Výroční zpráva 2011

31. 12. 2011, 8:49

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2011

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2011 sešel 3x. Byly projednány závěry z plenární schůze České fysiologické společnosti, konané v rámci 87. Fysiologických dnů v Praze dne

2. Členská základna

K 20.11.2011 měla společnost 236 řádných členů, z toho 104 žen a 132 mužů. Členství bylo ukončeno u 5 členů, nově se přihlásilo 6 členů. S lítostí výbor přijal zprávu, že 1 člen společnosti musel být v roce 2011 vyřazen z evidence z důvodu úmrtí.

Výbor ČFS upozorňuje, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Vzhledem k tomu, že složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště, ČFS vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě její změny.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 9.- 11. února 2011 v Bratislavě. Účastnilo 42 osob z pracovišť v České Republice. Celkově bylo registrováno 228 účastníků.
Soutěž o cenu mladých se tentokrát nekonala vzhledem k tomu, že se do soutěže nikdo nepřihlásil.

3.3 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise
Komise pořádala dne 13.12.2011 „21. Neuroontogenetický diskusní den“. Bylo předneseno 9 sdělení.

Výuková komise
Komise zahájila aktivity zaměřené na vytvoření pružného systému, který by měl sloužit ke snadné výměně informací o náplni a inovaci výuky fyziologie.

Komise experimentální kardiologie
Hlavní každoroční činností komise je organizace pracovní konference. V r. 2010 proběhla již 38. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), jejímž hlavním tématem byla „Remodelace v kardiovaskulárním systému“. Konference se konala 27-29. října v Dunajské Stredě v hotelu Therma.
Organizace 38. pracovní konference KEK se úspěšně zhostili pracovníci Ústavu pre výskum srdca a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konference se účastnilo 47 účastníků, kteří vyslechli 32 ústních sdělení. Abstrakta sdělení byla publikována ve sborníku konference (ISBN: 978-80-969544-7-6, EAN:9788096954476, Bratislava 2010).
27. října proběhlo zasedání výboru KEK, na kterém byli pověřeni uspořádáním 39. pracovní konference KEK v r. 2011 pracovníci Ústavu fyziologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním tématem 39. konference bude „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 1 přednášku.

3.4 Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research. Nově bylo rozhodnuto, že vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 88. FD v roce 2012 budou po peer review publikovány Suplementu Physiological Research. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Dr. Otáhal, Prof. Kittnar.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost a v roce 2011 se dožívají významného životního výročí.
Navržení kandidáti a ocenění:

 • Prof. Červinková – Čestné členství v ČFS
 • Prof. Langmeier – Laufbergerova medaile

4.2 Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2010

Cena ČFS za nejlepší publikaci v roce 2010 nebyla rozhodnutím výboru ČFS udělena. Výbor hodlá učinit opatření, aby v příštím období bylo do soutěže nominováno více prací. Jednou z možností je oslovit kromě členů společnosti také přednosty a ředitele jednotlivých pracovišť s výzvou na podání nominací z řad svých pracovníků.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2011 je 15.4. 2012.

5. Hospodaření společnosti

Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

 • Oblast výdajů zahrnovala:
  • materiálové náklady (včetně příspěvku na časopis) – 53 488,- Kč
  • položku služeb (občerstvení, poštovné, pamětní medaile, oprava kopírky, smuteční kytice) – 12 743,- Kč
  • položku osobních nákladů (sekretářka) – 10 800,- Kč
  • položku ostatních nákladů (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – 22 481,- Kč
 • Oblast výnosů:
  • členské příspěvky – 37 643,- Kč
  • úroky – 1 507,- Kč
  • (FD v Bratislavě – tj. pro nás bez výnosu)
 • Celkově je finanční výsledek deficitní – minus 60 362,- Kč

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2011 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2012

 • Neuroontogenetický den
 • Pracovní konference KEK

9. Československá fyziologie

Československá fyziologie v uplynulém období vyšla dvakrát díky České fyziologické společnosti a díky placeným předpublikačním úpravám a platbám za publikaci některých článků. I v tomto roce chceme aplikovat tento smíšený model, což by mělo umožnit, abychom mohli vyjít ve stejném rozsahu. Potíže se mohou objevit v příštím roce v souvislosti se změnami v grantových systémech.
Potěšitelný je stálý zájem autorů, takže máme k disposici i základ prvého čísla. Jistě to souvisí i s možností získat body RIV za tyto publikace, Podstatné je, že to má kladný vliv na vzrůstající kvalitu článků. Chtěli bychom poprosit kolegy o vstřícnost a rychlou spolupráci při žádostech o oponentský posudek.

10. Různé

Diskuze k návrhu změny postupu při přijímání nových členů. Výbor navrhuje, aby spolu s přihláškou noví uchazeči o členství v ČFS zaslali doporučení člena ČFS. Formulář bude umístěn na webových stránkách společnosti.

Rádi bychom informovali členy společnosti, že příští konference FEPS se bude konat ve Španělsku (Santiago de Compostela) ve dnech 8.–11.9.2012.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti