Zápis ze schůze výboru

30. 3. 2017, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 30. 3. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Stuchlík, Sumová, Šlamberová
host: J. Zicha (redaktor Physiological Research)
omluveni: Lotková

1.

Dr. Zicha shrnul informace o variantách způsobu plateb za Supplementum Physiological Research s publikacemi prací prezentovaných na FD. Vysvětlil členům výboru, že Fyziologický ústav AVČR jako vydavatel časopisu na jeho provoz dlouhodobě doplácel a cílem nyní je udržet alespoň vyrovnanou finanční bilanci. Podal podrobný přehled o úspěšnosti předchozích Supplement od roku 2009 a jak se citovanost liší mezi jednotlivými čísly. Cílem je, aby citovanost Suppl. nebyla pod průměrem citovanosti řádných čísel Physiological Research a neovlivňovala negativně jeho IF. V této souvislosti byla diskutována otázka kvality předložených článků a nutnosti zajištění kvalitního recenzního řízení. Doc. Otáhal zmínil problém získat vhodné recenzenty v tuzemsku. Bylo proto navrženo, aby články do Suppl. recenzovali ve větší míře zahraniční recenzenti, čímž by byla více zajištěna kvalita publikací a následně jejich citovanost.
Dr. Zicha seznámil výbor se skutečností, že publikace některých vědeckých skupin jsou v Suppl. významně více zastoupeny (posílají své práce častěji než ostatní) a navrhl, aby tito autoři byli vyzváni k předložení review, ve kterém by citovali své práce.

Na základě diskuze o vhodném modelu financování bylo rozhodnuto, že současný způsob (platba „page charge“) není nadále vhodný vzhledem k tomu, že vede některé autory k předkládání extrémně krátkých prací, které nemohou vyhovovat kvalitou, a také z důvodu zdlouhavého procesu vyúčtování poplatku po publikaci. Nový způsob financování bude proto spočívat ve fixní platbě ČFS redakci Physiol Res a tento náklad následně ČFS vyúčtuje autorům dle předem vyhlášených pravidel.

Bylo rozhodnuto, že pro Suppl. 2018 budou na příští schůzi výboru v říjnu pravidla definována a následně včas před konáním FD zveřejněna.
Pro Suppl. 2017 výbor rozhodl, že publikační náklady budou rozděleny na příspěvky ekvivalentně a bude stanovena jednotná cena za publikaci (místo page charge).

2.

Prof. Šlamberová informovala členy výboru o doplnění informací na webových stránkách, dle návrhů vzešlých z Plenární schůze.

3.

Výbor rozhodl, že příští FD budou uspořádány v Plzni ve dnech 6. – 8. 2. 2018. Z diskuze dále vzešel předběžný plán pro organizace dalších FD – v roce 2019 v Ústí n Labem, v roce 2020 organizuje Slovenská fyziologická společnost, v roce 2021 – Praha, 1. LFUK u příležitosti otevření nových univerzitních prostor.
V souvislosti s organizaci FD2018 bude použit dříve schválený model financování, kdy organizátoři vedou vlastní účet a společnosti odvádění fixní předem dohodnutou částku. O výši částky, která bude uvedena ve smlouvě, bude rozhodnuto na příštím jednání.
Dále výbor diskutoval otázku nominace na Purkyňovy přednášky. Bylo rozhodnuto, že touto agendou bude ve výboru pověřena Prof. Nováková, která ve spolupráci s Prof. Stuchlíkem bude aktivně vyhledávat vhodné kandidáty na tuto přednášku a předkládat je výboru k projednání.

4. Členská základna

Výbor přijal nové členy: Mihlačíková Lydia (3. LF UK) a Ochozková Anna (3. LF UK).
Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se hlasování

5.

Prof. Pokorný seznámil výbor se seznamem členů společnosti, kteří se v roce 2017 dožívají významných životních jubileí. Pro zvláštní ocenění byli navrženi prof. Kolář (65 let), dr. Houštěk (70 let), dr. Drahota (85 let), dr. Folbergrová (85 let). Prof. Pokorný byl výborem pověřen k předložení návrhu na vhodná ocenění s ohledem na předchozí udělení cen.
Ceny udělené v loňském roce nemohly být předány těm oceněným, kteří se nezúčastnili FD v Košicích (Prof. Pácha, Prof. Herget) a proto jim budou předány při další vhodné příležitosti.

6. FEPS 2017 ve Vídni

Předseda ČFS připomněl deadline pro zasílání abstrakt (31.3.2017) a vyzval členy výboru k účasti na konferenci. Prof. Červinková a Prof. Pokorný jsou členy programové komise a budou zapojeni do výběru přihlášených příspěvků na přednášky.

7. Různé

Členové výboru diskutovali otázku zlepšení komunikace s členskou základnou. Kromě tradičních přístupů (moderní webové stránky) byla diskutována možnost zapojení společnosti do sociálních sítí. Prof. Stuchlík nabídl svou pomoc při těchto aktivitách. Diskuze bude pokračovat na dalších jednáních.
Opět byla diskutována otázka potřeby tištěné formy časopisu Československá fyziologie.

Zpráva o činnosti Revizní komise bude připravena pro zveřejnění v Čs. fyziologii spolu se zprávou o činnosti výboru ČFS.

Výbor projednal žádost Prof. Rokyty, aby navrhl učebnici Fyziologie pro bakaláře, jejíž je autorem, pro cenu ČLS. Návrh byl schválen. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, 1 se zdržel

Příští schůze výboru je plánována na říjen.

Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti