Výroční zpráva 2014

31. 12. 2014, 6:54

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2014

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2014 sešel 5x a 2x se uskutečnila schůze výboru per rollam. Byly projednány závěry z plenární schůze ČFS, konané v rámci 90. Fyziologických dnů v Bratislavě.

2. Členská základna

K 14.1.2015 měla společnost 196 řádných členů, z toho 110 žen a 86 mužů. Členství bylo ukončeno u 22 členů (10 žen a 12 mužů), nově se přihlásilo 9 členů (5 žen a 4 muži).

Podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Členové výboru se shodli na tom, že v případě dlužné částky přesahující 500 Kč budou členové vyloučeni. V případě nižší dlužné částky obdrží člen emailem výzvu k úhradě svých dluhů, pokud tyto dluhy ani po tomto upozornění neuhradí, bude též vyloučen.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy.

Výbor ČFS se zármutkem přijal zprávu, že nás 30.4.2014 opustil ve věku nedožitých 80 let Prof. Trojan a vyzdvihl jeho osobnost a přínos jeho práce pro československou fyziologii. Článek zabývající se vzpomínkou na Prof. Trojana a shrnující jeho přínos pro fyziologickou obec publikoval Prof. Pokorný v Československé fyziologii (63/2014 č.2).

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 4.- 6. února 2014 v Bratislavě.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 90. FD
Výbor jmenoval hodnotící komisi soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ pro 90. FD 2014 ve složení: Pokorný, Rokyta, Kittnar. Dalším členem komise byl vždy příslušný předseda sekce. Do soutěže byly přihlášeny 3 ústní sdělení. Výsledek soutěže byl vyhlášen při ukončení 90. FD
Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto netvořit pořadí a ocenit všechny přihlášené práce:

  • Malinová M: Závisia rozdiely v materskom správani a vyvine mláďat potkana laboratórneho od doby prenatálnej aplikacie metamfetamínu?
  • Hrebicková I: Účinok chronickej aplikácie metamfetamínu na kognitivné funkcie potkana laboratórneho v závislosti na prenatálnej exposícii tou istou drogou
  • Macúchová E: Sex differences in spatial leasing of female and male rats following prenatal methamphetamine exposure and amphetamine treatment in adulthood

3.2 Činnost komisí a sekcí ČFS

Fyziologické sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
V roce 2014 se konalo 5 zasedání sekce, z toho na dvou přednášeli hosté ze zahraničí (SRN, Švédsko).

Neuroontogenetická komise
Komise pořádala dne 9.12.2014 „24. Neuroontogenetický diskusní den“. Akce se tradičně konala ve Fysiologickém ústavu 1.LF UK.

Výuková komise
Komise pokračovala v činnosti zaměřené na inovaci výuky fyziologie ve složení:
Prof. Červinková , Doc. Bébarová, Prof. Kittnar, Doc. Mareš, Doc. Nečas, Doc. Šviglerová, Doc. Švorc
Komise se zabývala „inventurou“ rozsahu výuky a nabídky praktických cvičení z fyziologie na jednotlivých fakultách.

Komise experimentální kardiologie
Ve dnech 15. – 17. října 2014 se konala 42. pracovní konference KEK v Deštném v Orlických horách pod názvem: Léčiva a kardiovaskulární systém: žádoucí a nežádoucí účinky, nástroje pro studium patofyziologických mechanismů. Přednášky byly rozděleny do 7 sekcí, kromě toho byly příspěvky prezentovány formou posterů. Z konference byl vydán sborník souhrnů.

3.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 90. FD v roce 2014 byly po peer review připraveny pro publikaci v Suplementu Physiological Research. Pro výběr prací byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Dr. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Kittnar. Bylo vybráno celkem 19 článků (originálních prací).
Výbor ČFS rozhodl, že v zájmu zachování kvality publikací v Suppl. Phys. Res. přijme opatření pro zajištění kvalitnějšího recenzního procesu. Za tímto účelem bude jmenována stálá ediční rada se zástupců expertů v oborech neurověd, kardiologie a metabolismus. Bude též dbáno o anonymitu posuzovatelů tak, aby recenze odpovídaly skutečné kvalitě prací.

3.4 Pořadatelská činnost

ČFS byla v roce 2014 pořadatelem přednáškového kurzu pro studenty PGS s názvem „Poruchy řízení příjmu potravy a jejich klinické důsledky“. Garantem kurzu byl prof. Pokorný.

4. Ocenění

4.1 Ocenění zahraničních vědců

V roce 2014 Výbor ČFS udělil na návrh Prof. Vyskočila ocenění Dr. Charlesi Edwardsovi.

4.2 Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2013

Výbor obdržel 2 návrhy na udělení Ceny ČFS. Jeden návrh (publikace v Suppl. Physiol. Res.) nesplňovala formální náležitosti, jelikož první autor není členem ČFS. Druhý návrh (Bébarová, Int. J. Cardiol., IF 5.509) je přehledným článkem. Vzhledem k tomu, že jsou na Cenu zvažovány primární publikace, výbor se usnesl, že jako ocenění této kvalitní práce udělí autorce mimořádnou cenu ČFS za review. Doc. Bébarové výbor k udělení Ceny gratuluje.
V souvislosti s tímto návrhem bylo rozhodnuto, že do pravidel pro udělování Ceny ČFS, která jsou zveřejněna na internetu, bude explicitně vymezeno, že se Cena uděluje za primární publikace.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2014 je 15. 4. 2015.

5. Hospodaření společnosti v roce 2014

Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

Výdaje: celkem 91 977,43 Kč
materiálové náklady celkem – 2 569,16 Kč
služby celkem – 49 567,00 Kč
(z toho: občerstvení a dary – 1 491,00 Kč, poštovné – 1 065,00 Kč, ceny – 9 000,00 Kč, ostatní – 38 000 Kč)
osobní náklady (sekretářka) – 10 800,00 Kč
ostatní náklady (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – 29 041,27 Kč
Výnosy: celkem 189 202,50 Kč (členské příspěvky, úroky)
Meziroční bilance: 97 225,07 Kč

K 31. 12. 2014 – celkové finanční prostředky společnosti činí : XXX Kč
(z toho 500 000 Kč uloženo na spořícím účtu)

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2014 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2015

Neuroontogenetický den
Pracovní konference KEK

9. Československá fyziologie

V roce 2014 vyšel časopis Československá fyziologie opět ve dvou číslech. Náklady hradila Česká fyziologická společnost a druhou část tvořily publikační poplatky, které byly na základě jednání s výborem ČFS zavedeny povinně. Tento trend souvisí se skutečností, že práce jsou dedikovány grantům poskytujícím finanční podporu pro práci. Stále platí možnost individuálního projednání dobrovolné platby stejně jako řešení otázky poplatků za články, které neuvádějí dedikaci grantům. Zatím se redakční rada neshodla na výhradně elektronické publikaci. Zájem autorů se zvyšuje, což je na jednu stranu potěšitelné, ale vzhledem k nízké četnosti čísel časopisu dochází ke komplikacím se zařazováním článků do daného stránkového rozsahu čísla. Redakční rada projedná návrhy na doplnění svých členů a rozšíření Rady a to i vzhledem k úmrtí dlouholetého člena prof. Trojana. Redakce je samozřejmě i nadále připravena pracovat i s písemnými návrhy autorů a čtenářů.

10. Různé

Výbor ČFS pokračuje v činnosti na kompletaci archivu programů FD. Výbor žádá členy společnosti o pomoc při této archivní činnosti.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti