Zápis schůze výboru

23. 1. 2020, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 23. 1. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Otáhal, Pácha, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Yamamotová
omluveni: Kuncová, Nováková
hosté: Rokyta, Jandová

1. Zahájení schůze

Prof. Pokorný přivítal přítomné členy výboru a vyjádřil poděkování všem členům (včetně nepřítomným) za jejich dosavadní práci pro ČFS.

2. Volba předsedy, místopředsedy, sekretáře a pokladníka

Prof. Rokyta seznámil výbor s pravidly voleb dle Stanov ČFS a řídil volby funkcionářů nového výboru. Volby proběhly tajným hlasováním a zúčastnilo se jich 7 přítomných členů výboru.
Výsledky hlasování (počty hlasů):

 • Předseda: 4x Pokorný, 1x Červinková, 2x zdržel se.
  výsledek: předsedou ČFS se stává prof. Pokorný
 • Místopředseda: 5x Červinková, 1x Riljak, 1x zdržel se
  výsledek: místopředsedou ČFS se stává prof. Červinková
 • Vědecký sekretář: 4x Sumová, 1x Červinková, 1x Riljak, 1x Šlamberová
  výsledek: vědeckým sekretářem ČFS se stává doc. Sumová
 • Pokladník: 6x Riljak, 1x zdržel se
  výsledek: pokladníkem ČFS se stává doc. Riljak
 • Volba předsedy Revizní komise: volili 3 členové: 2x Kittnar, 1x Yamamotová
  výsledek: předsedou Revizní komise se stává prof. Kittnar

Předseda ČFS prof. Pokorný poblahopřál nově zvoleným funkcionářům výboru a popřál celému výboru hodně úspěchů při jejich práci.

3. Fyziologické dny

Plenární schůze:
Doc. Sumová informovala výbor, že již připravila Výroční zprávu o činnosti ČFS za rok 2019, která je podkladem pro program Plenární schůze členů ČFS. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy na FD se vedením této schůze ujme místopředsedkyně ČFS Prof. Červinková.
Vzhledem k nepřítomnosti členů ČFS, jimž mělo být na FD uděleno čestné členství ČSL JEP (Vožeh, Slavíková), budou tyto ceny předány při nejbližší vhodné příležitosti. Doc. Kuncové bude předána Laufbergerova medaile.

Ceny mladých fyziologů:
Doc. Riljak předložil členům výboru návrh diplomů, které budou nově předávány oceněným mladým fyziologům za nejlepší prezentace při FD. Návrh byl přijat kladně s doporučením drobné grafické úpravy (vycentrování textu).
Soutěž mladých:

 • Do soutěže se přihlásili 3 soutěžící. Výbor se shodl na složení hodnotící komise:
 • Prof. Rokyta – předseda, doc. Otáhal, Prof. Kittnar

4. Členská základna

Výbor obdržel přihlášku ke členství – Dominika Andreánská, 3.LF UK a všemu hlasy odsouhlasil přijetí nového člena.

5. Ceny ČFS

Prof. Pokorný informoval členy výboru, že prof. Pavlu Marešovi nebyla ČLS na návrh ČFS udělena medaile J. E. Purkyně. Návrh bude předložen opět v letošním roce (schváleno všemi členy výboru)

Prof. Pokorný seznámil členy výboru se seznamem členů ČFS, kteří se v roce 2020 dožívají významného jubilea. Se seznamu pak byli výborem vybráni členové, jimž bude uděleno zvláštní ocenění za dlouhodobou práci pro ČFS:

 • Prof. Nováková – Laufbergerova medaile
 • Prof. Kodrík – Laufbergerova medaile
 • doc. Sumová – Čestné členství ČFS
 • Dr. Zicha – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Pokorný – děkovný dopis výboru

Ostatním jubilantům je zasílán blahopřejný dopis.

6. Hospodaření

Doc. Riljak informoval výbor o stavu hospodaření za rok 2019, které je díky pořadatelství FD a vydávání Supplementa v kladných číslech.

7. Časopis

Výbor souhlasil, aby doc. Riljak v rámci jednání Redakční rady časopisu Československá fyziologie, které se bude konat v Martině, požádal organizátory FD o finanční příspěvek na vydávání časopisu.
Doc. Rijlak informoval výbor, že číslo 2/2019 je již finalizováno, avšak pro číslo 1/2020 nejsou prozatím k dispozici všechny příspěvky. Tento bod bude zdůrazněn při Plenárním zasedání, kde bude výbor v tomto smyslu apelovat na členskou základnu.

8. Supplementum

Doc. Otáhal podrobně informoval výbor o jednání s vydavatelem (dr. Zichou) a plánu a postupu prací při přípravě nového čísla.
Výbor pověřil doc. Otáhala, aby vystoupil v rámci zahájení FD za redakční radu Supplementa a seznámil účastníky s podmínkami pro publikování prací.

9. Členství v mezinárodních společnostech

Výbor pokračoval v diskuzi započaté minulým výborem koncem roku 2019 o setrvání v mezinárodních společnostech (FEPS a IUPS). Vzhledem ke složitosti a komplexnosti této problematiky se výbor shodl na postupu, kdy nejprve je nutno důkladně prostudovat všechny aktivity těchto společností a benefity plynoucí ze členství. Je zapotřebí získat kvalifikovanější informace o výhledech těchto společností do budoucna. Výbor na příští schůzi nominuje ze svých řad jednoho člena, který se bude touto otázkou detailněji zabývat.

Výbor pověřil svého předsedu, prof. Pokorného, aby do příští schůze výboru oslovil představenstvo FEPS a IUPS dopisem, ve kterém je vyzve k úpravě výpočtu členského poplatku ČFS tak, aby byl založen pouze na počtu platících členů společnosti, tj. těch, kteří přispívají do rozpočtu, ze kterého je poplatek zahraničním společnostem hrazen. Součástí dopisu bude objasnění důvodu našeho požadavku. Odpověď na tento dopis bude sloužit jako nápomocné vodítko při dalším rozhodování o setrvání ve členství.

10. Různé

Příští schůze výboru se bude konat během dubna.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS