Zápis schůze výboru

18. 6. 2020, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 18. 6. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
omluveni: Lotková, Pácha, Yamamotová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal přítomné členy výboru a seznámil je s programem schůze. Shrnul výsledek dvou hlasování per rollam ze dne 29.5.2020:

a) Soutěž o Cenu ČFS za nejlepší odbornou publikaci vydanou v roce 2019

Do vyhlášené soutěže byla přihlášena práce s názvem „Vagus Nerve Stimulation Attenuates Multiple Organ Dysfunction in Resuscitated Porcine Progressive Sepsis“ autorů: Michaela Kohoutová, Jan Horák, Dagmar Jarkovská, Vendula Martinková, Václav Tegl, Lukáš Naloš, Lucie Vistejnová, Jan Beneš, Jitka Šviglerová, Jitka Kuncová, Martin Matějovic, Milan Štengl
Práce byla publikována v časopise Critical Care Medicine, IF 6,971, Q1 (3/27 v kategorii Critical Care Medicine).

Hlasování: pro: 8 členů, zdržel se: 1 člen
Výsledek: Práce získala Cenu ČFS za nejlepší publikaci vydanou v roce 2019

b) Návrh na nominaci člena výboru IUPS

Prof. Pokorný navrhl jako kandidáta doc. MUDr. Jakuba Otáhala, PhD (Oddělení vývojové epileptologie AV ČR), který se návrhem vyslovil souhlas

Hlasování: pro: 8 členů, zdržel se: 1 člen
Výsledek: Výbor ČFS nominuje doc. Otáhala jako kandidáta do voleb členů výboru IUPS

2. Organizace Fyziologických dnů 2021

Dle předběžných jednání zahájených v roce 2019 bylo rozhodnuto, že FD2021 se budou konat ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK v Praze. Až po tomto rozhodnutí byl výbor seznámen s neoficiálně vyjádřeným zájmem o organizaci FD Ostravskou Universitou. Výbor doporučil zájemcům, aby se přihlásili příští rok, kdy se bude jednat o organizaci FD2022.

a) Organizační výbor
Výbor projednal otázku organizačního výboru FD a shodl se na tom, že bude pokračovat v již osvědčeném schématu, kdy oficiálním organizátorem FD je Výbor ČFS, který pověří přípravou organizační výbor konference z řad svých členů a případně dalších pracovníků. Organizační výbor konference projednává s výborem ČFS všechny náležitosti, týkající se průběhu celé akce. Výhodou tohoto schématu je především kontinuita v registračním procesu a zajištění standardní kvality průběhu celé akce.
Organizační výbor pro FD2021 byl jmenován ve složení: Kittnar (předseda), Riljak (vedouci organizačního týmu), Otáhal, Yamamotová.

b) Finance
Prof. Kittnar informoval výbor o zahájení jednání s vedením ústavu ohledně režijního poplatku za využití prostor Fyziologického ústavu 1. LF UK, který je prozatím navržen ve výši 50 tis. Kč. Jednání dále probíhají.

c) Termín
FD2021 se budou konat 2. – 4. února 2021

d) Jmenované přednášky
Purkyňova přednáška – výbor se shodl na návrhu jmenování Prof. MUDr. Milana Štengla, PhD z LF v Plzni (pozn. po schůzi byl výbor ČFS informován, že pan Prof. Štengl návrh přijal).
Výuková přednáška – návrh na oslovení MUDr. Mikuláše Mlčka

e) Diskuze k průběhu akce
Doc. Otáhal vznesl návrh na zkrácení délky konání konference ze 3 na 2 dny. Návrh je založen na malé účasti na posledních sekcích a závěru konference. Alternativním návrhem Prof. Červinkové byla otázka možnosti zatraktivnit účast na sekcích v závěru konference, například organizací výukového workshopu o distanční formě výuky fyziologie s ohledem na nedávné zkušenosti s pandemií COVID-19.

Diskuze k přípravám FD2021 bude pokračovat na podzimním zasedání výboru ČFS.

3. Supplementum

Výbor byl seznámen s postupem přípravy Supplementa. Hlavním problém členové redakční rady vidí v nízké kvalitě zasílaných příspěvků, který souvisí s ekonomickou otázkou, jelikož při vyřazení většího počtu prací by se Supplementum dostalo pod potřebnou hranici ekonomické rentability. Závěry recenzních řízení budou známy až v srpnu.
Supplementum bude organizováno i při FD2021, přičemž se předpokládá větší zájem autorů z ČR.

4. Členská základna

Výbor obdržel žádosti o zrušení členství – MUDr. Anna Pekařová a RNDr. Lucie Kubínová – které bere na vědomí.

Výbor všemi hlasy odsouhlasil přijetí nového člena – Ksenia Budinskaja, PhD z MU Brno.

Výbor obdržel žádost o odpuštění členského poplatku od Dr. Kateryny Nohejlové, která má vůči ČFS dluh. Výbor žádosti v současné době vyhovět nemůže, jelikož mu to neumožňují stanovy společnosti. K této otázce (možnost „pozastavení členství“) se se výbor vrátí při revizi stanov, kterou plánuje připravit pro projednání na plenární schůzi.
Pokladník informoval výbor o znepokojivé situaci, že pouze 37% členů (tj. 27 členů) má ke dni konání schůze řádně uhrazeny členské poplatky.
K otázce platební morálky členů společnosti proběhla obsáhlá diskuze, ve které byly zvažovány různé důvody, včetně nepříliš efektivnímu postupu ČLS v této otázce.

Výbor rozhodl o následujících krocích:

  • nutnosti aktualizace evidence členské základny, včetně jejich kontaktů
  • porovnání takto získané databáze s databází a kontakty ČLS
  • rozeslání výzvy k úhradě dluhu členům – neplatičům s lhůtou pro vypořádání dluhu
  • na podzimním zasedání rozhodnou o vyloučení členů, kteří informaci prokazatelně obdrželi a příspěvky neuhradí

5. Členství v mezinárodních společnostech

  • a) FEPS – Prof. Pokorný informoval členy o svých jednáních, které vedl s představiteli FEPS ohledně úpravy poplatků naší společnosti, dle pověření výborem ČFS. Výsledkem bylo snížení poplatku z 503 EUR na 312 EUR. Výbor svému předsedovi za pozitivní zprávu poděkoval.
  • b) IUPS – nominace doc. Otáhala jako kandidáta do voleb výboru (viz bod 1. zápisu).

6. Webové stránky a sociální sítě

Členové výboru se zabývali otázkou PR společnosti.
Bylo konstatováno, že aktivita přes sociální sítě se nesetkala s velkým úspěchem, facebooková stránka ČFS byla z důvodu nečinnosti ukončena. Výbor se shodl na nutnosti vylepšení webových stránek, jakožto hlavního komunikačního kanálu se svými členy. Záměrem je update stránek tak, aby měly moderní design a zajímaný obsah. Byla diskutována otázka lokace serveru a možnosti zadání výroby stránek profesionální firmě. Prof. Šlamberová byla pověřena zjištěním kontaktů a možností a bude výbor informovat o této otázce do konce prázdnin. Výbor vyjádřil velkou pochvalu Prof. Šlamberové za její dosavadní péči o webové stránky a kvitoval její zájem o tuto aktivitu i nadále.

7. Náměty k revizi stanov společnosti

Doc. Sumová navrhla, aby se výbor zabýval revizí současného znění Stanov společnosti s ohledem na možnosti projednání případných změn na Plenární schůzi při FD2021. Členové výboru byli vyzváni, aby každý předložil svůj návrh na revizi před podzimním zasedáním výboru tak, aby jej mohl výbor projednat a připravit revizi ke schválení členy ČFS. K revizi bylo navrženo zejména upravit:

  • možnost vyloučení člena výboru v případě dlouhodobé absence na jeho jednáních (náhrada členem, který se ve volbách umístil na prvním nevolitelném místě?)
  • úprava podmínek a procesu voleb do výboru společnosti
  • možnost časově omezeného pozastavení členství z odůvodněných příčin (mateřská/rodičovská dovolená, dlouhodobá zahraniční stáž, atd.)
  • atd.

8. Časopis

Doc. Riljak informoval členy výboru o činnosti redakční rady. Finanční situace je uspokojivá i vzhledem k tomu, že Slovenská fyziologická společnost zaslala příspěvek 1200 EUR. Jsou též oslovováni sponzoři. Redakční rada žádá o zasílání příspěvků autorů, přičemž je zájem o zpracování témat pro pedagogické účely.

9. Různé

Prof. Nováková informovala členy výboru ČFS o organizaci příštího zasedání KEK (organizátor Dr. Neckář), které se ponese ve slavnostním duchu vzhledem k významnému životnímu výročí Prof. Ošťádala, posledního žijícího z jeho zakladatelů. S ohledem na tuto skutečnost vznesla Prof. Nováková neoficiální dotaz, zda by výbor ČFS nemohl na tuto akci přispět finanční částkou. Při projednávání této otázky Prof. Pokorný připomněl historické souvislosti spojené s aktivitou KEK, které umožnily vytvořit finanční základ pro ČFS. Všichni přítomní členové se vyjádřili jednoznačně kladně k otázce příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro sponzorování konference KEK. Doc. Riljak připomněl, že pro proplacení této částky bude potřeba zajištění faktury, tak aby bylo možno vykázat v účetnictví společnosti. Prof. Nováková uvedla, že toto by nebyl problém a bude to samozřejmě řešeno oficiální cestou. Navíc bylo přítomnými členy navrženo, že by bylo velmi vhodné, kdyby na jednání KEK výbor vyslal svého předsedu, který by jménem ČFS panu Prof. Ošťádalovi poblahopřál.
(Pozn. Po ukončení schůze se emailem obrátil na výbor doc. Otáhal, který odešel z jednání před ukončením diskuze k tomuto bodu, s požadavkem, aby rozhodnutí bylo učiněno až po podání oficiální žádosti organizátorů KEK)

Příští schůze výboru ČFS je plánována na konec září.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS