Zápis ze schůze výboru

24. 9. 2014, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 24. 9. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Červinková, Kuncová, Lotková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Sumová
nepřítomni: Barcal, Kittnar, Nováková, Mareš
host: doc. Nečas

1. Postup při přípravě 91. Fyziologických dnů

Prof. Pokorný přivítal doc. Nečase (Palackého Universita, Olomouc), hlavního organizátora příštích FD. Byly projednány následující organizační záležitosti:

 • a) místo konání: budova Teoretických oborů LF Palackého University
 • b) datum konání: 3. – 5. února 2015
 • c) termín pro zahájení registrace: 1. 11. 2014
 • d) výše poplatků:
  • člen ČFS při včasné platbě – 1.600 Kč, při pozdní platbě – 1.800 Kč
  • nečlen ČFS při včasné platbě – 2.100 Kč, při pozdní platbě – 2.300 Kč
  • student člen ČFS při včasné platbě – 500 Kč, při pozdní platbě – 500 Kč
  • student nečlen ČFS při včasné platbě – 1.000 Kč, při pozdní platbě – 1.200 Kč
  • účastník za Slovenska – pouze platba na místě 1.600 Kč
 • e) ekonomická administrativa:
  • Členové výboru diskutovali návrh organizátorů FD, aby byl účet veden při LF PU (tzv. SPP účet). Upozornili na to, že tento způsob je nestandardní a neumožňuje dostatečnou kontrolu ČFS nad pohyby částek na tomto účtu. Doc. Nečas byl pověřen výborem, aby zjistil podmínky a možnosti pořádání konference za předpokladu, že účet bude veden při ČLS, jako obvykle. Především byl požádán o předložení návrhu rozpočtu, tj. výše předpokládaných nákladů a předpokládané výnosy (např. ze sponzorských darů apod.). Jako kompromisní řešení výbor po delší diskuzi navrhl, aby byl zřízen jednak účet u ČLS, na který by byly zaslány veškeré účastnické poplatky (včetně plateb na místě) a jednak účet u LF PU, přes který by byly hrazeny všechny ostatní platby. Po skončení akce by z účtu ČLS byla organizátorům přeúčtována částka odpovídající ½ sumy za účastnické poplatky na základě faktury za pořadatelskou činnost. Prof. Pokorný byl výborem požádán o zaslání dopisu organizátorům s návrhem tohoto řešení.
  • Výbor se shodl na tom, že jednání o dalších organizačních podrobnostech bude pokračovat po vyjasnění výše zmíněné ekonomické otázky.

V souvislosti s organizací 91. FD se výbor zabýval otázkou nominací na Purkyňovu přednášku. Členové výboru byli vyzváni, aby co nejdříve (do týdne od doručení zápisu) poslali své kandidáty na email sekretáře Aleny Sumové.

Doc. Otáhal navrhl, aby byl vytvořen tzv. „check list“ pro organizátory FD, který by shrnoval základní úkony a termíny, potřebné pro zajištění organizace této konference. Výbor pověřil doc. Otáhala přípravou návrhu tohoto dokumentu.

2. Informace o přípravě Supplementa Physiological Research

Dr. Riljak informoval členy výboru o finálních přípravách. Do tisku bylo přijato celkem 18 primárních publikací. Bohužel nebylo prozatím submitováno žádné review, ediční rada však stále kontaktuje potenciální autory. Doc Otáhal upozornil na neblahý trend ke zhoršování kvality zaslaných příspěvků, které často nedosahují kvality požadované pro regulérní čísla Physiol. Res. Výbor se shodl na tom, že nelze z požadavků na kvalitu ustupovat a přijme proto opatření, aby byl zajištěn kvalitnější recenzní proces. Za tímto účelem bude jmenována stálá ediční rada se zástupců expertů v oborech neurověd, kardiologie a metabolismus. Bude též dbáno o anonymitu posuzovatelů tak, aby recenze odpovídaly kvalitě prací.

3. Rozpočet společnosti

Dr. Riljak informoval výbor o záporné bilanci rozpočtu ČFS.

Bylo rozhodnuto, že dr. Riljak připraví aktuální seznam adres tzv. neplatičů, tj. členů, kteří již 2 po sobě následující roky neplatí členské příspěvky a Prof. Pokorný jim rozešle informaci o dluhu prostřednictvím emailu. V případě, že nebude dluh do konce roku uhrazen, budou vyloučeni z ČFS.

Prof. Pokorný informoval členy výboru, že zaslal aktualizovaný seznam platících členů do redakce Československé fyziologie.

4. Členská základna

Výbor obdržel 2 žádosti o členství v ČFS:
doc. PharmDr. Petr Babula, PhD, Fyziologický ústav LF MU Brno
ing. Dagmar Jarkovská – studentka PhD, Ústav fyziologie a Biomedicínské centrum, LF v Plzni
Obě žádosti byly přijaty (hlasování: 8 hlasů pro přijetí)

5. Výročí členů společnosti

Prof. Pokorný seznámil výbor se seznamem členů, kteří se v příštím roce dožívají významných výročí. Výbor projednal návrhy na udělení ocenění:

 • Prof. Červinka (65 let) – Laufbergerova medaile
 • Dr. Zicha (65 let) – čestné členství v ČFS
 • Prof. Herget (70 let) – čestné členství v ČLS
 • Prof. Pokorný (70 let) – návrh na udělení medaile ČLS

(hlasování: pro návrh 7 hlasů, zdržel se 1 hlas).

6. Časopis

Vzhledem k neúčasti doc. Mareše nebyl tento bod projednáván.

7. Různé

 • a) výuková komise: Prof. Červinková předložila výboru na vědomí návrh dopisu adresovaného přednostům fakult o poskytnutí podkladů pro přípravu výukové sekce při 91. FD
 • b) Informace o akcích:
  • Prof. Pokorný informoval o připravovaném Sjezdu delegátů ČLS JEP. Výbor vyslal jako zástupce ČFS dr. Riljaka
  • Dr. Riljak informoval členy výboru o průběhu jednání na konferenci FEPS 2014 v Budapešti, které se zúčastnil jako zástupce naší společnosti.

Termín příští schůze výboru je plánován na 12. listopadu 2014

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti