Výroční zpráva 2006

31. 12. 2006, 9:40

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2006

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2006 sešel 4x, 4x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů je přístupná na stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci 82. Fysiologických dní v Praze.

2. Členská základna

K 31.10.2006 měla společnost 258 řádných členů, z toho 109 žen a 149 mužů. Nově přijato bylo 15 členů, z toho 3 ženy a 11 mužů. Vzhledem k odchodu tří členů má tak Fysiologická společnosti o 12 členů více než v roce 2005.
Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků.

3. Z činnosti společnosti

Fysiologické dny v Praze, byly na velmi dobré úrovni organizovány ústavy fyziologie a patologické fyziologie 2. lékařské fakulty UK. Bylo přihlášeno 217 osob, bylo předneseno 102 přednášek a uveřejněno 70 posterů.
Proběhla soutěž: „Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 82. FD“. Hodnotící komise (prof. Mejsnar, prof. Rokyta a předsedové jednotlivých sekcí) doporučila nestanovit pořadí výherců soutěže a rozdělit rovnoměrně cenu na tři díly mezi tyto přednášející:

 • MUDr. D. Hodyc
 • Mgr. D. Špicarová
 • PharmDr. A. Štofková

Proběhla také soutěž Organizátorů FD za nejlepší posterové sdělení s cenami nakladatelství Galén, kde bylo odměněno 5 účastníků.
Neuroontogenetická komise spolupořádala:

 • Přednáškový blok „Struktura membrány nervové buňky IV.“ na 48. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v lázních Jeseník ve dnech 10.-14. ledna 2007 (řečníci Mourek, Pokorný, Langmeier, Zvolský).
 • 3 přednášky na symposiu biologické psychiatrie v Jihlavě 20.-22.4.2006
 • Neuroontogenetický den (odpoledne) – se konal 12.12.2006. Bylo předneseno 10 referátů. Autoři referátu budou svá sdělení publikovat v časopise Prague Medical Report.

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala svoji XXXIV. pracovní konferenci s názvem „Geny a kardiovaskulární onemocnění“ ve dnech 25.- 27. 10. 2006 v Bouzově. Konferenci organizoval Fyziologický ústav LF MU a odeznělo na ní 18 přednášek.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 8 zasedání.

Vzpomínková akce k 80. výročí úmrtí prof. Babáka:
Vzpomínkový večer byl pořádán Lékařskou fakultou a Veterinární a farmaceutickou univerzitou MU v Brně a měl vysokou účast. Kromě přednáškového odpoledne byla uspořádaná i výstava historických materiálů.

Jsou připravována a vedena jednání k možnost ucházet se o organizaci FEPS meetingu a dalších vědeckých setkání

Doc. Mareš a prof. Rokyta byli pověřeni jednat s vedením německé, italské, skandinávské a ruské fysiologické společnosti o možnosti spolupořádat FEPS Meeting v roce 2008 nebo později.

4. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

5. Ocenění

Při schůzi výboru ČFS dne 8.12.2006 byla v souvislosti s životním výročím schválena následující ocenění za práci ve prospěch české fysiologie:

 • RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. Laufbergerova medaile
 • Prof. MUDr. Josef Petřek, CSc. Laufbergerova medaile
 • Doc. RNDr. Jiří Šimurda, CSc. Laufbergerova medaile
 • Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Laufbergerova medaile
 • Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Čestné členství v ČFS

Na podnět prof. Ošťádala udělil výbor ČFS Laubergerovu medaili Prof. Dhallovi za jeho dlouholetou podporu české fysiologie. Medaili a průvodní list předal Prof. Dhallovi Prof. Ošťádal.

Cena ČFS za nejlepší vědeckou práci v roce 2006
Rozhodnutím výboru ČFS ze dne 4. 10. 2006 byla Cena České fysiologické společnosti za rok 2006 udělena MUDr. Romaně Šlamberové, PhD. za soubor prací.

Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci v roce 2006 byla udělena kolektivu autorů laboratoře Dr. L. Vyklického Jr.:
Miloš Petrovič, Miloslav Sedláček, Martin Horák, Hana Chodounská, and Ladislav Vyklický, Jr: 20-Oxo-5β Pregnan-3α-yl Sulfate Is a Use-Dependent NMDA Receptor Inhibitor. J Neurosci. 2005 Sep 14;25(37): 8439-50.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006 je 31.3. 2007

6. Hospodaření společnosti

V září 2005 odevzdala Prof. RNDr. Jiří Mejsnar, DrSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2006 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.
V roce 2007 nebude výše příspěvků změněna (rozhodnutí plena ČFS v roce 2005)
Návrh na změnu výšky členských příspěvků pro rok 2008:

Výše příspěvků: 1. varianta2. varianta3. varianta
člen 350,- Kč400,- Kčbeze změny
členové nad 65 let, mladí do 30 let 200,- Kč200,- Kčbeze změny

Na plenární schůzi ČFS, konané při 83. Fysiologických dnech v Brně byla po diskusi přijata 3. varianta.
Hlasováni proběhlo ve dvou kolech, kdy v prvním kole byla rovnost hlasů pro 1. a 3. návrh (po 16 hlasech, 2 hlasy pro 2. návrh). Ve druhém kole dostal první návrh 11. hlasů, druhý návrh 2 hlasy, 3. návrh 17 hlasů; 3 členové se vzdali hlasování.

7. Sjezd ČLS JEP

Zasedání sjezdu se účastnil Doc. Mareš a Prof. Pokorný.
Doc. Mareš podal zprávu o jeho průběhu a volbách předsednictva.

8. Jsou připravována a vedena jednání k možnost ucházet se o organizaci FEPS meetingu a dalších vědeckých setkání

Doc. Mareš byl pověřen jednat s vedením německé, italské a skandinávské fysiologické společnosti o možnosti spolupořádat FEPS Meeting v roce 2008 nebo později.

9. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2006 nebylo uděleno žádné cestovní stipendium.
Stipendia pro rok 2007 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 10.2.2006).

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2007

 • FD únor 2007 – Brno
 • Neuroontogenetické dny, listopad-prosinec 2007
 • Pracovní konference KEK

11. Volby do výboru ČFS

Na podzim tohoto roku v pravidelném termínu (po třech letech) proběhnou korespondenční volby do výboru Fysiologické společnosti. O návrh kandidátů budou požádáni přednostové fysiologických ústavů a členská základna (elektronicky).

12. Československá fyziologie

Časopis vycházel pravidelně. Vyšla 4 čísla. V časopise vyšlo 18 přehledných článků z oblasti fyziologie a klinické fyziologie a další kratší informace a zprávy z různých odborných kongresů. Kvalita článků zaměřených na obecné fyziologické a patofyziologické mechanismy i na podklady různých onemocnění je na dobré úrovni. Mezi autory jsou zejména zastoupeni mladí studenti v postgraduálního studia
V uplynulém roce se podařilo obejít se bez příspěvku České fyziologické společnosti, který byl plánován ve výši 40 000 Kč. Pro rok 2007 byl naplánován příspěvek v podobné výši. Redakce se bude snažit potřebu minimalizovat. V časopise by, vzhledem k vážnosti, které se těší, do budoucna měla vycházet Purkyňova a také pedagogická přednáška. V uplynulém roce se pokladníkovi podařilo vyřešit částku, která byla omylem odebrána z účtu fyziologické společnosti na časopis. Jednalo se o částku za publikaci souhrnů z farmakologických dnů. Po jednání s vedením Farmakologické společnosti byla částka přeúčtována správně.

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti

Zpráva komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“

O cenu mladých soutěžilo celkem 10 kolegů, z toho 5 v sekci neurofyziologie a 5 v sekci kardiofyziologie.

Hodnotitelskou komisi tvořili:

 • prof. Jan Herget
 • prof. Jiří Mejsnar
 • prof. Bohuslav Ošťádal
 • prof. Richard Rokyta
 • prof. Bohumil Fišer

Zvítězili:

 • v kategorii kardiofyziologieM. Jíra (spoluautoři E. Závodná, N. Honzíková, Z. Nováková, A. Vašků, L. Izakovičová-Holá, B. Fišer) z Ústavů fyziologie a patologické fyziologie, Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity v Brně
 • v kategorii neurofyziologieI. Jelínková (spoluautoři Z. Yan, Z. Liang, S. Mononat, J. Teisinger, S.S. Stojilkovič, H. Zemková) z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze a z National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

Pochvala byla udělena ještě:

 • v kategorii kardiofyziologieM. Babarové (spoluautoři: J. Geelen, R. Spatjens, R. Jongbloed, Y. Arens, P. Volders) z Fyziologického ústavu MU Brno a Cardiovascular Research Institute Maastrich The Netherland
 • a – D. Hodycovi (spoluautoři E. Johnson, O. Hniličková, P. Smolková, J. Herget) z Fyziologického ústavu, 2. LF UK, Praha.
 • V kategorii neurofyziologie J. Šedému (spoluatuři L. Urdzigová, K. Likavčanová, A. Hejčl, M. Burian, P. Jendelová, E. Syková) z Ústavu experimentální medicíny AV ČR Praha

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
mluvčí hodnotitelské skupiny