Zápis schůze výboru

19. 12. 2012, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS, která se konala
dne 19. 12. 2012 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová

 1. Informace o přípravách Fyziologických dnů
  Dr. Sumová a doc. Otáhal informovali členy výboru o postupu příprav 89. FD. 14.12.2012 byla ukončena registrace účastníků konference. K tomuto datu bylo přihlášeno 172 účastníků, z toho 157 pro aktivní účast a 15 pro pasivní účast. Z celkového počtu příspěvků je 73 přednášek a 84 plakátových sdělení. Výbor se pozastavil nad skutečností, že z celkového počtu 105 českých účastníků je přihlášeno pouze 48 členů ČFS. Do soutěže mladých o nejlepší prezentaci jsme obdrželi celkem 10 přihlášek.
  Výbor byl informován o stavu příprav včetně společenského večera a úvodního ceremoniálu. Byl projednán a jednomyslně schválen návrh dr. Drahoty na prezentaci historické přednášky o pracích Purkyně, Babáka a Laufbergera. Tato prezentace nahradí společně s prezentací SFS o akademikovi Antalovi tradiční Pedagogickou přednášku.
  Výbor zahájil diskuzi o tom, zda Čestní členové společnosti mají platit příspěvky na účast na Fyziologických dnech. Výbor nebyl ve svých názorech na tuto otázku jednotný a diskuze bude pokračovat na příští schůzi, kde předseda předloží aktuální seznam všech Čestných členů společnosti.
 2. Informace o přípravě Supplementa
  O publikaci v Supplementu Physiological Research projevilo zájem celkem 60 účastníků konference. Vzhledem k možnému rozsahu (15 primárních příspěvků a 2-3 review) bude výběr omezen pouze na autory s ústní prezentací, kterých je přihlášeno celkem 32. Výběr bude proveden ediční radou, jejímž vedením byl pověřen Dr. Riljak. Tato rada pověří komisi pro posouzení kvality ústních sdělení autorů a na základě výsledku provede výběr příspěvků, které budou zařazeny do Supplementa.
  Výbor vyjádřil své znepokojení nad současnou situací při financování Supplementa 2012, které souvisí se špatnou prací Purkyňovy společnosti, která toto financování pro ČFS zajišťuje.
 3. Hospodaření společnosti
  Doc. Barcal seznámil výbor se stavem hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí 2012. Členové výboru byli obeznámeni se stavem účtu a jeho čerpáním.
 4. Časopis
  V rámci diskuze ohledně stavu financí na účtu společnosti byla vznesena otázka hospodárnosti tisku Československé fyziologie, kterou v současné době zajišťuje Tigis. Členové výboru vyzvali předsedu a sekretářku společnosti k domluvě s doc. Marešem o jeho účasti na příští schůzi výboru, kde bude tato otázka podrobně diskutována.
 5. Návrhy ocenění členů společnosti
  Výbor projednal seznam členů společnosti, kteří budou mít v příštím roce významné jubileum, a kteří se zasloužili a rozvoj ČFS. Na ocenění byli navrženi Prof. Honzíková, Prof. Kittnar, Prof. Vízek a Prof. Rokyta. Na příští schůzi výboru bude u těchto členů rozhodnuto o formě ocenění. Dr. Kuneš byl již na minulé schůzi nominován na Čestné členství ČFS.
 6. Různé
  • členská základna: Výbor obdržel dvě žádosti o členství v ČFS (Dr. Koubský a Dr. Kubínová), které vyřídil kladně.
  • organizátoři Kongresu letecké medicíny (61st International Congress of Aviation and Space Medicine) se obrátili na výbor ČFS se žádostí o podporu při inzerci tohoto kongresu. Kongres se bude konat v roce 2013 v Jeruzalémě (http://www.icasm2013.org/). Výbor s navrhovanou formou podpory souhlasí, informace o pořádání tohoto kongresu bude rozeslána všem členům společnosti.

Příští schůze výboru se bude konat 10.1.2013

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti