Výroční zpráva 2018

31. 12. 2018, 23:59

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti
za rok 2018

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2018

Výbor a revizní komise se v roce 2018 sešel 3x: 5.2.2018, 31.5.2018 a 4.10.2018. Jedna další schůze se uskutečnila per rollam (v říjnu).
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 6. 2. 2018 v rámci 94. Fyziologických dnů v Modré posluchárně, Univerzitního medicínského centra Plzeň (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS).

2. Členská základna

K 31.12.2018 měla společnost 187 řádných členů, z toho 90 žen a 97 mužů.
Členství bylo ukončeno u 3 členů (vlastní žádost), přihlásili se 2 noví členové.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni. V současné době představuje dluh na členských příspěvcích 16 000 Kč.

Výbor se seznámil se směrnicí ČLS k GDPR.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 6. – 8. února 2018 v Univerzitním medicínském centru Lékařské fakulty v Plzni. Pořádajícími organizacemi byly ČFS a SFS ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni (předseda organizačního výboru byl doc. MUDr. Milan Štengl, PhD).

Celkově bylo přihlášeno 114 účastníků, z toho 59 z České republiky a 55 ze Slovenska. Výbor zhodnotil účast členů ČFS na konferenci jako poměrně nízkou.
Purkyňovu přednášku přednesla Prof. M. Nováková na téma „Sigma receptory – od buňky k lůžku pacienta“. Pedagogickou přednášku na téma „Mitochondriální dysfunkce v sepsi“ přednesla Prof. J. Kuncová.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 94. FD

Cenu na 94. FD (8 000 Kč) získal příspěvek:
Marková M. a kol.: Opakovaná krátkodobá expozice hyperoxii snižuje respiraci plicních fibroblastů in vitro

3.2 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2018 neuskutečnilo
 • Výuková komise
  Činnost Pedagogické komise – konečně došlo k aktivaci komise. V rámci 94. FD v Plzni organizátoři začlenili workshop o výuce fyziologie, kterého se zúčastnila celá řada fyziologů prakticky ze všech lékařských fakult v ČR a také ze Slovenska. Diskuse byla velmi bohatá a ohlasy na tuto sekci byly příznivé. V průběhu roku jsme aktualizovali složení Pedagogické komise ČFS. Dohodli jsme se, že navážeme na zkušenost z minulého roku a obdobnou řízenou diskusi zařadíme i do letošních FD. Výstupy z této akce by měly být již konkrétnější – užší spolupráce na poli výuky mezi jednotlivými fyziologickými ústav LF v České republice.
 • Komise experimentální kardiologie
  Pravidelné setkání Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konalo ve dnech 17. – 19. října 2018v Hotelu Bukovanský mlýn v rámci 46. pracovní konference. Hlavním tématem byla „Srdce o obrazech“.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
  Pobočka České fyziologické společnosti v Hradci Králové uskutečnila 2 zasedání, na kterých přednášeli zahraniční hosté:
  Professor Gregory J. Gores, MD. Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA: Stressed hepatocytes incite inflammation: nano-vesicles with mega-impact.
  Dr. Jordi Muntané, Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Seville, Spain: Molecular characterization of autophagic and apoptotic signaling induced by sorafenib in liver cancer cells.

3.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 94. FD v roce 2018 byly po peer review publikovány ve Physiological Research, Vol. 67, Suppl 4, 2018. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: doc. Riljak, doc. Otáhal, Prof. Nováková. Bylo vybráno celkem 9 původních prací a 3 review.

Výbor doporučil, aby od příštích FD organizovaných v České republice, byla nominace na Purkyňovu přednášku při FD vázána na sepsání přehledného článku do Supplementa.

Schválení navýšení poplatku za publikaci v supplementu Physiological Research 2018
Zdůvodnění: Vzhledem k menšímu počtu akceptovaných prací je výše poplatku, tak jak byla schválena na předposledním zasedání výboru, ekonomicky ztrátová (viz zápis ze schůze per rollam, říjen 2018)

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor ČFS rozhodl o udělení ocenění za zásluhy o českou fyziologii a činnost ve společnosti členům, kteří se v roce 2018 dožívají významného životního jubilea. Bylo schváleno následující ocenění:
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. – Čestné členství v ČLS JEP

4.3 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor ČFS rozhodl o udělení ceny ČFS za publikaci v roce 2017 autorce dr. Zuzaně Novákové. Oceněná práce byla odměněna částkou 10 000 Kč.

ONDRUŠOVÁ Kateřina, SVAČINOVÁ Jana, JAVORKA Michal, NOVÁK Jan, NOVÁKOVÁ Marie, NOVÁKOVÁ Zuzana. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma, 2017; 34 (24): 3381-3387. IF v roce 2016: 5.190.

5. Hospodaření společnosti v roce 2017

V roce 2018 hospodařila ČFS s mírným přebytkem. Výsledek hospodaření uvedený níže však neobsahuje vyúčtování za 4. čtvrtletí roku 2018, které nebylo v době přípravy zprávy k dispozici.

Příjmy: 106 604,73
Výdaje: 62 004,42
Výsledek před zdaněním: 44 600,31

Stav FONDu JEP k 31.12.2018 569 521,94
Hospodaření OS76 009,28
Výsledek akce0,00
Celkem finanční prostředky k 1. 1. 2019
Z toho na spořicím účtu uloženo 500 000 Kč
645 531,22

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2018 žádnou žádost o stipendium.
Pravidla pro udělení cestovního stipendia budou upravena tak, aby bylo explicitně zřejmé, že lze žádat o podporu pro účast na konferencích “ a dalších odborných akcích“.
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2.31. 5.

8. Československá fyziologie

V roce 2018 vyšla dvě čísla Československé fyziologie. Redakční rada na svých pravidelných zasedáních odsouhlasila nutnost tisku i pedagogických textů, které by byly vodítkem při výuce fyziologie a patofyziologie. Stále apelujeme na čtenářskou obec (a především studenty doktorských studijních programů), aby zasílali rešerše svých dizertačních prací nebo jejich částí k otištění v časopise. Financování časopisu je pro rok 2019 zajištěno. Redakční rada pracuje v nezměněném složení.

9. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2018 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky.

10. Různé

Výbor se podílí na spoluorganizování The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS), Bologna, Italy, September 10th–13th 2019.

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti