Výroční zpráva 2013

31. 12. 2013, 8:29

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2013

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2013 sešel 4x. Byly projednány závěry z plenární schůze České fysiologické společnosti, konané v rámci 89. Fysiologických dnů v Praze.

2. Členská základna

K 20.12.2013 měla společnost 218 řádných členů, z toho 96 žen a 122 mužů. Členství bylo ukončeno u 10 členů (6 žen a 4 muži), nově se přihlásili 2 členové (2 ženy).

Výbor ČFS upozorňuje, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Vzhledem k tomu, že složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště, ČFS vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě její změny.

3. Volby nového výboru a revizní komise ČFS

Průběh voleb – Předsedou volební komise byl členy výboru jmenován Prof. Langmeier, dalšími členkami byly Dr. Yamamotová a Dr. Zemková. Termín voleb byl stanoven na období listopad – prosinec 2013, ředitelé a přednostové jednotlivých ústavů byli vyzváni k nominacím kandidátů koncem září 2013.
Počet voličů – Voleb se zúčastnilo 70 ze 218 oprávněných voličů. Celkový počet platných volebních lístků byl 69.

Výsledky voleb:

Jméno počet hlasů
Výbor České fyziologické společnosti
1) Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)64
2) Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)58
3) Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)49
4) Nováková (FgÚ LF MU, Brno)47
5) Barcal J. (ÚPF LF UK, Plzeň)46
6) Riljak V. (FgÚ 1. LF UK, Praha)45
7) Kuncová J. (FgÚ LF UK, Plzeň)42
8) Šlamberová R. (FgÚ 3. LF UK, Praha)40
9) Otáhal J. (FgÚ AV ČR, Praha)38
Revizní komise
1) Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)58
2) Mareš J. (FgÚ 3. LF UK Praha)56
3) Lotková H. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)48

4. Z činnosti společnosti

4.1 Fyziologické dny

89. Fyziologické dny se konaly ve dnech 5.- 7. února 2013 v Praze. Celkově bylo přihlášeno 183 účastníků, 115 z České republiky a 68 ze Slovenska.

Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ 89. FD 2013 pracovala ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Ošťádal., Prof. Pokorný, Prof. Kittnar.
Výsledek soutěže byl vyhlášen při ukončení 89. FD:

 • Jindřichová – Contribution of transmembrane domains to sensitization and pore dilation of proapoptotic P2X7 receptor
 • Koubský – Chronic hypoxia inhibits tetrahydrobipterin-induced NO production in rat lungs
 • Macúchová – Effect of metamphetamine on cognitive functions of adult female rats prenatally exposed to the same drug
 • Šedý – Etiopatogeneze a a prevence rozvoje neurogenního plicního edému

4.3 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise
Komise pořádala dne 10.12.2013 „23. Neuroontogenetický diskusní den“.

Výuková komise
Komise pokračovala v činnosti zaměřené na inovaci výuky fyziologie.

Komise experimentální kardiologie
Ve dnech 16. – 18. října 2013 proběhlo ve Valčianskej doline, Martin, Slovensko 41. pracovní zasedání Komise Experimentální Kardiologie pod názvem „Regulácia a dysregulácia kardiovaskulárneho systému“. Konference se zúčastnilo 68 účastníků z České republiky a ze Slovenska. Tři přednáškové sekce byly doplněny dvěma posterovými sekcemi, kterých se zúčastnila řada pregraduálních i postgraduálních studentů. Z konference byl vydán sborník souhrnů.
Setkání KEK podpořila kromě Fyziologické společnosti také Slovenská fyziologická společnost a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martině.

4.4 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 89. FD v roce 2013 byly po peer review publikovány Suplementu Physiological Research. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Dr. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Kittnar. Bylo vybráno celkem 21 článků (4 přehledné články a 17 originálních prací).

5. Ocenění

5.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost a v roce 2012 se dožívají významného životního výročí.
Navržení kandidáti a ocenění:

 • Prof. Honzíková – návrh na Čestné členství v ČLS
 • Prof. Kittnar – návrh na Laufbergrovu medaili
 • Prof. Vízek – čestné členství v ČLS

5.2 Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2012

Do soutěže nebyla přihlášena žádná práce

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2012 je 15.4. 2014.

6. Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti v roce 2013
Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

Výdaje: celkem 44 171,69 Kč

 • materiálové náklady – 3 248,80 Kč
 • služby (občerstvení, poštovné,) – 5 515,00 Kč
 • osobní náklady (sekretářka) – 10 800,00 Kč
 • ostatní náklady (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – 24 607,89 Kč

Výnosy: celkem 36 859,11 Kč (členské příspěvky, úroky)

Meziroční bilance: -7 312,58 Kč

Výsledek 89. FD Praha: Celková bilance: 53 172,71 Kč
Z podúčtu FD bylo následně uhrazeno:
Příspěvek na časopis – 50 000 Kč
Cena mladým – 10 000 Kč

Celkově je finanční výsledek (před zdaněním): – 14 139,87 Kč

K 31. 12. 2013 – celkové finanční prostředky společnosti činí: 639 796,41 Kč
(z toho 500 000 Kč uloženo na spořícím účtu)

7. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

8. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2013 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

9. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2014

Neuroontogenetický den
Pracovní konference KEK

10. Československá fyziologie

Časopis Československá fyziologie vyšel i v uplynulém roce ve dvou číslech. Náklady hradila jednak Česká Fyziologická Společnost a poměrně podstatnou část tvořily i publikační platby. Při jednání s výborem ČFS bylo dohodnuto, že musí být publikační platby zavedeny povinně. Schůze redakční rady tento pohled akceptovala zvláště v souvislosti s uváděním grantů jako finančních zdrojů pro práci. Výše dobrovolných plateb za články bez anotací bude i nadále projednávána individuálně. Velkou finanční zátěž představuje rozesílání časopisu poštou. Redakční rada uváží i negativní konsekvence pouze elektronické publikace, tak jak vyšly z názorů členské základny. Zájem autorů sice trvá, ale vzhledem k četnosti vycházení je přeci jen poněkud menší. Zároveň bude zapotřebí i rozšířit redakční radu o eventuální nástupce dnešních výkonných redaktorů. Redakce je samozřejmě i nadále připravena pracovat i s písemnými návrhy autorů a čtenářů.

11. Různé

Výbor ČFS zahájil činnost na kompletaci archivu programů FD. Výbor žádá členy společnosti o pomoc při této archivní činnosti.

ČFS je stala pořadatelem kurzu pro studenty doktorského studia „Poruchy řízení příjmu potravy a jejich klinické důsledky“. Garantem kurzu je prof. Pokorný.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti