Zápis ze schůze výboru

20. 6. 2024, 23:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
20. 6. 2024 ve 14:00 hod. v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

Přítomni: Adamcová, Bužga, Kittnar, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Šlamberová
Omluveni: Bébarová, Červinková, Kuncová, Sumová, Yamamotová

Schůze byla zahájena Prof. Pokorným, který přivítal přítomné členy výboru a celou schůzi moderoval.

1. Supplementum PhysRes

V roce 2024 nevyjde z důvodu nedostatku článků. Výbor diskutoval budoucnost supplementa.

2. Členská základna

Za člena společnosti byl přijat Mgr. Michal PalubaPřírodovědecké fakulty UK.

3. Druhý výukový workshop

Prof. Adamcová referovala o úspěšně proběhlém Druhém výukovém workshopu České fyziologické společnosti, který proběhl 3. 6. 2024 na Ústavu fyziologie LF MU v Brně. Příští rok se bude konat na LF HK. O jeho programu a výsledcích budeme informovat na stránkách ČFS.

4. Časopis Československá fyziologie

Předseda prof. Pokorný seznámil členy výboru se změnami v redakční radě časopisu a zaslanými články do čísla ročníku 2024. Redakce časopisu bude vedena přímo výborem ČFS a jeho předsedou prof. Pokorným, výkonným redaktorem bude prof. Rokyta a novými členy prof. Kamil Javorka a doc. Jiří Slíva.

5. Fyziologické dny

100. Fyziologické dny 2025 se budou konat v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK ve dnech 4.–5. února 2025. Děkan 1. LF prof. Vokurka přislíbil svoji podporu a záštitu. Na Purkyňovu přednášku byl navržen prof. Jaromír Mysliveček. Plánuje se zvláštní číslo Československé fyziologie, věnované historii Fyziologických dnů.

6. Hospodaření společnosti

Pokladník společnosti prof. Mysliveček informoval o stavu hospodaření společnosti. Za rok 2023 společnost hospodařila se ziskem 158 274,41 Kč z důvodu úspěšných Fyziologických dní a s nimi spojené publikaci Supplementa PhysRes.

7. Ocenění

Ocenění v roce 2024 obdrží tito jubilanti: prof. Adamcová, prof. Čalkovská, prof. OstatníkováLaufbergerova medaile. Prof. KuncováČestné členství. ČFS navrhne prof. Javorku na Čestnou medaili ČLS JEP.

8. komise Fyziologie tělesných cvičení

Doc. Bužga informoval o přípravě pro vytvoření komise „Fyziologie tělesných cvičení“. O jejím ustavená Výbor hlasoval: všichni přítomní členové byli pro zřízení komise.

9. Různé

Prof. Myslivečekprof. Šlamberová informovala o uhrazení domény fyziologickedny.cz společnosti WEDOS Internet.

Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 17. 10. 2024

Zapsali

Zápis vyhotovila prof. Šlamberová
Kontroloval prof. Pokorný