Výroční zpráva 2008

31. 12. 2008, 9:16

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2008

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) se v roce 2008 sešel 4x a 1x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů je přístupná na stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/ . Pro zvýšení informovanosti členské základny o dění v ČFS byly zřízeny nové webové stránky společnosti, které umožní snadnější aktualizaci dat. Provozovatelem webových stránek je 1. LF UK. Odkaz na stránky bude po jejich spuštění rozeslán všem členům ČFS.
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci 84. Fysiologických dní v Martině.

2. Volby předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka ČFS a předsedy RK

Na svém březnovém zasedání zvolil výbor ČFS členy, kteří budou zastávat v následujícím období funkce předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka. Kromě toho se na zvláštním zasedání konaly volby předsedy RK. Obě volby proběhly v tajném hlasování a předsedou volební komise byl jmenován Prof. Langmeier.

Byli zvoleni:

 • Předseda – Prof. Pokorný (Fyziologický ústav 1.LF UK, Praha)
 • Místopředseda – Prof. Červinková (Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové)
 • Vědecký sekretář – Dr. Sumová (Fyziologický ústav AVČR, v.v.i., Praha)
 • Pokladník – Dr. Barcal (Ústav patologické fyziologie LF v Plzni)
 • Předseda RK – Prof. Vízek (Ústav patologické fyziologie 2.LF UK, Praha)

3. Členská základna

K 11.11.2008 měla společnost 249 řádných členů, z toho 141 žen a 108 mužů. Nově přijato bylo 8 členů a 9 členů ze společnosti odešlo.

Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků. Členové ČFS, kteří neplatí členské příspěvky byli vyzváni upomínkou k uhrazení svých nedoplatků formou osobního dopisu. Těm členům, kteří svůj dluh neuhradili, bude členství ukončeno.

4. Z činnosti společnosti

4.1 Fyziologické dny

Fysiologické dny se konaly ve dnech 6.-8. února 2008 v Martině a organizovala je Slovenská fyziologická společnost. Organizací byl pověřen Ústav fyziologie JLF UK. Účast členů ČFS byla velmi nízká, zúčastnilo se pouze 18 členů.
Jako tradičně proběhla soutěž o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“.

Zpráva hodnotící komise
Hodnotící komise byla tvořena Prof. Pokorným, doc. Holečkem a doc. Myslivečkem. Všichni členové komise byli přítomni všem přednáškám soutěžících.

Soutěže se zúčastnili 4 soutěžící:
MUDr. Jaroslav (Voller Ústav patologické fyziologie, LF UK v Plzni)
Mgr. Petra Klusoňová (Fyziologický ústav AV ČR Praha)
MUDr. Barbora Schuttová (Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK Praha)
Mgr. Lenka Hrubá (Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK Praha)

Závěr hodnocení: Vzhledem k vyrovnaným výsledkům hodnocení nebude udělena 1. cena a ceny budou rozděleny rovným dílem mezi účastníky soutěže.

4.2 Akce pořádané či spolupořádané ČFS

V Brně se dne 27.6.2008 uskutečnila slavnostní akce u příležitosti 100 let od narození prof. Krůty
ČFS, brněnská pobočka Čs. Biologické společnosti a Fyziologický ústav pořádaly pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU dne 17. 9. 2008 slavnostní přednáškové odpoledne při příležitosti životního jubilea Prof. MUDr. Nataši Honzíkové, CSc.
Ve dnech 24. – 27. 9. 2008 se v Liblicích uskutečnilo Mendlovo Symposium II.

4.3 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise pořádala dne 9.12.2008 „Osmnáctý neuroontogenetický diskusní den“ a připravila 3 přednášky na symposiu biologické psychiatrie v Jihlavě

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala svoji pracovní konferenci dne 15.10.2008 v Harrachově

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 8 přednášek, z toho jednu s hostem ze zahraničí

4.3 Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

5. Ocenění

V roce 2008 byla předána ocenění za práci ve prospěch české fyziologie, navržená v souvislosti s životním výročím dosaženým v roce 2007, následujícím členům společnosti:

 • Prof. Rokyta – Zlatá medaile ČLS JEP
 • Doc. Marešová – Čestné členství ČLS JEP
 • Prof. Mejsnar – Čestné členství ČLS JEP
 • Prof. Pelouch – Čestné členství ČLS JEP

Výbor ČFS udělil na základě návrhu Prof. Ošťádala Čestné členství v ČFS profesoru Dr. Makoto Naganovi.

6. Cena ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2007

Rozhodnutím výboru ČFS ze dne 22. 10. 2008 byla Cena České fysiologické společnosti za rok 2007 udělena kolektivu autorů práce předložené PharmDr. Alenou Sumovou, CSc. (korespondující autor) za práci Sládek et al., Gastroenterology 133: 1240-1249, 2007.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2008 je 31.3. 2009

7. Hospodaření společnosti

 • Výdajová část (náklady)
  • Spotřební materiál – 5 836,19
  • Služby (poštovné, cestovné, občerstvení, ceny, časopis) – 71 504,20
  • Osobní náklady – 14 580,00
  • Ostatní náklady (bankovní poplatky, mezinárodní členství) – 5 378,12
  • Celkem náklady – 97 298,51 Kč
 • Příjmová část (výnosy)
  • Členské příspěvky – 41 220,00
  • Úroky – 14 389,04
  • Celkem výnosy – 55 609,85 Kč

Výsledek před zdaněním je – 41 688,66 Kč (minus)
(zpracoval Dr. Barcal)

8. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

9. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2008 nebyla, podobně jako v minulém roce, podána žádná žádost o udělení cestovního stipendia. Z tohoto důvodu byla pro stipendia na rok 2009 zvýšena věková hranice z 30 na 35 let, jinak budou vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 31.1.2009).

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2009

 • Neuroontogenetické dny – prosinec 2009
 • Pracovní konference KEK
 • Slavnostní večer Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci se Spolkem lékařů českých v Praze a ČLS JEP k 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně je plánován na 11. května 2009

PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Vědecký sekretář společnosti
Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti