Výroční zpráva 2010

31. 12. 2010, 8:55

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2010

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2010 sešel 4x. Byly projednány závěry z plenární schůze České fysiologické společnosti, konané v rámci 86. Fysiologických dnů v Praze dne 9.-11. 2. 2010

2. Členská základna

K 18.11.2010 měla společnost 232 řádných členů, z toho 103 žen a 129 mužů. Své členství ukončili na svou žádost 2 členové, 9 členů bylo vyloučeno pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků, nově se přihlásilo 9 členů a 1 žádost o členství byla zamítnuta. S lítostí výbor přijal zprávu, že 2 členové společnosti museli být v roce 2010 vyřazeni z evidence z důvodu úmrtí.
Výbor se pravidelně na svých zasedáních zabývá kontrolou placení členských poplatků. Upozorňujeme, že podle stanov společnosti je neplacení členských příspěvků důvodem k ukončení členství ve společnosti. Současně společnost vyzývá své členy, aby informovali výbor společnosti v případě změny adresy bydliště.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fysiologické dny se konaly ve dnech 9.- 11. února 2010 v Praze. Organizací byla pověřen Fyziologický ústav 1.LF UK. Konference se zúčastnilo celkem138 účastníků. Zastoupení účastníků z České republiky a ze Slovenska bylo přibližně vyrovnané.
Jako tradičně proběhla soutěž o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“. Hodnotící komise pracovala ve složení: Dr. Sumová, doc. Mysliveček a prof. Rokyta (předseda hodnotící komise). Všichni členové komise byli přítomni všem přednáškám soutěžících. Při závěrečném hodnocení byl mimo členů komise přítomen i předseda společnosti prof. Pokorný.
Do soutěže bylo přihlášeno 6 ústních prezentací. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto udělit 3 ceny bez určení pořadí. Finanční odměnu 5000,- Kč získaly:

 1. M. Jindřichová a kolektiv za práci: The role of conserved transmembrane tyrosine in the kinetics of P2X3 receptor desensitization
 2. B. Schutová a kolektiv za práci: Prenatální expozice methamfetaminu zvyšuje citlivost k akutní i chronické aplikaci stejné drogy v dospělosti.
 3. J. Šedý a kolektiv získal fotoaparát Olympus v ceně cca 5.000,- Kč za práci: Etiopatogenetické faktory vzniku a rozvoje neurogenní plicního edému.

3.2 Volby nového výboru a revizní komise ČFS

Průběh voleb – Předsedou volební komise byl členy výboru jmenován Prof. Langmeyer, dalšími členkami byly Dr. Yamamotová a Dr. Zemková. Termín voleb byl stanoven na období listopad – prosinec 2010, ředitelé a přednostové jednotlivých ústavů byli vyzváni k nominacím kandidátů koncem září 2010. Členové výboru řešili otázku možnosti zvýšení účasti členů společnosti na volbách, např. rozeslání obálek ofrankovaných se zpáteční adresou. Do budoucna byla zvažována možnost voleb elektronickou cestou, jak je běžně realizováno u jiných odborných společností. Výbor vznese dotaz na ČLS na možnost pořízení aplikačního softwaru, který by volby touto cestou do budoucna umožňoval.
Počet voličů – Voleb se zúčastnilo 70 ze 232 oprávněných voličů. Celkový počet platných volebních lístků byl 68.
Výsledky voleb
Do výboru ČFS a Revizní komise byli zvoleni následující členové:

Jméno počet hlasů
Výbor České fyziologické společnosti
1) Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)61
2) Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)55
3) Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)52
4) Barcal J. (ÚPF LF UK, Plzeň)51
5-6) Nováková (FgÚ LF MU, Brno)44
5-6) Šlamberová R. (FgÚ 3. LF UK, Praha)44
7) Otáhal J. (FgÚ AV ČR, Praha)40
8) Riljak V. (FgÚ 1. LF UK, Praha)37
9) Kuncová J. (FgÚ LF UK, Plzeň)32
Revizní komise
1) Mareš J. (FgÚ 3. LF UK Praha)57
2) Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)51
3) Slavíková J. (FgÚ LF UK, Plzeň)43

3.3 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise ustanovila formální strukturu, jejím předsedou byl zvolen Prof. Langmajer. Komise pořádala dne 14.prosince 2010 „Neuroontogenetický diskusní den“. Bylo předneseno 7 sdělení. Komise připravila 2 přednášky na symposiu biologické psychiatrie v Jihlavě.

Výuková komise zahájila svou činnost v rámci ČFS v roce 2010. Její předsedkyní byla zvolena Prof. Červinková. Dalšími členy komise jsou: prof. Honzíková, doc. Marešová, doc. Nečas., prof. Rokyta a doc. Jana Slavíková

Komise experimentální kardiologie
V r. 2010 proběhla 38. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), jejímž hlavním tématem byla „Remodelace v kardiovaskulárním systému“. Konference se konala 27-29. října v Dunajské Stredě v hotelu Therma.
Organizace se úspěšně zhostili pracovníci Ústavu pre výskum srdca a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konference se účastnilo 47 účastníků, kteří vyslechli 32 ústních sdělení. Abstrakta sdělení byla publikována ve sborníku konference (ISBN: 978-80-969544-7-6, EAN:9788096954476, Bratislava 2010).
27. října proběhlo zasedání výboru KEK, na kterém byli pověřeni uspořádáním 39. pracovní konference KEK v r. 2011 pracovníci Ústavu fyziologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním tématem 39. konference bude „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 4 přednášky.

3.4 Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost.
Navržení kandidáti a ocenění:

 • Dr. Zicha – čestné členství ČFS
 • Prof. Herget – čestné členství ČFS
 • Prof. Ošťádal – zlatá Purkyňova medaile
 • Prof. Pokorný – čestné členství ČLS JEP
 • Dr. Sumová – Laufbergerova medaile

4.2 Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2009

Cenu ČFS za nejlepší publikaci v roce 2009 získala Mgr. Lenka Hrubá za soubor 7 prací (3x první autor a 4x spoluautor).
Výbor obšírně diskutoval otázku termínů vyhlašování výsledků soutěže o Cenu ČFS. Převládl názor, že je třeba zachovat termín zveřejněný na webových stránkách z důvodu možnosti koordinace nominací prací na Cenu ČFS a ČLS JEP. O udělení Ceny budou členové ČFS informováni při zahájení následujících Fyziologických dnů (tj. např. o udělení Ceny za rok 2009 při zahájení FD v lednu 2011).

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2010 je 28.2. 2011.

5. Hospodaření společnosti

Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

 • Oblast výdajů zahrnovala:
  • materiálové náklady – 1 605 Kč
  • položku služeb (občerstvení, poštovné, příspěvek na časopis Čsl. Fyziologie) – cca 46 660 Kč
  • položku osobních nákladů (sekretářka) – 10 800 Kč
  • položku ostatních nákladů (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – cca 24 682 Kč
 • Oblast výnosů:
  • členské příspěvky – 40 090 Kč
  • úroky – 2 305 Kč

Celkem hospodaření společnosti deficitní – minus 41 352 Kč

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2010 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín podání žádostí rok 2010 byl do 31.1.2010.
Termín podání žádostí rok 2010 je do 28.2.2010.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2011

Neuroontogenetický den – předběžně 6.12.2011
Pracovní konference KEK – 12.-14. 10. 2011

9. Československá fyziologie

V roce 2010 se podařilo financovat dvě zmenšená čísla a to z nadpoloviční části z prostředků společnosti. Podobná situace bude i v roce 2011. Do budoucna bude nutné částečně převést publikační náklady i na autory. Nechceme se připravit o články autorů, kteří nemají naplánovány publikační prostředky ve svých grantech. Pokud je někdo schopen takto pomoci již letos, bude to velmi vítáno. Předpokládáme formu placení za stránku, kdy platba by v určitých případech mohla být odpuštěna.

10. Různé

Prof. Pokorný se ve dnech 31.8.-1.9.2010 zúčastnil setkáni k Evropské unifikaci Doktorského studia, které se konalo v Maďarsku. Jednání proběhlo v rámci programu Cross Talk (Seventh Framework Programme, Marie Curie Action), který podporuje studenty doktorských programů. Cílem setkání bylo zvýšení průniku výuky a vědecké výchovy jednotlivých národních systémů, specializace programů a možnost výměny studentů s dlouhodobým cílem společného doktorského studia.

Rádi bychom informovali členy společnosti, že příští konference FEPS se bude konat v Istanbulu ve dnech 3.–7.9.2011.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti