Zápis ze schůze výboru

28. 5. 2015, 18:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 28. 5. 2015 v 15:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Kittnar, Kuncová, Mareš, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová,
Omluveni: Barcal, Červinková, Nováková, Lotková
Host: Prof. Kodrík

1. Příprava 92. FD

Předseda ČFS přivítal prof. Kodríka z Katedry fyziologie, JČU v Českých Budějovicích, který byl pozván na schůzi výboru k projednání pořadatelství příštích FD. Prof. Kodrík informoval výbor o stavu příprav FD, zejména byly diskutovány následující body:

  • termín konání 2. – 4. února 2016
  • místo konání: JČU, budovy C a B
  • sekce budou upřesněny podle přihlášených prezentací
  • počítá se s tradičním schématem publikace vybraných prací v Supplementu Physiological Research 2016, které bude organizováno výborem ČFS (redakční radou) ve spolupráci s organizátory
  • finanční model: Byla diskutována otázka způsobu vedení finančního účetnictví FD, tj. buď účtováním přes ČLS (jako v případě všech doposud pořádaných FD) nebo prostřednictvím nově navrženého systému (pořadatelé mají vlastní účet a ČFS odvedou předem dohodnutou částku z výnosu akce). Prof. Kodrík celou záležitost probere ještě jednou s finančním odborem JČU a sdělí do týdne výsledek jednání a zvolený finanční model.
  • registrační webová aplikace: doc. Otáhal a prof. Kittnar informovali členy výboru o svém jednání s firmou Target MD (p. M. Doležal) ohledně přípravy webové aplikace. Doc. Otáhal připravil zadání, jaké funkce by aplikační systém měl obsahovat, aby vyhovoval potřebám organizace FD. Toto „know-how“ by bylo využito firmou jako náš vklad do vývoje aplikačního systému, který by firma kompenzovala jeho poskytnutím zdarma pro ČFS (firma počítá s jeho komerčním využitím pro jiné společnosti).
    Prof. Kuncová v této souvislosti informovala výbor o svých jednáních o dalších možnostech, které by byly využity v případě selhání jednání s firmou Target MD.

Po tomto bodě jednání opustil Prof. Kodrík schůzi výboru.

2. Organizace mezinárodních sympozií

Prof. Pokorný seznámil členy výboru se svým jednáním se zástupcem firmy Garant o případném zájmu ČFS pořádat mezinárodní konferenci, např. FEPS nebo IUPS (přichází v úvahu konference v roce 2025). Na příští schůzi výboru bude tato otázka znovu projednána a bude rozhodnuto, zda se ČFS o pořadatelství některé z těchto akcí bude ucházet.

V této souvislosti prof. Pokorný informoval členy výboru o pozvánce vice-presidenta Čínské asociace fysiologických společností na Mezinárodní fysiologickou konferenci, která je pořádána v roce 2016 v Pekingu ku příležitosti oslavy 90. výročí vzniku této asociace. Nabízejí ČFS uspořádat „České symposium“ s libovolnou tematikou (1 – 2 symposia po cca 5 příspěvcích). Čínská strana navrhuje pro české přednášející odpuštění registračního poplatku a hrazení pobytových nákladů na 3 nocí. Ostatní cestovní náklady by byly hrazeny přednášejícími, ČFS bohužel nemá finanční možnosti na pokrytí těchto cestovních nákladů.

3. Členská základna – noví členové

Výbor ČFS obdržel žádost o členství od Mgr. Adámka, r. narození 1989 (FGÚ AVČR) a Dr. Čedíkové, r. narození 1986 (Ústav fyziologie LF v Plzni). Obě žádosti byly kladně vyřízeny.

4. Supplementum Physiological Research

Doc. Otáhal informoval členy výboru o postupu příprav Supplementa Physiological Research obsahujícího příspěvky z FD 2015. Celkem bylo podáno 15 původních prací a 3 review. Posudky byly recenzenty vypracovány již na všechny předložené práce, následně budou výsledky recenzí zpřístupněny komisi složené z členů výboru ČFS a SFS a bude rozhodnuto o jejich přijetí.

5. Různé

Prof. Pokorný informoval členy společnosti o výzvách na nominace do panelů grantové agentury AZV a na návrhy na Discovery Award 2014.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti