Výroční zpráva 2019

31. 12. 2019, 23:59

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2019

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2019

Výbor a revizní komise se v roce 2019 sešel 3x: 4. 2. 2019, 30. 5. 2019 a 17. 10. 2019. Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 6. 2. 2019 v rámci 95. Fyziologických dnů v Syllabově posluchárně, 3. LF UK Praha (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS).

2. Členská základna

K 31. 12. 2019 měla společnost 191 řádných členů, z toho 94 žen a 97 mužů.
Členství bylo ukončeno u 2 členů (vlastní žádost), přihlásilo se 7 nových členů, 1 člen zemřel.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.

3. Z činnosti společnosti

3.1. Volby do výboru

V termínu od 15. 11. do 15. 12. 2019 byly uspořádány volby do výboru ČFS. Termín pro zaslání nominací byl stanoven na 30. 10. 2019. Výsledky voleb byly vyhlášeny 10. 1. 2020.

Volby proběhly korespondenční formou dle dřívějšího schématu pod organizací ČLS. Pro ověření aktuálnosti emailových adres byla rozeslána informace o volbách všem členům společnosti.

Složení volební komise:

 • Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (předseda)
 • MUDr. Kateřina Jandová, PhD.
 • doc. MUDr. Jitka Švíglerová, PhD.

Výsledky voleb:

Členové výboru ČFS:

 • Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
 • Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
 • Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
 • Prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

Členové revizní komise:

 • Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
 • doc. RNDr Anna Yamamotová, CSc.
 • doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.

Na první schůzi nově zvoleného výboru konané 23. 1. 2020 proběhly volby předsedy a dalších funkcí ve výboru ČFS. Volby řídil prof. Rokyta.

Výsledek voleb:

 • Předseda – prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc
 • Místopředseda – Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
 • Vědecký sekretář – doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
 • Pokladník – doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Předsedou revizní komise byl zvolen Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

3.2 Fyziologické dny

95. Fyziologické dny se konaly ve dnech 5. – 7. února 2019 na 3. LF UK v Praze.

Organizační výbor:

 • Prof. MUDr. Romana Šlamberová, PhD (3. LF UK)
 • doc. MUDr. Jakub Otáhal, PhD (FGÚ AVČR)
 • doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD (1, LF UK)
 • doc. MUDr. Anna Yamamotová, CSc. (3. LF UK)
 • Prof. MUDr. Richard Rokyta. DrSc. ( 3. LF UK)

Počet účastníku konference byl celkem 161, z toho bylo 94 za Slovenska a 67 z České republiky (z toho 32 členů ČFS).
Konference byla úspěšná jak po vědecké, tak i po finanční stránce (zisk z konference, který je připsán na účet ČFS je 130 tis. Kč). Velký dík patří 3. LF UK, které poskytla zdarma prostory pro konání konference.
Organizátoři vyhodnotili dotazník o spokojenosti s průběhem konání konference se závěrem, že většina účastníků ji hodnotila velmi kladně. Z připomínek vyplynulo, že by si účastnící přáli, aby byl vydán sborník abstrakt s ISBN, který lze na Slovensku použít pro získání kreditů při vzdělávání lékařů. Dotazník byl zaslán členům výboru v elektronické podobě.
Pro organizátory příštích FD je cenná připomínka organizátorů o akreditaci sponzorů při EU.

Purkyňovu přednášku přednesla Prof. R. Šlamberová na téma „Mých sedmnáct let s pervitinem“.
Pedagogickou přednášku na téma „Endogenní antinocicepční systém a možnosti jeho ovlivnění“ přednesla doc. A. Yamamotová.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 95. FD

Soutěže se s přednáškou účastnilo 15 soutěžících.
Komise pro udělení Ceny mladých fyziologů na 95. Fyziologických dnech pracovala ve složení:

 • Předseda:
  • Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 • Členové:
  • Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
  • Prof. MUDr. Marie Nováková, CSc.
  • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  • Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Vítězové bez určení pořadí:

 • Šuchmanová K., FgU AV ČR: Vliv adrenalektomie na fungování cirkadiálních hodin v jednotlivých částech hippocampu (nečlen ČFS – cena Organizačního výboru)
 • Korandová Z., FgU AV ČR: Molekulární mechanismus patogeneze u pacientů s mutací v mitochondriální RNA polymeráze (člen ČFS, cena ČFS)
 • Sobotka O., LF HK: Změny mitochondriální respirace při rozvoji nealkoholové jaterní steatózy u potkana (člen ČFS, cena ČFS)
 • Laštůvka Z., 1. LF UK: Behaviorální a morfologické důsledky časné postnatální hypoxie u laboratorního potkana (člen ČFS, cena ČFS)

Ceny byly uděleny ve stejné výši pro všechny vítěze.

Částka věnovaná Českou fyziologickou společností (10 000,- Kč) bude rozdělena rovným dílem mezi tři vítězné členy ČFS.

3.3 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2019 neuskutečnilo
 • Výuková komise
  Členové: Zuzana Červinková, Silvia Hnilicová, Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla Mlčková, Daniela Mokrá, Zuzana Nováková, Pavol Švorc, Olga Vajnerová, Jitka Švíglerová, Klára Bernášková
 • Pedagogická komise ČFS a SFS zasedala dne 14. 5. 2019 v Hradci Králové (Zápis jednání je přílohou Zprávy o činnosti)
 • Komise experimentální kardiologie
  Pravidelné setkání Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konalo ve dnech 7. – 9. října 2019 v Hotelu SENEC v rámci 47. pracovní konference. Hlavním tématem byla „Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus.“
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
  V roce 2019 se konalo pouze 1 zasedání, kde vystoupil zahraniční host (Luiz Felipe Garcia-Souza: Oroboros Instruments GmbH High-Resolution Respirometry, Innsbruck, Austria s přednáškou na téma The key role of mitochondria in platelet function – 16. 10. 2019).

3.4 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 95. FD v roce 2019 byly po peer review publikovány ve Physiological Research, Vol. 68, Suppl 3, 2019. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: doc. Riljak, doc. Otáhal, Prof. Nováková. Bylo vybráno celkem 15 původních prací a 3 review.

Výbor doporučil, aby od příštích FD organizovaných v České republice, byla nominace na Purkyňovu přednášku při FD vázána na sepsání přehledného článku do Supplementa.

Výbor byl informován o tom, že časopis Physiological Research nebude nadále vycházet v tištěné podobě.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o ocenění členů společnosti, kteří se zasloužili o činnost ČFS a v roce 2019 se dožívají významného životního jubilea:

 • doc. Kuncová – Laufbergerova medaile
 • doc. Slavíková – čestné členství v ČLS JEP
 • doc. Vožeh – čestné členství v ČLS JEP

4.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výboru nebyla dodána žádná publikaci do soutěže.

5. Hospodaření společnosti v roce 2019

V roce 2019 hospodařila ČFS se ziskem, který byl dán jednak velmi úspěšnými Fyziologickými dny (solidní účast, příspěvky sponzorů) a jednak vyšlým Supplementem k této akci.

Stav FONDu JEP k 31. 12. 2019 (500 000 Kč je uloženo na spořicím účtu)625 856,22
Hospodaření OS309 116,38
Výsledek akce (Fyziologické dny)-64 670,89
Celkem finanční prostředky 870 301,71

Komentář k účetnictví za rok 2019:

 1. záporný výsledek akce je dán tím, že na vrub výsledku jdou i náklady Supplementa (téměř 250 000 Kč)
 2. členské příspěvky se vybírají ve stabilní výši (43 248,00 Kč), počet neplatičů je minimální
 3. náklady na členství v mezinárodních organizacích představuje 33 395,31 Kč.
 4. vyplatili jsme ceny v úhrnné výši 13 400 Kč

Přehled hospodaření ČFS v letech 20015-2019:

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2019 žádnou žádost o stipendium.
Pravidla pro udělení cestovního stipendia budou upravena tak, aby bylo explicitně zřejmé, že lze žádat o podporu pro účast na konferencích “ a dalších odborných akcích“.
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2.31. 5.

8. Československá fyziologie

///doplnit///

9. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2019 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

10. Různé

Výbor se podílel na spoluorganizování konference The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS), Bologna, Italy, konané 10.–13. září 2019.

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti

Příloha

Zpráva ze zasedání Pedagogické komise ČFS a SFS
dne 14. 5. 2019 v Hradci Králové

Přítomni: Zuzana Červinková, Silvia Hnilicová, Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla Mlčková, Daniela Mokrá, Zuzana Nováková, Pavol Švorc, Olga Vajnerová

Omluveni: Jitka Švíglerová, Klára Bernášková
Hosté: Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. – děkan LF HK

Schůzi zahájila prof. Červinková, předsedkyně komise. V návaznosti na jednání v rámci pedagogické sekce, která se konala u příležitosti 95. FD v únoru 2019 v Praze, prof. Červinková v úvodní prezentaci shrnula aktuální otázky/problémy výuky fyziologie na lékařských fakultách.

 1. Představila inventuru hodinové dotace výuky fyziologie na lékařských fakultách v ČR včetně poměru mezi počtem hodin pro přednášky, praktická cvičení a další formy výuky. Požádala o aktualizaci údajů a doplnění chybějících – 3. LF, LF Martin.
 2. Formulovala okruhy otázek k diskusi
  • postavení fyziologie v lékařském kurikulu – inovace
  • hodinová dotace pro výuku fyziologie včetně poměrného zastoupení jednotlivých forem výuky
  • nutnost zavedení nových forem výuky fyziologie
  • praktická cvičení a jejich význam (práce s biologickým materiálem, pokusy na studentech, odběry krve, pokusy na zvířatech, apod.)
  výměna zkušeností – inspirace při inovaci praktických cvičení
  • role výpočetní techniky v procesu studia fyziologie – simulované programy
  • fantomy, fantomové laboratoře
  • a další týkající se zkoušení, typu zkušebních testů, vhodného software, opisování, nákup multilicencí elektronických učebnic fyziologie, a další.
 3. Informovala o tom, že v návaznosti na předchozí dohody, většina ústavů poskytla členům ostatních fakult návody na praktická cvičení pro inspiraci. Většinu těchto materiálů rozeslala prof. Červinková v předstihu členům komise v elektronické podobě.

Následovala velmi bohatá diskuse, která byla zaměřena především na následující problémy:

1. Formy zkušebních testů

Komise diskutovala o formách testů, které jednotlivé fakulty používají, zejména s ohledem na obtížnost formulace otázek ve fyziologii tak, aby bylo možné na ně jednoznačně odpovědět. Nepanovala shoda na tom, zda jsou vhodnější testy nabízející jedinou odpověď nebo testy mnohočetného výběru, ani na tom, jak mají být tyto testy obtížné. Hovořilo se o velkém poolu otázek, kterým disponuje LF v Plzni, s nabídkou krátkých otázek a výběru jediné odpovědi ke zjištění základních znalostí studenta. Dr. Hnilicová velmi správně uvedla, že forma testu záleží především na jeho úloze, tedy co má test prověřit. Z následné diskuse vyplynulo, že je třeba odlišit formy testu podle toho, zda otázky mají prověřit základní znalosti studenta nebo schopnost tyto znalosti aplikovat v širším kontextu „Testujeme vědomosti nebo aplikaci?“ Tréninkové cíle dovolují složitější formulace otázek vyvolávající nutnost o problému přemýšlet a diskutovat, zatímco zkušební otázky by měly být jednoznačné, k čemuž lze i upřednostnit formu testu s jedinou správnou odpovědí. Pokud fakulta používá test před ústní zkouškou z fyziologie, lze spíš uvažovat o jeho funkci jako „síta“ s požadavkem minimálně 50 % úspěšnosti, nikoliv jako jediné formy zkoušení.

Z většinového názoru členů komise vyplývá, že by se komise měla shodnout na bazálních požadavcích znalostí z fyziologie v pregraduálním studiu všeobecného lékařství a tyto požadavky formulovat jako doporučení ČFS pro výuku fyziologie na lékařských fakultách v ČR případně na Slovensku. Významnou inspirací pro vytvoření základních požadavků na znalosti fyziologie je doporučení The Medical Physiology Learning Objectives formulované APS (American Physiological Society) a ADCP (Association of Chairs of Departments of Physiology), na něž nás upozornila
MUDr. Hnilicová. Lze je dohledat na: http://www.acdponline.org/Home/Projects/Med-Phys-Learning-Objectives/Medical-Physiology-Learning-Objectives.pdf

2. Nové formy výuky fyziologie

Komise se shodla, že současní studenti potřebují být do výuky víc aktivně zapojováni, tím se zvyšuje jejich zájem a motivace. Problémem je i to, že neumějí znalosti získané v nižších ročnících použít v klinických předmětech. Moderní metody by proto měly obsahovat prvky aktivní účasti studenta ve výuce a vyžadovat nejen samotné teoretické znalosti, ale spojovat je s aplikací do reálných situací v medicíně.
Dr. Hnilicová seznámila komisi se svými několikaletými zkušenostmi formy Team Based Learning (TBL) na LF v Bratislavě, která umožňuje zainteresovat do výuky větší počet studentů. Osvědčila se práce se 60 – 70 lidmi rozdělenými do 6 – 7 skupin, kteří si předem mají nastudovat dané téma. Na začátku studenti absolvují individuální test s 5 otázkami a výběrem a – d, po té absolvují týmový test. Následuje diskuse ke zvoleným odpovědím. Otázky v testu nemusejí být jednoznačné, aby se studenti museli více nad problémem zamýšlet. Při týmové práci pak studenti v rámci skupiny hodně diskutují, chtějí se dobře prezentovat, takže se i vzájemně přesvědčují a mají zájem si vyměňovat informace.
Ideální je pro zvolené téma použít „klinický případ“. Např. pro hemostázu zvolili na LF v Bratislavě jaterní selhání s hemoragickými komplikacemi a trénovali se studenty fyziologické základy pro použití testů srážlivosti pro tento případ, možnosti terapeutických přístupů nebo čeho je třeba se při léčbě vyvarovat. Pro respirační systém zvolili jako případ CHOPN a procvičovali fyziologické principy uplatňující se ve spirometrickém vyšetření, změny spojené s CHOPN, úlohu sympatiku a parasympatiku pro dýchání, možnosti jeho ovlivnění v daném případě. Takto lze rozpracovat celou řadu případů s ohledem na probírané systémy.
MUDr. Mlčková z 1. LF hovořila o zkušenostech z výuky na fantomech a o důležitosti podrobné instruktáže vyučujících v dostatečném předstihu. Jako velmi užitečné hodnotí postup, kdy si úlohy vyučující nejprve nacvičí a vyzkouší s vybranou skupinou lidí, což může být otázka poměrně dlouhého období (1 – 2 let). Spolu s dr. Hnilicovou, která má s touto formou výuky také zkušenosti, upozornily, jak i na modelech určených ke klinickým simulacím, se dá provádět výuka fyziologie, avšak vyžaduje to specifický přístup. Student již musí mít základní fyziologické znalosti daného tématu a pod vedením učitele se snaží je aplikovat na konkrétní situaci reálnou v klinické praxi. Jedná se o studenty oblíbenou metodu, při které záhy odhalí své případné neznalosti a může je také podnítit ve snaze dostudovat problematickou oblast.

Výhledy činnosti komise a úkoly, které komise si stanovila na nejbližší období:

 • budování poolu testových otázek sloužících k ověření základních znalostí studentů, především se podílet na rozšíření již existujícího souboru otázek na LF Plzeň (zajišťuje dr. Nováková – MUNI) – nutný souhlas LF Plzeň
 • sběr „case reportů“ vhodných pro TBL (zajišťuje dr. Hnilicová – LF Bratislava)
 • nabídka účasti kurzu na 1. LF k lektorování výuky na fantomech (zajišťuje dr. Mlčková)

Členové komise plánují některé z příštích zasedání uspořádat na nejmladší LF v Ostravě a blíže poznat i prostory fakulty, rovněž je plánována návštěva LF v Bratislavě s účastí na výuce s využitím Team Based Learning metody nebo fantomů.

V Hradci Králové 16. 5. 2019

Zapsaly

Halka LotkováZuzana Červinková