Výroční zpráva 2002

31. 12. 2002, 10:14

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti v roce 2002–2003

1. Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK)

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2002 jednaly 6x. Většina projednávaných dokumentů jsou přístupné na inovovaných stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/

Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci Fysiologických dní v Piešťanech:

 • a) Fysiologické dny budou i nadále konány v českém a slovenském jazyce. Odborná symposia mohou být v angličtině. Některé Fysiologické dny mohou proběhnout ve formě setkání Středoevropských fysiologických společností.
 • b) Bude vytvořen systém komunikace mezi jednotlivými společnostmi a mechanismus předávání informací k jednotlivým členům.
 • c) Database e-mailových adres členů ČSF bude k disposici výboru pro rychlejší a levnější komunikaci. Základem database se stává seznam přihlášek na 79. Fysiologické dny v Plzni. Před zahájením používání database bude každý člen požádán o souhlas s tímto způsobem komunikace

2. Členská základna

K 31.12.2002 měla společnost 286 řádných členů, z toho 117 žen a 169 mužů. Nově přijato bylo 21 členů. Tři významní členové společnosti zemřeli (Prof. Brožek, Prof. Tuček, Prof. Sedláček). Na základě malé příspěvkové morálky přistoupil výbor podle Stanov ČFS k vyloučení tří členů, kteří po dva následující roky příspěvek nezaplatili. Podle rozhodnutí plenární schůze na 79. Fyziologických dnech se zvyšují členské příspěvky pro rok 2004 na: členové 200 Kč/rok, důchodci nad 65 let 100 Kč, mladí do 30 let 100Kč.

3. V závěru roku 2001 proběhly korespondenční volby

do výboru ČF a na jejich základě byl ustaven nový výbor.

4. Z činnosti společnosti

Společnost se podílela na organizaci 78. Fysiologické dny v Piešťanech, které byly pořádány jako „The First Multilateral Conference of the Physiologists from the Central Europe”.

Neuroontogenetická komise: pořádala „Neuroontogenetický diskusní den“, který se konal dne 5.12.2002 ve Fyziologickém ústavu l.LF UK, Albertov. Bylo předneseno 10 přednášek, jejich abstrakta byla uveřejněna v ČLČ.

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala svou jubilejní 30. pracovní konferenci, která se konala 23. – 25. října ve Strakonicích. Jejím tématem byl „Endotel: fyziologie, farmakologie, klinika“. Konference byla organizována doc. Pavlem Pučelikem a jeho spolupracovníky z Lékařské fakulty UK v Plzni; zúčastnilo se ji téměř 60 experimentálních a klinických kardiologu. Vědecký program probíhal v Kapitulní síni strakonického hradu, kde odeznělo celkem 17 přehledných přednášek. Záštitu nad konferenci převzali vicepremier P. Rychetský a představitelé okresu a města.
Od teto konference má KEK svoje webové stránky na adrese http://dante.lfp.cuni.cz/kek2002/

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 8 zasedání, z toho na dvou přednášeli zahraniční hosté.

5. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research. Výbor ČFS se snaží udržet existenci časopisu Československá fyziologie, který alespoň z části finančně podporuje. Význam tohoto časopisu vidí výbor ČFS nejenom v pravidelném informování odborné veřejnosti o činnosti ČFS, ale díky přehledným článkům i v získání informací jak pre-, tak zejména postgraduálními studenty. Individuální objednávání časopisu (např. díky grantovým prostředkům) a shánění sponzorů je jednou z cest jak pomoci udržet existenci tohoto časopisu.

6. Ocenění

Čestná medaile ČLS JEP byla udělena MUDr. Hníkovi a Doc. Illnerové z Fyziologického ústavu AV ČR, Praha a Prof. Rokytovi z 3. Lékařské fakulty UK
Laufbergrovu medaili za zásluhy ve fyziologických vědách obdržela Prof. Honzíková

7. Hospodaření společnosti

V září 2002 odevzdala doc. MUDr. Z. Červinková, CSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2003 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.

8. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Na základě rozhodnutí výboru z 18.3.2002 bylo přiznáno mimořádné stipendium ve výši 7 500,00 Kč Ing. Mazancové a MUDr. Cendelínovi.
Stipendia pro rok 2003 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 31.1.2003). Nebude-li vyčerpána plánovaná částka na řádná stipendia, bude výbor projednávat i žádosti o mimořádná stipendia, která pro závažné důvody byla podána po termínu. Výše mimořádného stipendia bude nižší než u stipendia řádného (8 hlasů pro). Podmínky pro udělení stipendia budou umístěny na stránkách ČFS.

9. Prof. Vyskočil navrhl vytvořit zvláštní cenu Fysiologické společnosti

pro nejlepšího účastníka celostátní středoškolské soutěže v biologii. Po projednání možných variant výbor doporučil věnovat třem nejlepším účastníkům roční předplatné časopisu Československá fysiologie – 1800 Kč

10. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP

 • FD únor 2003
 • Mendelovo symposium, září 2003
 • KEK bude v říjnu 2003 v Brně

11. Plán Purkyňových přednášek pro příští léta

Výbor udělal přehled všech autorů dosavadních Purkyňových přednášek. V diskusi na schůzi výboru dne 24.6.2003 byl vytvořen seznam perspektivních autorů pro příští přednášky.
Pro rok 2004 byl o Purkyňovu přednášku požádán prof. Herget. Ten také souhlasil s tím, že bude pro výbor sbírat a vyhodnocovat další návrhy z pléna, tak aby seznam byl doplněn o další jména.

12. Sjezd ČLS JEP

31.1.2003 se konal volební sjezd ČLS, plénum naší společnosti bylo o jeho průběhu podrobně informováno při plenární schůzi.
Na sjezdu byli zvoleni tito členové výboru:

Předsednictvo:

 1. 105 hlasů Blahoš Jaroslav
 2. 81 hlas Hájek Miloš
 3. 73 hlasy Anděl Michal
 4. 64 hlasy Švihovec Jan
 5. 63 hlasy Zvěřina Eduard
 6. 61 hlas Broulík Petr
 7. 57 hlasů Havlíček Karel
 8. 56 hlasů Cvachovec Karel
 9. 55 hlasů Homolka Jiří
 10. 54 hlasy Palička Vladimír
 11. 52 hlasy Herber Otto
 12. 51 hlas Pařízková Eva
 13. 51 hlas Škrha Jan
 14. 50 hlasů Boguszaková Jarmila
 15. 15.-16. 47 hlasů Seemanová Eva
 16. 15.-16. 47 hlasů Janoušek Václav

Předsednictvo pak jednomyslně zvolilo předsedou prof. J. Blahoše. Místopředsedy byli zvoleni prof. M. Hájek a prof. V. Palička. Pokladníkem byl zvolen prof. J. Švihovec. Vědeckým sekretářem byl zvolen prof. J. Homolka.

Členové revizní komise:

 1. 63 hlasy Marešová Vilma
 2. 51 hlas Appelt Jiří
 3. 49 hlasů Rybka Jaroslav
 4. 42 hlasy Neradílek František
 5. 36 hlasů Eckschlager Tomáš

Předsedkyní revizní komise byla zvolena doc. V. Marešová. Místopředseda bude zvolen na nejbližší schůzi RK.

13. Československá Fyziologie

V uplynulém roce proběhlo jednání s předsedou České lékařské společnosti, kde bylo konstatováno, že náš časopis je sice kvalitní, ale patří mezi výrazně ztrátové. Bylo uzavřeno, že je sice nutno počítat se ztrátovostí titulů tohoto typu, ale přesto je během tohoto roku nutné ztrátu o něco snížit a hlavně získat více odběratelů z členské základny (samozřejmě i mimo ni) naší společnosti. Proto výbor apeluje jak na potenciální individuální odběratele, tak i na možnost objednat časopis jako materiál pro PGS z grantů. Časopis se snaží orientovat i na pomoc v jejich přípravě. Předplatné časopisu lze objednat přímo na této stránce: http://www.clsjep.cz/nts/predplatne.asp

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti