Výroční zpráva 2023

21. 2. 2024, 17:16

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2023

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2023

Výbor a revizní komise se v roce 2023 sešel 4x (5. 1., 6. 2., 19. 10., 7. 11.) a jedna schůze se konala elektronicky platformy MS Teams (24. 2.).
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 7. 2. 2023 v rámci 98. Fyziologických dnů konaných na 2. LF v Praze (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS). Výroční zpráva byla následně uveřejněna v časopise Čs. fyziologie a na webových stránkách společnosti.

2. Členská základna

K 31. 12. 2023 měla společnost 152 řádných členů, z toho 84 žen a 68 mužů.
Členství bylo ukončeno u 7 členů (2 na vlastní žádost, 4 pro nezaplacení členských poplatků, a 1 člen zemřel).

Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo:

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že v současnosti nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku či mateřské dovolené, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

Odbor Členské evidence ČLS JEP doporučuje všem členům zkontrolovat si „Profil člena“ na stránkách ČLS JEP (platby, e-mailovou adresu).
https://www.cls.cz/aktuality/manual-pro-cleny-prihlaseni-do-profilu-clena-cls-jep-12187

Volby funkcionářů výboru a Revizní komise

Na první schůzi nově zvoleného výboru dne 5.1.2023 se konala volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a sekretáře výboru ČFS. Volby proběhly tajnou formou pomocí hlasovacích lístků. Voleb se zúčastnili všichni z 9 členů nového výboru. Organizací volby byla pověřena předsedkyně volební komise MUDr. Kateřina Jandová, PhD.

Výsledek hlasování:
předseda: Prof. Pokorný
místopředseda: Prof. Nováková
pokladník: Prof. Mysliveček
sekretář: Prof. Sumová

Volba předsedkyně Revizní komise byla odložena na příští zasedání, protože se komise v plném počtu členů nesešla

4. Z činnosti společnosti

4.1 Fyziologické dny

98. Fyziologické dny se konaly na 2. LF UK ve dnech 7. – 8. února 2023

Počet účastníků konference byl celkem 156, z toho bylo 84 za Slovenska a 77 z České republiky.
Počet aktivních účastníků – 112 (60 přednášejících, 52 posterů)
Počet registrovaných studentů – 69
Počet registrovaných členů ČFS – 62
Počet přednášek – 61 přednášek
Počet posterů – 52

4.2 Činnost komisí

Komise experimentální kardiologie

Ve dnech 4. – 6. října 2023 proběhlo v Mikulově jubilejní 50. pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. Navzdory termínové kolizi s několika dalšími konferencemi se této akce zúčastnil nejvyšší počet účastníků v její půlstoleté historii – celkem 83. V úvodu konference přednesl v krásném prostředí mikulovského zámku jeden ze zakládajících členů komise prof. Ošťádal přednášku Historie vztahu experimentální a klinické kardiologie. Během tří dnů pak zaznělo celkem 32 přednášek ve třech sekcích a bylo prezentováno 28 posterů.

Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové

V roce 2023 se konalo pouze 1 zasedání (a to už s pořadovým číslem 495) na téma „Hodnocení mitochondriálních funkcí pomocí O2k-FluoRespirometru“, přednášela Mgr. Pavla Staňková, Ph.D. (FÚ, LFUK Hradec Králové)

Výuková komise

Větší aktivitu vykazovala v uplynulém roce Výuková komise. V rámci 98. Fyziologických dnů, uspořádali organizátoři (2. LF UK) exkurzi v novém výukové budově a představili především simulační výukové programy, které mají k dispozici.
Exkurze se setkala s velmi dobrým ohlasem a na základě toho zorganizovali pracovníci Ústavu fyziologie 2. LFUK Workshop „Možnosti výuky praktických cvičení z fyziologie a patologické fyziologie pro studenty lékařských oborů“, který se konal dne 12. 6. 2023.

Neuroontogenetická komise

Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2023 neuskutečnilo.

4.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované na 98. FD v roce 2023 byly po peer review publikovány v Supplementu časopisu Physiological Research, Volume 72, Supplement 5 December 2023. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Otáhal a Prof. Nováková, Prof. Adamcová. Bylo vybráno celkem 9 původních prací, 2 krátká sdělení a 3 práce přehledové.

5. Ocenění

5.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl ocenit dlouhodobé zásluhy o Fyziologickou komunitu následujícím členům:
doc. Yamamotová – udělení Laufbergerovy medaile
prof. Vízek – udělení Laufbergerovy medaile
prof. Kittnar – udělení Čestného členství v České fysiologické společnosti
prof. Javorka – udělení Čestného členství v České fysiologické společnosti

Ceny budou předány na 99. FD 2024.

5.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor v roce 2023 obdržel jeden návrh na udělení Ceny ČFS (ČLS JEP)
Tento návrh však nebyl doporučen na ocenění

6. Hospodaření společnosti v roce 2023

Stav FONDu k 1. 1. 2023812 557,12
Výdaje119 656,87
Příjmy307 165,36
Celkem finanční prostředky k 31. 12. 20231 000 065,61

Výbor odsouhlasil finanční příspěvek na pořádání konference KEK v roce 2023 ve výši 20 tis. Kč

7. Stanovy a jejich revize

Členové výboru se detailně zabývali návrhem revize stanov předloženým ČLS, které byly doplněny tak, aby revize více odpovídaly zaslanému vzoru. Následně bude revidovaná verze Stanov zaslána k odsouhlasení všem členům ČFS.

8. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

9. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2022 žádnou žádost o stipendium pro udělení cestovního stipendia (podpora pro účast na konferencích a dalších odborných akcích).
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2. a 31. 5.

10. Československá fyziologie

Pro nedostatek příspěvků bylo vydávání časopisu v roce 2023 pozastaveno

11. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2023 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

12. Různé

Výbor přijal firemní nabídku na tvorbu a spravování nových stránek od firmy Atelier Tippman.

Zpráva ze schůze delegátů FEPS Tallin, na které byl za ČFS delegátem prof. Mysliveček

Odstupující předsedkyně prof. Susan Wray, University of Liverpool:

  • Presentace FEPS Newslettrů
  • dopis k testování zvířat
  • 2025 joint meeting IUPS+FEPS Frankfurt am Main, 11.–14. 9.
  • Prof. Vincente Martinez: 2024, 4.–6. 9. FEPS Meeting Granada (Symposium Proposal národními společnostmi)
  • Zpráva o financování: prof. Nina Ullrich: některé příspěvky národních společností již došly na účet, naše společnost mezi nimi zatím nebyla

Professor Fabio Benfenati (nový president FEPS): FEPS Code of conduct

Výroční zprávu připravili

Prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti