Výroční zpráva 2012

31. 12. 2012, 8:42

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2012

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2012 sešel 4x. Byly projednány závěry z plenární schůze České fysiologické společnosti, konané v rámci 88. Fysiologických dnů v Hradci Králové

2. Členská základna

K 20.12.2012 měla společnost 236 řádných členů, z toho 104 žen a 132 mužů. Členství bylo ukončeno u 14 členů (8 žen a 6 mužů), nově se přihlásilo 7 členů (2 ženy a 5 mužů).
S lítostí přijal výbor zprávu o úmrtí významného člena ČFS, dr. Jana Bureše.

Výbor ČFS upozorňuje, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Vzhledem k tomu, že složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště, ČFS vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě její změny.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 7.- 9. února 2012 v Hradci Králové. Celkově bylo přihlášeno 135 účastníků, 75 z České republiky a 58 ze Slovenska.

Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ 87. FD 2012 pracovala ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Ošťádal., Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Prof. Kittnar a Dr. Otáhal.
Do soutěže byly přihlášeny 3 ústní sdělení. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto udělit 1. cenu 5 000,- Kč T. Roušarovi za práci „Study of hepatotoxic effect of acetaminophen and its metabolites in vitro and in vivo“.
Dvě druhé ceny po 2500,- Kč byly uděleny P. Arnoštové za práci „Determination of creatine kinase and hexokinase in the rat heart ventricles: Effect of chronic hypoxie and periodical reoxygenation“ a M. Chovancovi za práci „Model of pulmonary hypertension induced by reverzible pressure-overloaded left heart failure in rats“. O výsledcích byli soutěžící informováni při ukončení posledního zasedání 88. FD.

3.3 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise
Komise pořádala dne 11.12.2012 „22. Neuroontogenetický diskusní den“.

Výuková komise
Komise pokračovala v činnosti zaměřené na vytvoření pružného systému, který by měl sloužit ke snadné výměně informací o náplni a inovaci výuky fyziologie.

Komise experimentální kardiologie
Ve dnech 17. – 19. října 2012 proběhlo ve Vranovské Vsi jubilejní 40. pracovní zasedání Komise Experimentální Kardiologie pod názvem „ČTYŘICET LET KOMISE EXPERIMENTÁLNÍ KARDIOLOGIE: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme“. Konference se zúčastnilo 75 účastníků z České republiky i ze Slovenska. Tradiční přednáškové sekce byly doplněny nově moderovanou posterovou sekcí, která umožnila účast především postgraduálních studentů. Z konference byl vydán sborník souhrnů, který je publikován na síti MEFANET.
Setkání KEK podpořila kromě Fyziologické společnosti také Česká kardiologická společnost, která uhradila pobyt zakládajících členů této pracovní skupiny.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové
uspořádala 4 zasedání.
Jedním z referujících byl profesor Francois Villinger z Emory University, School of Medicine, Atlanta

3.4 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 88. FD v roce 2012 byly po peer review publikovány Suplementu Physiological Research. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Dr. Otáhal, Prof. Kittnar.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost a v roce 2012 se dožívají významného životního výročí..
Navržení kandidáti a ocenění:

 • Prof. Helena Illnerová – Zlatá Purkyňova medaile ČLS JEP
 • Prof. František Kolář – Laubergerova medaile
 • Prof. Pavel Mareš – Laufbergerova medaile
 • Dr. Jaroslava Folbergerová – Čestné členství v ČFS
 • Dr. Zdeňek Drahota – Čestné členství v ČFS
 • Dr. Jaroslav Kuneš, DrSc. – čestné členství ČFS

4.2 Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2011

Výbor rozhodl o udělení Ceny společnosti za nejlepší publikaci v roce 2011 práci: Telensky P, Svoboda J, Blahna K, Bures J, Kubik S, Stuchlik A. Functional inactivation of the rat hippocampus disrupts avoidance of a moving object. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Mar 14 IF = 9,432.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2012 je 15.4. 2013.

5. Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti v roce 2012

Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

 • Oblast výdajů zahrnovala:
  • materiálové náklady – 1232,- Kč
  • služby (občerstvení, poštovné, příspěvek na časopis, ceny) – 73 069,- Kč
  • osobní náklady (sekretářka) – 10 800,- Kč
  • ostatní náklady (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – 26 342,- Kč
 • Oblast výnosů:
  • členské příspěvky, úroky, inzerce – 48 784,- Kč
  • úroky – 1 507,- Kč
  • FD v Hradci Králové – 106 725,- Kč
 • Celkově je finanční výsledek (před zdaněním) – plus 44 066,- Kč

K 31. 12. 2012 – celkové finanční prostředky společnosti činí 681 259,86 Kč.
(z toho 500 000,- Kč uloženo na spořícím účtu)
Pozitivní meziroční bilance cca 40 tis. Kč.

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2012 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2013

Neuroontogenetický den
Pracovní konference KEK

9. Československá fyziologie

Vzhledem k tomu, že již několik let časopis Československá fyziologie nemůže získat dotaci ze zdrojů ministerstva zdravotnictví, vycházel i v uplynulém roce pouze dvakrát ročně. Finančně byl zajišťován jednak ze zdrojů ČFS a jednak z Publikačních plateb, které byly prozatím dobrovolné. V dalším období (pro ročník 2014) bude potřeba zahájit jednání o povinných platbách za publikace. Velkou finanční zátěž představuje i rozesílání časopisu poštou. Redakční rada se proto bude zabývat i postupným přechodem k elektronickému publikování. Zájem autorů sice trvá, ale vzhledem k četnosti vycházení je přeci jen poněkud menší. Při dobrém nastavení přechodu na elektronické publikování by se i toto mělo zlepšit. Zároveň bude zapotřebí i rozšířit redakční radu o eventuální nástupce dnešních výkonných redaktorů. Během 89. Fyziologických dnů se bude konat jednání redakční rady, kde budou diskutovány konkrétnější návrhy k uvedeným bodům. Redakce je samozřejmě připravena pracovat i s písemnými návrhy autorů a čtenářů.

10. Různé

Prof. Spyer z posice Presidenta The Physiological Society a čestného presidenta kongresu IUPS v roce 2013 v Birminghamu žádá naší společnost o finanční podporu na stipendia pro mladé účastníky kongresu. Výbor ČFS má prostředky plánované pro podporu svých členů, účastnících se mezinárodních vědeckých zasedání v zahraničí, v roce 2013 tedy kongresu IUPS. Pokud nebude částka vyhrazená na tuto podporu vyčerpána, ČFS ji poskytne organizátorům IUPS kongresu.

Organizátoři Kongresu letecké medicíny (61st International Congress of Aviation and Space Medicine) se obrátili na výbor ČFS se žádostí o podporu při inzerci tohoto kongresu. Kongres se bude konat v roce 2013 v Jeruzalémě (http://www.icasm2013.org/). Výbor s navrhovanou formou podpory souhlasí, informace o pořádání tohoto kongresu byla rozeslána všem členům společnosti.

Výbor ČFS zahájil činnost na kompletaci archivu programů FD. Výbor žádá členy společnosti o pomoc při této archivní činnosti.

Příští kongres IUPS se bude konat 21. – 26. 7. 2013 v Birminghamu, UK
(http://www.iups2013.org/)

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti