Zápis schůze výboru

17. 10. 2019, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 17.10.2019 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Stuchlík, Sumová, Šlamberová
omluveni: Mareš

1. Informace o přípravě FD v Martině (informace organizátorů ze Slovenska)

Příští FD se budou konat v Martině, v termínu 4.2.- 6.2.2020. Členové výboru byli informováni o tom, že organizátoři 96. FD připravují informace o konferenci, které budou v nejbližších dnech zveřejněny na webových stránkách. Na těchto stránkách bude vypsána též soutěž ČFS o cenu mladých fyziologů při 96. FD.

Podmínky soutěže:

 1. Autor musí být členem ČFS
 2. Autor nedosáhne před datem 5.2.2020 věku 35 let
 3. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce
 4. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení, nikoliv postery
 5. Autor vyznačí svůj zájem o zařazení do soutěže v registrační přihlášce

Kvalita sdělení (obsahová a formální) bude posuzována hodnotící komisí, jmenovanou výborem ČFS. Výbor ČFS si vyhrazuje právo Cenu neudělit, nebude-li žádná práce shledána dostatečně kvalitní.

2. Příprava voleb do výboru ČFS

Předseda ČFS Prof. Pokorný informoval členy výboru, že byli obesláni přednostové všech relevantních institucí s žádostí o nominace kandidátů do voleb výboru ČFS. Termín pro zaslání nominací je 30.10.2019. Volby proběhnou korespondenční formou dle dřívějšího schématu pod organizací ČLS. Pro ověření aktuálnosti emailových adres bude rozeslána informace o volbách všem členům společnosti. Volby budou uspořádány za měsíc od tohoto termínu.

Členové výboru navrhli volební komisi ve složení:

 • Kateřina Jandová
 • Richard Rokyta
 • Jitka Švíglerová

Předseda bude členy volební komise kontaktovat a informovat je o této nominaci.

3. Supplemetum

Prof. Nováková a doc. Otáhal informovali členy výboru o postupu přípravy Supplementa. Celkem bylo submitováno 21 prací (z toho 2 přehledné články). Bohužel bylo konstatováno, že celkově kvalita předkládaných prací je velmi špatná a bylo navrženo, že je třeba zvážit, zda a jak postupovat dále. Redakce Physiological Research si vyžádala přístup k recenznímu procesu předkládaných článků. Doc. Otáhal vznesl poznámku, že autoři často reagují negativně směrem k členům redakční rady Supplementa. Doc. Sumová navrhla variantu, že by při recenzním řízení všechna komunikace probíhala jménem redakční rady Physiol. Res. tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu mezi členy redakční rady Supplementa a autory. Tato varianta bude projednána s redakcí Physiol. Res. Doc. Otáhal navrhl, že by kvalitě předkládaných prací pomohlo, pokud by byla možnost předkládat práce průběžně, včetně prací prezentovaných i na dřívějších FD, tak, aby bylo možné práci dokončit do požadované kvality. Tato změna bude projednána novým výborem po volbách a v případě souhlasného stanoviska bude platit od příštího vydání Supplementa.
Výbor byl též informován o tom, že časopis Physiol. Res. přestává vycházet v tištěné podobě.

4. Časopis

Doc. Riljak informoval členy výboru, že ročník 2019 je téměř hotový a vydání je finančně pokryto díky přispění ČFS částkou 40 tis. Kč a sponzorským darem z 3. LF UK (Prof. Šlamberová). Opět byla diskutována otázka přechodu na elektronickou verzi, která by byla finančně méně náročná. Tato diskuze bude pokračovat při příštím zasedání.

5. Členská základna

Výbor přijal žádosti o

 • obnovu členství Pavly Staňkové (LF HK)
 • členství od Emanuely Nogové (3.LF UK) a Barbory Čechové (3. LF UK)
 • zrušení členství Aleny Janovské (dlužná částka na členských příspěvcích 1510 Kč)
  Výbor všechny žádosti odsouhlasil

6. Rozpočet

Doc. Riljak informoval členy výboru o stavu rozpočtu. Byla zaplacena faktura od FEPS v částce 504 EURO. Výhled rozpočtu na příští rok je pozitivní, nelze však počítat s výnosem z FD. Slovenští organizátoři 96. FD budou požádáni o příspěvek na časopis Čs. Fyziologii.

7. FEPS

Členové výboru byli informováni o průběhu schůze na kongresu v Bologni 2019, které poskytla Prof. Čalkovská (Prof. Pokorný se ze zdravotních důvodů musel ze schůze omluvit). V souvislosti s touto agendou byla opět vznesena otázka setrvání členství ČFS v FEPS a IUPS vzhledem k tomu, že členství v těchto společnostech významně zatěžuje rozpočet ČFS, jelikož pokrývá 2/3 výnosů z členských příspěvků. Byly diskutovány varianty a) vystoupení z těchto organizací, b) vstoupit do jednání o snížení poplatků, c) setrvání v jedné z těchto společností (IUPS), d) setrvání v obou společnostech. V diskuzi zazněly argumenty pro i proti setrvání. Bylo navrženo, že bude uspořádáno dotazníkové šetření pro zjištění názoru členů společnosti, které by mohlo pomoci při rozhodnutí o této otázce. Doc. Otáhal nabídl, že připraví text pro vyjádření členů a Prof. Pokorný jej případně doplní o další aspekty tak, aby byl vyvážený a poskytl členům společnosti co nejobjektivnější pohled na danou problematiku. S tímto postupem vyjádřili členové výboru souhlas.

7. Různé

Nebyly žádné návrhy k projednání.

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti