Výroční zpráva 2003

31. 12. 2003, 10:05

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2003

1. Výbor České fyziologické společnosti

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2003 sešel 4x, 5x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů jsou přístupné na inovovaných stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci Fysiologických dní v Plzni:
Byl vytvořen systém elektronické komunikace mezi jednotlivými společnostmi a mechanismus předávání informací k jednotlivým členům. Základem database se stal seznam přihlášek na 79. Fysiologické dny v Plzni. Do elektronického seznamu byly dále zařazeny adresy členů, kteří odpověděli na písemnou výzvu. Nikdo nevyjádřil přání být z tohoto systému komunikace vyřazen. Informace

2. Členská základna

K 31.12.2002 měla společnost 264 řádných členů, z toho 111 žen a 153 mužů. Nově přijato bylo 11 členů. Na základě malé příspěvkové morálky nebo na vlastní žádost, výbor členství v 6 případech.
Členské příspěvky v ČFS jsou navrženy pro rok 2004 ve výši 200Kč (členové ČFS) a 100 Kč (členové ČFS do 30 let a nad 65 let). Vzhledem k omylu, který při placení členských poplatků nastal v roce 2003, bude přeplatek z roku 2003 odečten od platby na rok 2004. Členové, kteří příspěvek v roce 2003 nezaplatili, dostanou složenku na plnou výši členského poplatku.
Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků. V souladu se stanovami ČLS JEP (a ČFS) bylo 5 osobám členství zrušeno.

3. Složení výboru společnosti

Prof. Merkunová požádala o uvolnění z práce ve výboru. Předseda volební komise Prof. Langmeier proto požádal Dr. Sumovou (na 9. místě v počtu hlasů v předchozích volbách) o souhlas s členstvím ve výboru (27.3.2003). Dr. Sumová s tímto pověřením souhlasila. Podle rozhodnutí výboru z května 2003 byla Dr. Sumová pověřena spoluprací s etickou komisí IUPS.

4. Z činnosti společnosti

Společnost a Organizační výbor uspořádaly 79. Fysiologické dny v Plzni. Velmi dobře organizovaného setkání se účastnilo 200 osob

Neuroontogenetická komise spolupořádala:

  1. Přednáškový blok „Neuroontogenetický aspekt v psychiatrii“ na 45. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v lázních Jeseník ve dnech 4.-8. ledna 2004 (řečníci Pokorný, Langmeier, Trojan).
  2. Symposium „ Neurochemie IV – Loci minoris resistentiae vývoje CNS“ na 10. Celostátní konferenci biologické psychiatrie v Luhačovicích 11.-14.6.2003 (řečníci: Trojan, Pokorný, Langmeier, Marešová, Mysliveček).

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala v říjnu 2003svou 31. pracovní konferenci. KEK svoje webové stránky na adrese http://dante.lfp.cuni.cz/kek2002/

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 8 zasedání.

5. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

6. Ocenění

Čestná medaile ČLS JEP byla v roce 2003 udělena MUDr. Hníkovi a Doc. Illnerové z Fyziologického ústavu AV ČR, Praha a Prof. Rokytovi z 3. Lékařské fakulty UK
Čestné členství v České fysiologické společnosti bylo uděleno Prof. MUDr. Jindřichovi Mourkovi, DrSc.
Laufbergerovu medaili za zásluhy ve fyziologických vědách obdržela Prof. Honzíková.
Dodatečné rozhodnuti výboru přiznalo Laufbergerovu medaili Dr. Štrbákovi, předsedovi Slovenské fysiologické společnosti za dlouholeté zásluhy o spolupráci obou společností.

Vyhlášení ceny České fysiologické společnosti: Rozhodnutím výboru ze dne 15.10.2003 byla cena udělena Doc. Šťastnému za předložený soubor prací.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS je 15.2.2004.

Cena pro mladé autory za přednášky na 79. Fysiologických dnech:

  • Sekce Neurovědy: M. Sedláček, D. Petřík
  • Sekce II.: M. Bahníková, K. Mazancová, O. Kučera, E. Závodná

7. Hospodaření společnosti

V září 2003 odevzdala doc. MUDr. Z. Červinková, CSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2003 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.

8. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Na základě rozhodnutí výboru z 17.3.2003 bylo přiznáno cestovní stipendium MUDr. Markétě Bahníkové a MUDr. Evě Závodné (obě Fysiologický ústav LF UM) ve výši 7000,- Kč.
Stipendia pro rok 2004 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 15.2.2004).

8. Účast na schůzi výboru FEPS

Schůze výboru, který se konal v rámci kongresu FEPS v Nice (28.6.- 2.7.2003) se účastnil z doporučení výboru ČFS Prof. Pokorný a Prof. Syková se účastnila jako člen výboru FEPS.
Na schůzi byl zvolen nový „President Elect“: Profesor Heini Murer (Institute of Physiology, University of Zurich). Funkci Presidenta se ujal Profesor Hans Hultborn (Department of Medical Physiology, The PANUM Institute, University of Copenhagen) (http://www.feps.org).

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP

  • FD únor 2004 – Košice
  • Společná schůze Anglické a Slovenske fysiologické společnosti (Bratislava, září)
  • Neuroontogenetické dny, říjen 2004
  • KEK bude v obvyklém termínu po prázdninách

11. Kongres IUPS v roce 2013

Výzva výboru IUPS k podání národních projektů organizace kongresu. http://iups.mcw.edu/

12. Sjezd ČLS JEP

31.1.2003 se konal volební sjezd ČLS, plénum naší společnosti bylo o jeho průběhu podrobně informováno při plenární schůzi v roce 2003 a ve zprávě za rok 2003.

13. Československá Fyziologie

V uplynulém roce proběhlo jednání s předsedou České lékařské společnosti, kde bylo konstatováno, že náš časopis je sice kvalitní, ale patří mezi výrazně ztrátové. Bylo uzavřeno, že je sice nutno počítat se ztrátovostí titulů tohoto typu, ale přesto je během tohoto roku nutné ztrátu o něco snížit a hlavně získat více odběratelů z členské základny (samozřejmě i mimo ni) naší společnosti. Proto výbor apeluje jak na potenciální individuální odběratele, tak i na možnost objednat časopis jako materiál pro PGS z grantů. Časopis se snaží orientovat i na pomoc v jejich přípravě. Předplatné časopisu lze objednat přímo na této stránce:
http://www.clsjep.cz/nts/predplatne.asp

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti