Výroční zpráva 2007

31. 12. 2007, 9:25

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2007

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2007 sešel 3x, 2x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů je přístupná na stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci 83. Fysiologických dní v Brně.

2. Členská základna

K 30.11.2007 měla společnost 251 řádných členů, z toho 107 žen a 144 mužů. Nově přijato bylo 6 členů a šest členů ze společnosti odešlo.
Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků.

Věkové rozložení členů ČFS

3. Volby do výboru ČFS a RK

Na podzim 2007 v pravidelném termínu (po třech letech) proběhly korespondenční volby do výboru a RK Fysiologické společnosti. O návrh kandidátů byly požádáni přednostové fysiologických ústavů a členská základna (elektronicky).
Volební komise pracovala ve složení Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc., Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., RNDr. Hana Zemková, CSc.

počet rozeslaných volebních lístků253
počet navrácených volebních lístků80
počet platných volebních lístků76
Do výboru ČFS byli zvoleni:
1) Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)74
2) Honzíková N. (FgÚ LF MU, Brno)66
3) Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)62
4) Slavíková J. (FgÚ LF UK, Plzeň)62
5) Barcal J. (ÚPF LF UK, Plzeň)61
6) Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)61
7) Vyskočil F. (PřF UK, Praha)57
8) Šlamberová R. (FgÚ 3. LF UK, Praha)56
9) Riljak V. (FgÚ 1. LF UK, Praha)43
Do revizní komise byli zvoleni:
1) Mareš J. (FgÚ 3. LF UK Praha)76
2) Vízek M. (ÚPF 2. LF UK, Praha)53
3) Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)47

4. Z činnosti společnosti

83. Fysiologické dny v Brně, byly na velmi dobré úrovni organizovány ústavy fyziologie a patologické fyziologie 2. lékařské fakulty UK. Bylo přihlášeno 217 osob, bylo předneseno 102 přednášek a uveřejněno 70 posterů.
Proběhla soutěž: „Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 82. FD“. Hodnotící komise (prof. Mejsnar, prof. Rokyta a předsedové jednotlivých sekcí) doporučila nestanovit pořadí výherců soutěže a rozdělit rovnoměrně cenu na tři díly mezi tyto přednášející:

 • MUDr. D. Hodyc
 • Mgr. D. Špicarová
 • PharmDr. A. Štofková

Proběhla také soutěž Organizátorů FD za nejlepší posterové sdělení s cenami nakladatelství Galén, kde bylo odměněno 5 účastníků.

Neuroontogenetická komise spolupořádala:

 1. Přednáškový blok „Struktura membrány nervové buňky IV.“ na 48. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v lázních Jeseník ve dnech 10.-14. ledna 2007 (řečníci Mourek, Pokorný, Langmeier, Zvolský).
 2. 3 přednášky na symposiu biologické psychiatrie v Jihlavě 20.-22.4.2006
 3. Neuroontogenetický den (odpoledne) – se konal 12.12.2006. Bylo předneseno 10 referátů. Autoři referátu budou svá sdělení publikovat v časopise Prague Medical Report.

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala svoji pracovní konferenci.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 7 zasedání; na dvou z nich vystupovali zahraniční odborníci.

5. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

6. Ocenění

Ocenění za práci ve prospěch české fysiologie, navržená v souvislosti s životními výročími v roce 2006 byla předána při Fysiologických dnech v Brně. Ocenění navržená v roce 2007 byla předána v průběhu roku. Návrh na ocenění v souvislosti s životními výročími v roce 2008 bude vypracován novým výborem ČFS.

7. Cena ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006

Rozhodnutím výboru ČFS ze dne 4. 10. 2006 byla Cena České fysiologické společnosti za rok 2006 udělena MUDr. Romaně Šlamberové, PhD. za soubor prací.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2007 je 31.3. 2008

8. Hospodaření společnosti

V září 2007 odevzdal Prof. RNDr. Jiří Mejsnar, DrSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2008 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.
V roce 2008 nebude výše příspěvků změněna(rozhodnutí pléna ČFS) a změna nebude navrhována ani plenární schůzi v roce 2008

9. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2007 nebylo uděleno žádné cestovní stipendium.
Stipendia pro rok 2008 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 31.1.2008).

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2008

 • FD únor 2008 – Praha
 • Neuroontogenetické dny, prosinec 2008
 • Pracovní konference KEK

11. Československá fyziologie

Časopis vycházel pravidelně. Vyšla 4 čísla. V časopise vycházely přehledné články z oblasti fyziologie a klinické fyziologie a další kratší informace a zprávy z různých odborných kongresů. Kvalita článků zaměřených na obecné fyziologické a patofyziologické mechanismy i na podklady různých onemocnění je na dobré úrovni. Mezi autory jsou zejména zastoupeni mladí studenti v postgraduálního studia.
V uplynulém roce se již nepodařilo obejít se bez příjmu z FD Brno vzhledem k tomu, že žádost o grant MZ ČR byla úspěšná jen částečně – dostali jsme pouze 100 000 Kč. Pro rok 2008 jsme podali žádosti o příspěvek MZ ve výši o níž jsme žádali pro uplynulý rok. Protože není jistá výše příspěvku, je v plánu společnosti pro rok 2008 finanční podpora. Je svolána redakční rada, která bude řešit budoucnost časopisu a eventuelně i jeho forma.

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti

Zpráva komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ v roce 2007

o cenu mladých soutěžilo celkem 10 kolegů, z toho 5 v sekci neurofyziologie a 5 v sekci kardiofyziologie.

Hodnotitelskou komisi tvořili:

 • prof. Jan Herget
 • prof. Jiří Mejsnar
 • prof. Bohuslav Ošťádal
 • prof. Richard Rokyta
 • prof. Bohumil Fišer

Zvítězili:

 • v kategorii kardiofyziologieM. Jíra (spoluautoři E. Závodná, N. Honzíková, Z. Nováková, A. Vašků, L. Izakovičová-Holá, B. Fišer) z Ústavů fyziologie a patologické fyziologie, Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity v Brně
 • v kategorii neurofyziologieI. Jelínková (spoluautoři Z. Yan, Z. Liang, S. Mononat, J. Teisinger, S.S. Stojilkovič, H. Zemková) z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze a z National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

Pochvala byla udělena ještě:

 • v kategorii kardiofyziologieM. Babarové (spoluautoři: J. Geelen, R. Spatjens, R. Jongbloed, Y. Arens, P. Volders) z Fyziologického ústavu MU Brno a Cardiovascular Research Institute Maastrich The Netherland
 • a – D. Hodycovi (spoluautoři E. Johnson, O. Hniličková, P. Smolková, J. Herget) z Fyziologického ústavu, 2. LF UK, Praha.
 • v kategorii neurofyziologie J. Šedému (spoluatuři L. Urdzigová, K. Likavčanová, A. Hejčl, M. Burian, P. Jendelová, E. Syková) z Ústavu experimentální medicíny AV ČR Praha

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
mluvčí hodnotitelské skupiny