Výroční zpráva 2021

31. 12. 2021, 23:59

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2021

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2021

Výbor a revizní komise se v roce 2021 sešel 6x: elektronicky prostřednictvím platformy MS Teams: 28. 1. 2021, 21. 4. 2021, 3. 6. 2021, 24. 6. 2021 a 16. 11. 2020, a prezenčně: 7. 10. 2021.
Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 nekonaly Fyziologické dny, byla výroční zpráva o činnosti ČFS pojednána a odsouhlasena členy výboru ČFS na svém zasedání 28. 1. 2021. Zpráva byla následně uveřejněna v časopise Čs. fyziologie a na webových stránkách společnosti.

2. Členská základna

K 31. 12. 2021 měla společnost 163 řádných členů, z toho 80 žen a 83 mužů.
Členství bylo ukončeno u 19 členů (vlastní žádost) a 2 členové zemřeli.

Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo:

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že v současnosti nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku či mateřské dovolené, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

3. Z činnosti společnosti

Činnost společnosti byla významně poznamenána probíhající pandemií COVID-19.

3.1 Fyziologické dny

97. Fyziologické dny v roce 2021 se z důvodu pandemie COVID-19 nekonaly.

Výbor vyvinul snahu o udržení aktivit směrem k mladým fyziologům a i přes zrušení 87. FD vyspal Soutěž o Cenu mladých ČFS formou prezentací mladých fyziologů prostřednictvím videokonference podle následujících pravidel:

 • Soutěže se mohou zúčastnit členové ČFS do 35 let.
 • Soutěž se uskuteční v případě nejméně 3 přihlášených soutěžících.
 • Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím elektronického dopisu předsedy členům ČFS.
 • Hodnotící komise: Prof. Pokorný, Prof. Kittnar, Prof. Šlamberová, Prof. Červinková, prof. Pácha
 • Zájemci zašlou strukturovaný abstrakt v rozsahu do 2 tištěných stran na adresu předsedy společnosti pokorny@lf1.cuni.cz. Termín do 15.3.2021.
 • Zaslaná abstrakta budou vyhodnocena komisí a vybraní účastníci budou vyzváni k přednesení svých příspěvků formou videokonference. Délka příspěvku je 10 min + 5 minut diskuze. Termín videokonference je stanoven na druhou polovinu dubna.
 • Komise vybere vítěze soutěže a výsledek bude zveřejněný do konce dubna na webových stránkách ČFS.

Soutěž byla pro malý zájem soutěžících (pouze 2 přihlášky) zrušena.

3.2 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s COVID-19 v roce 2021 neuskutečnilo.
 • Výuková komise
  Bohužel, vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 byla aktivita komise pozastavena.
 • Komise experimentální kardiologie
  48. pracovní konference Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konala ve dnech 13. – 15. října 2021, v Kroměříži. Hlavním tématem konference bylo: „Sex a development“ aneb život experimentálního kardiologa.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové.
  Vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s COVID-19 byla v roce 2021 činnost pozastavena.

3.3 Publikační činnost

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií COVID-19 nebyly v roce 2021 FD uspořádány. Členové výboru se shodli na tom, že i přesto je žádoucí pokračovat v aktivitách výboru a připravit další číslo Supplementa za rok 2021. Toto rozhodnutí bylo podpořeno redakční radou Physiological Research. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: doc. Riljak, doc. Otáhal, Prof. Nováková. Supplementum vyšlo ve Physiological Research, Suppl. 3, 2022.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o ocenění členů společnosti, kteří se zasloužili o činnost ČFS a v roce 2021 se dožívají významného životního jubilea:

 • MUDr. Jan Barcal – Laufbergerova medaile
 • Prof. Červinková – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Langmeier – Laufbergerova medaile
 • doc. Marešová – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Mejsnar – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Šlamberová – Laufbergerova medaile

4.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor v roce 2021 neobdržel žádný návrh na udělení Ceny ČFS.

5. Hospodaření společnosti v roce 2021

V roce 2021 hospodařila ČFS se ziskem, která byl dán výnosem z přípravy Supplementa (Fyziologické dny se nekonaly) a členskými příspěvky. Stav účtu poprvé v historii překonal milion korun českých.

Stav FONDu JEP k 31.12.2021871 664,57
Hospodaření OS172 871,67
Celkem finanční prostředky1 044 536,77

Podrobnosti k účetnictví za rok 2021:

 1. členské příspěvky se vybírají ve stabilní výši (70 290 Kč), počet neplatičů je po urgencích významně menší.
 2. dosavadní náklady na členství v mezinárodních organizacích představuje 8 223 Kč. Bude doplněno po uzávěrce účetnictví.

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2021 žádnou žádost o stipendium pro udělení cestovního stipendia (podpora pro účast na konferencích a dalších odborných akcích).
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2.31. 5.

8. Československá fyziologie

V roce 2021 jsme vydali jedno číslo časopisu. Stále se potýkáme s nedostatkem příspěvků. Došlo k obměně členů redakční rady. Financování časopisu bylo podpořeno Fyziologickou společností (50 000 Kč).

Složení redakční rady je následující:

Vedoucí redaktor:
Vladimír Riljak

Zástupci vedoucího redaktora:
Jaroslav Pokorný
Zuzana Červinková
Richard Rokyta

Tajemnice:
Kateřina Jandová

Členové:

SFS:
Daniela Ostatníková
Andrea Čalkovská
Peter Celec

ČFS:
Martin Vokurka
Jan Cendelín
Jakub Otáhal
Marie Nováková
Bohuslav Ošťádal

9. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2021 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

10. Různé

10.1. Nominace kandidáta na funkci předsedy FEPS

ČFS podpořilo návrh Slovenské fyziologické společnosti na nominaci prof. Margarethe Geiger na předsedkyni FEPS. Prof. Čalkovská odeslala nominační dopis, který spolupodepsal předseda ČFS.

10.2. Nominace kandidáta na člena výboru IUPS

Na výzvu IUPS na podávání návrhů kandidátů do voleb výboru IUPS zaslal výbor ČFS nominaci doc. MUDr. Jakuba Otáhala, PhD (Oddělení vývojové epileptologie AV ČR).

10.3. Organizace kongresu IUPS 2029

Výbor projednal otázku pořadatelství kongresu IUPS v roce 2029. Na základě malého zájmu z řad mladších členů společnosti, kteří budou v době konání kongresu aktivní, výbor rozhodl, že se ČFS nebude o pořadatelství této akce ucházet.

Výroční zprávu připravili

Prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti