Výroční zpráva 2004

31. 12. 2004, 9:55

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2004

1. Výbor České fyziologické společnosti

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2004 sešel 3x, 3x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů jsou přístupné na inovovaných stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci Fysiologických dní v Praze:
Byl vytvořen systém elektronické komunikace mezi jednotlivými společnostmi a mechanismus předávání informací k jednotlivým členům. Do elektronického seznamu byly dále zařazeny adresy členů, kteří odpověděli na písemnou výzvu. Adresy dle možností doplňujeme a žádáme členy, kteří elektronickou poštu nedostávají, aby svoji e-mailovou adresy poskytli společnosti.

2. Členská základna

K 31.10.2004 měla společnost 265 řádných členů, z toho 113 žen a 152 mužů. Nově přijato bylo 11 členů. Na základě malé příspěvkové morálky nebo na vlastní žádost, výbor členství v 10 případech ukončil.
Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků.

3. Volby do výboru ČFS

Na podzim 2004 byly vypsány korespondenční volby. Organizací byl pověřen Prof. Langmeier, Doc. Yamamotová a Dr. Zemková. Ustavení nového výboru proběhne v únoru 2005. Volební komise se úkolu zhostila s obvyklou precisností.

4. Z činnosti společnosti

Společnost a Organizační výbor z Fysiologického ústavu AV ČR uspořádaly 80. Fysiologické dny v Praze. Velmi dobře organizovaného setkání se účastnilo přes 200 osob. Jedním z důvodů, proč byla organizace FD svěřena Fysiologickému ustav AV ČR bylo výročí 50 let od založení ústavu. Všechna vědecká i společenská setkání byla velmi úspěšná. Pro konání dalších Fysiologických dnech v Praze by však na úvodní část měla být zajištěna větší posluchárna.

Neuroontogenetická komise spolupořádala:

 • Přednáškový blok „Struktura membrány nervové buňky jako podmínka funkce a plasticity“ na 46. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v lázních Jeseník ve dnech 4.-8. ledna 2004 (řečníci Pokorný, Mourek).
 • Přednáškový blok na symposiu „Neuroendokrinologie v psychiatrii“ ve dnech 22.-24.4.2004 v Jihlavě (řečník: Langmeier).

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala ve dnech 13. – 15. 10. ve Vrútkách Pracovní konferenci na téma: Nové pohledy na úlohu volných radikálů v kardiovaskulárním systému. Konferenci organizoval doc. Peter Kaplan z lékařské fakulty v Martině a zúčastnilo se ji 60 účastníků z českých zemi a Slovenska. Odeznělo 24 přednášek.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 6 zasedání.

5. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

6. Ocenění

Při schůzi výboru ČFS dne 2.2.2004 byla schválena následující ocenění pro členy ČFS, kteří v roce 2004 dosáhli významného životního výročí:

 • Prof. Syková – čestné členství v ČFS
 • Doc. Slavíková – čestné členství v ČFS
 • Doc. Burešová – Laufbergerova medaile
 • Doc. Vožeh – Laufbergerova medaile

Vyhlášení ceny České fysiologické společnosti: Rozhodnutím výboru ze dne 5.2.2004 byla cena udělena Dr. Šlamberové.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS je 15.2.2005.

Cena pro mladé autory za přednášky na 80. Fysiologických dnech:

 • 1. a 2. místo Cendelín, Jiruška
 • 3. místo Mazancové

Ceny ředitele FGU AV mladým autorům posterové sekce

 1. Eva Machová
 2. Bohumila Tarabová
 3. Světlana Wittnerová

7. Hospodaření společnosti

V září 2004 odevzdala doc. MUDr. Z. Červinková, CSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2004 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.

8. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Na základě rozhodnutí výboru z 13.3.2004 bylo přiznáno cestovní stipendium MUDr. Dvořákové (Ústav fysiologie Lékařské fakulty UK v Plzni), MUDr. Cendelínovi (Ústav patologické fysiologie Lékařské fakulty UK v Plzni), MUDr. Otto Kučerovi (Ústav Fysiologie LF Hradec Králové)
Stipendia pro rok 2005 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 15.2.2005).

9. Výzva vedení IUPS k předložení projektů národních organizací na uspořádání IUPS kongresu v roce 2013

Při plenární schůzi ČFS v roce 2004bylo členstvo vyzváno, aby zvážilo utvoření skupiny organizátorů, kteří by byli schopni v roce 2013 uspořádat kongres IUPS v Praze . Na tuto výzvu reagovala jako jediná pracovní skupina Fysiologického ústavu AV ČR s nabídkou se v rámci přihlášky České fysiologické společnosti na organizaci podílet.
Výbor projednal podmínky ustavení organizačního výboru a účastnil se na přípravě návrhu, který bude předložen General Assembly of IUPS v březnu 2005 v San Diegu.

10. Účast na zasedání výboru FEPS (European Federation of Physiological Societies)

11.2004 se v Budapešti konala schůze FEPS. Za ČFS se zasedání účastnil předseda Doc. Mareš a vědecký sekretář prof. Pokorný.
Zasedání bylo zahájeno prezentací Maďarské fyziologické společnosti v referátech jednotlivých členů výboru.
Vlastní zasedání delegátů s exekutivním výborem mělo následující program:

 1. Welcome by the president of FEPS Hans Hultborn
 2. Minutes of the Council meeting , Nice, July 1, 2003
 3. Report of the Chairman
 4. Report of the Treasurer
 5. Future directions and priorities of FEPS – FEPS is an umbrella organisation and the inputs from the delegates from the Member Societies are very important
 6. The Bristol Phys.Soc-FEPS joint meeting in 2005
 7. Future combined National Societies-FEPS meetings (election process, structure, financial affairs)
 8. The “FEPS journal” (The special linkage to Pflugers Archiv is terminated) (the background for this decision will be given. (Here is attached a summary of the invitation and correspondence to/with Acta Physiologica Scandinavica from 2002, and the Minutes from the FEPS Council meeting in Tübingen 2002 where this matter was also discussed- see §9: 40APS; 40Tubingen1)
 9. Communication between FEPS, the National Societies and individual physiologists
 10. Bids for hosting the IUPS meeting in 2013
  Doc. Mareš seznámil účastníky zasedání s podrobnostmi návrhu ČFS požádat o pořádání kongresu IUPS v roce 2013. Podle materiálů FEPS žádá Peking, Birmingham, Vídeň a Praha. Výbor FEPS napsal IUPS doporučující dopis zahrnující všechny evropské žadatele.
 11. AOB
 12. Closure

11. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP

 • FD únor 2005 – Košice
 • Neuroontogenetické dny, říjen-listopad 2005
 • KEK bude v obvyklém termínu po prázdninách

12. Československá Fyziologie

Bylo vytvořeno Občanské sdružení „Fyziologie“ které vydávání časopisu zajistí
ČFS bude vystupovat jako „Odborný garant“.
Časopis bude vycházet jako pokračování stávajícího časopisu.
Pro rok 2004 byly prostředky na vydávání zajištěny.
Odborná náplň časopisu je připravena již na čtyři čísla.

13. Členské příspěvky, platební morálky

Od 200 členové 200 Kč
Členové nad 65 let, mladí do 30 let 100 Kč

Návrh členové 270 Kč
Členové nad 65 let, mladí do 30 let 150 Kč

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti