Zápis schůze výboru

30. 5. 2012, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 30. 5. 2012 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha

 1. Členská základna
  Prof. Pokorný seznámil výbor se žádostmi o členství v ČFS (Mgr. Eva Macáchová a RNDr. Jiří Novotný, DSc.). Výbor přijetí nových členů jednohlasně schválil. Žádosti dr. Bartůňkové o snížení členského příspěvku z důvodu odchodu do důchodu nelze vyhovět, jelikož společnost nemá tuto možnost ve svých stanovách zakotvenu. Výbor zrušil na vlastní žádost členství Ondřeji Veselému. Výboru byla také předložena žádost o zrušení členství RNDr. Jaroslavem Kunešem, DrSc. Výbor se usnesl, že vzhledem k jeho celoživotním zásluhám o českou fyziologii bude Dr. Kuneš jmenován čestným členem společnosti (s Dr. Kunešem projedná prof. Pokorný). Prof. Pokorný informoval výbor o úmrtí doc. Josefa Hladovce.
 2. Hodnocení Fyziologických dnů
  Prof. Červinková obšírně seznámila výbor s finančním výsledkem Fyziologických dnů. FD se zúčastnilo celkem 137 prezentujících. Hospodaření skončilo díky úsilí organizátorů s významným ziskem. Výbor Prof. Červinkové děkuje za vynikající organizaci celé akce.
  Doc. Otáhal informoval výbor o postupu příprav Supplementa ve Physiol. Res., které bude vydáno jako součást prezentace Fyziologických dnů. Publikace bude v elektronické podobě dostupná během léta. Návrh redakce časopisu publikovat spíše monotématicky zaměřená Supplementa nebyl členy výboru akceptován. Jako prioritu vidí členové výboru v tom, aby tato publikace odrážela program celých FD a obsáhla tedy celé spektrum fyziologických témat. Otázka bude dále diskutována při příštích jednáních výboru.
 1. Návrhy na Cenu ČFS
  Výbor neobdržel žádný návrh od členů společnosti. Opět byla proto diskutována otázka propagace této ceny mezi členy společnosti. Výbor pověřil prof. Pokorného, aby rozeslal hromadný email členům společnosti a na tuto možnost je upozornil.
 2. Příprava 89. FD – výběr organizačního týmu a pořádající instituce
  Organizací příštích FD byl pověřen Fyziologický ústav AVČR. Pořadatelé projednají s výborem organizační otázky týkající se FD nejpozději do konce července formou schůze per rollam.
 3. Webové stránky ČFS
  Výbor se usnesl na tom, že by členové společnosti měli být informováni o změnách a aktualitách na webových stránkách společnosti prostřednictvím periodických hromadných emailů.
 4. Časopis
  Doc. Mareš informoval výbor o jednáních s vydavatelem Čs. fyziologie. V jednání je také otázka samofinancování vydávaných článků. Doc. Mareš navrhl možnost využití časopisu jako komunikačního kanálu mezi výborem a členskou základnou. Výbor tuto možnost uvítal. Seznamy adres pro odesílání časopisu musí odpovídat aktuálnímu stavu členské základny, aby nedocházelo k plýtvání finančními prostředky za poštovné. Prověření současného stavu byl pověřen Prof. Pokorný.

PharmDr. Alena Sumova, DSc.
vědecký sekretář společnosti