Výroční zpráva 2009

31. 12. 2009, 9:12

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2009

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2009 sešel 5x. Pro zvýšení informovanosti členské základny o dění v ČFS byly zřízeny nové webové stránky společnosti (http://www.lf1.cuni.cz/default.asp?nDepartmentID=2728&nLanguageID=1), které umožní snadnější aktualizaci dat. Provozovatelem webových stránek je 1. LF UK.
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci 85. Fysiologických dní v Praze.

2. Členská základna

K 23. 6. 2009 měla společnost 240 řádných členů, z toho 107 žen a 133 mužů. Své členství ukončilo 6 členů, 7 členů bylo vyloučeno pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků a nově se přihlásili 3 členové.
Výbor se pravidelně na svých zasedáních zabývá kontrolou placení členských poplatků. Upozorňujeme, že podle stanov společnosti bude členům, kteří neplatí členské příspěvky ani po vyzvání upomínkou k uhrazení svých nedoplatků formou osobního dopisu, jejich členství ukončeno.

4. Z činnosti společnosti

4.1 Fyziologické dny

Fysiologické dny se konaly ve dnech 3.- 5. února 2009 v Praze. Organizací byla pověřen Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK. Konference se zúčastnilo 186 účastníků, z toho 97 ze Slovenska a 89 z České republiky. Jako tradičně proběhla soutěž o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“.

Zpráva hodnotící komise
Hodnotící komise byla tvořena Prof. Kittnarem, prof. Ošťádalem a prof. Vízkem. Všichni členové komise byli přítomni všem přednáškám soutěžících. Při závěrečném hodnocení byli mimo členů komise přítomni i předseda společnosti prof. Pokorný a předsedající sekce Dr. Zahradník.
Soutěže se zúčastnilo 6 soutěžících.

Závěr hodnocení:
Vzhledem k vyrovnané kvalitě příspěvků byly uděleny dvě první ceny a dvě druhé ceny:
První ceny: L. Hrubá (Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK, Praha) a V. Riljak (Fyziologický ústav 1.LF UK, Praha).
Druhé ceny: K. Deykun (Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK, Praha) a M. Jindřichová (Fyziologický ústav AVČR, Praha)

4.2 Akce pořádané či spolupořádané ČFS

Slavnostní večer Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci se Spolkem lékařů českých v Praze a ČLS JEP k 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně se konal 11. května 2009.

4.3 Činnost komisí

Komise experimentální kardiologie uskutečnila svoje 37. pracovní setkání ve dnech 14. – 16. října 2009 v hotelu Skalní mlýn u Blanska. Tématem letošního zasedání byly „Metodiky v experimentálním a klinickém výzkumu kardiovaskulárního systému“. Konference se zúčastnilo 53 kolegů z ČR i ze SR, zaznělo 25 kvalitních sdělení s bohatou diskuzí. Při této příležitosti byla uspořádána schůze výboru komise a naplánováno téma na setkání v roce 2010 na Slovensku (pracovní název – Hypertrofie v kardiovaskulárním systému). Na webu ČFS byl aktualizován odkaz Komise experimentální kardiologie, včetně jmen a kontaktů na členy výboru komise.

38. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti

Neuroontogenetická komise pořádala dne 8.prosince 19. neuroontogenetický diskusní den“. Bylo předneseno 8 sdělení. Komise připravila 2 přednášky na symposiu biologické psychiatrie v Luhačovicích.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 5 přednášek.

4.4 Účast společnosti na aktivitách mezinárodních společností

Výbor společnosti vyslal svého zástupce (Prof. Kittnar) na generální schůzi IUPS konané 27.7.2009 v Kyotu a generální schůzi FEPS (Prof. Pokorný), konané v Ljubjani.
Zástupce výboru (Prof. Červinková) se účastnila Educational Workshop in Pharmacology and Physiology, konaném ve dnech 7. – 9. 10.2009.

4.5 Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

5. Ocenění

V roce 2009 byla předána ocenění Čestné členství ČFS za práci ve prospěch české fyziologie, navržená v souvislosti s životním výročím, následujícím členům společnosti:

 • Doc. MUDr. František Vožeh, CSc. čestné členství v ČFS
 • Prof. MUDr. Josef Šimek, DrSc. čestné členství v ČFS
 • Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. čestné členství v ČFS

6. Cena ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2008

Rozhodnutím výboru ČFS ze dne 12. 5. 2009 nebyla Cena České fysiologické společnosti za rok 2008 udělena. Navržená publikace nedosahovala podle členů výboru kvality pro udělení ceny.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2009 je do 28.2. 2010.

7. Hospodaření společnosti

Zprávu o hospodaření společnosti přednesl Dr. Barcal (pokladník ČFS)

 • Výdajová část (náklady)
  • Spotřební materiál – 2 074,89 Kč
  • Služby (poštovné, cestovné, občerstvení, ceny, časopis) – 16 939,48 Kč
  • Osobní náklady – 10 800,00 Kč
  • Ostatní náklady (bankovní poplatky, mezinárodní členství) – 43 774,16 Kč
  • Celkem náklady – 73 588,53 Kč
 • Příjmová část (výnosy)
  • Členské příspěvky – 36 030,00 Kč
  • Úroky – 7 215,57 Kč
  • Celkem výnosy – 55 609,85 Kč
 • Výsledek před zdaněním je – -30 342,96 Kč (minus)

V roce 2010 nebude výše příspěvků podle rozhodnutí pléna ČFS změněna.

8. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

9. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2009 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Termín podání žádostí rok 2010 je do 31.1.2010.

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2010

Neuroontogenetické dny – prosinec 2009
Pracovní konference KEK

11. Československá fyziologie

Vydávání našeho časopisu bylo již v minulém roce poznamenáno tím, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky zcela zastavilo dotace časopisům. Tato situace ovlivní i rok 2010. Ve spolupráci s nakladatelstvím TIGIS a na základě dalších prostředků společnosti se však podařilo zajistit kontinuitu vycházení časopisu. Sice vyjdou pouze dvě čísla a v omezeném rozsahu (uzávěrky 28.2 a 31.82010). To však umožní získat čas pro přípravu dalšího ročníku.

12. Různé

 1. Výbor předložil členům společnosti k diskuzi návrh zřízení „Historické komise“, která by měla za úkol archivaci materiálů společnosti.
 2. Výbor předložil k diskuzi návrh zřízení „Výukové komise“.
 3. Výbor předložil k diskuzi návrh dr. Pohla (FEPS) na organizování mezinárodních kongresů FEPS jednou za tři roky jako náhrada národních setkání. Tyto konference by byly organizovány národními společnostmi. Plénum společnosti tuto otázku obsáhle diskutovalo. Jednoznačně převládl názor, že je třeba zachovat současný stav, kdy ČFS a SFS pořádají Fyziologické dny každý rok. Pro celoevropská setkání by členové ČFS uvítali, kdyby byly organizovány konference věnující se specializovaným tématům. Jednotlivé evropské země by pak pořádaly tyto konference podle toho, které odvětví fyziologie má v jejich zemi nejvyšší tradici a úroveň. Předseda společnosti Prof. Pokorný byl pověřen, aby v tomto smyslu odpověděl v dopise Prof. Pohlovi.
 4. Neuroontogenetická komise oznamuje ustavení formální struktury – předsedou zvolen Prof. M. Langmeier.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti
Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti