČFS byla z důvodu nečinnosti ukončena.

9. Různé

Příští schůze výboru se bude konat v počátkem listopadu.

Zapsala

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
místopředseda ČFS