Zápis ze schůze výboru

25. 5. 2011, 17:00

Zápis ze schůze výboru České fyziologické společnosti,
konané dne 25. 5. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak,, Sumová, omluveni: Kittnar, Slavíková, Šlamberová
hosté: Blahoš, Herget, Oštádal, Zicha

1. Slavnostní předání ocenění
Prof. Blahoš předal ceny ČLS JEP – zlatou Purkyňovu medaili ČLS prof. Ošťádalovi a čestné členství ČLS prof. Pokornému. Následně prof. Pokorný předal ceny ČFS – čestná členství prof. Hergetovi a dr. Zichovi a Laufbergerovu medaili dr. Sumové.

2. Diskuze s Prof. Blahošem na téma úlohy ČFS při schvalování změn v zákonech a vyhláškách týkajících se zdravotnictví.
Prof. Blahoš seznámil výbor se současnou situací a procesem tvorby nových zdravotnických standardů a zmínil význam odborných společností při tvorbě těchto norem. Při jejich utváření je patofyziologické a fyziologické hledisko velmi důležité a proto bude naše společnost oslovována, aby se do této diskuze zapojila.

3. Členská základna
Na základě sestavy ročních bilancí výbor projednal postup v případě členů, kteří dlouhodobě neplatí příspěvky. Navrhl vyloučení 11členů. U jednoho člena, který požádal o zrušení členství bude vyhověno až po uhrazení dlužné částky za členské poplatky V případě, že nebudou poplatky doplaceny, bude tento člen zařazen mezi členy vyloučené z důvodu neplacení.

Výbor schválil žádosti o zrušení členství 2 členů.

Výbor obdržel přihlášky 5 uchazečů o členství v ČFS, všichni byli na doporučení výboru přijati. V této souvislosti byla diskutována otázka zavedení mechanismu, který by umožňoval přiložit k přihlášce ke členství také stručné CV a kontakt na osobu, která by v případě potřeby byla schopna kandidáta výboru doporučit.
MUDr. Alena Tamborská (Fyziologický ústav LF, MU Brno)
Mgr. Marek Bužga (Ústav fyziologie, LF, Ostravská universita v Ostravě)
MVDr. Ivana Chlastáková (Ústav fyziologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Mgr. Petra Arnoštová (Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie, UK Praha)
Mgr. Vladislava Zavadilová (Katedra fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská universita v Ostravě)

Výbor obdržel žádosti 2 členů o zrušení zasílání časopisu Československá fyziologie. Žádosti bude vyhověno. Připomínáme, že zasílání časopisu je pro členy ČFS bezplatné.

Výbor projednal žádost 1 člena společnosti o snížení členského poplatku z důvodu tíživé sociální situace. ČLS tuto žádost zamítla. ČFS nemá ve svých stanovách zakotven nástroj pro úpravu výše členských poplatků z těchto důvodů. Výbor se usnesl, že tento problém je nutno řešit na úrovni pracoviště člena společnosti.

4. Rozpočet
Doc. Barcal seznámil podrobně členy výboru se současným stavem hospodaření společnosti. V letošním roce se očekává ztrátový rozpočet vzhledem k tomu, že minulé FD byly pořádány na Slovensku. Výbor pověřil doc. Barcala, aby zjistil možnosti uložení finanční rezervy v částce 500 tis. Kč na účet s výhodnějším úrokem.

5. Cena ČFS
Prof. Nováková seznámila výbor se svým posudkem návrhu předloženého doc. Šlamberovou na práci: Schutová, B., Hrubá, L., Pometlová, M., Rokyta, R., Šlamberová, R.: Responsiveness to methamphetamine in adulthood is altered by prenatal exposure in rats. Physiology & Behavior 99(3):381-387, 2010 (IF = 3,295).
Výbor udělení ceny jednohlasně schválil.
Výbor diskutoval otázku, jak řešit situaci, kdy do soutěže obdrží pouze jeden návrh. Za účelem větší propagace soutěže o cenu ČFS bude rozeslán informační email na jednotlivá pracoviště s připomenutím termínu pro zaslání návrhů.

6. Příprava 88. FD
Prof. Červinková informovala výbor o stavu příprav příštích FD, které se budou konat v Hradci Králové. Výbor s uspokojením přijal informace o zajištění prostor a dohodl se na termínu podávání přihlášek do 16.12.2011. Prof. Herget bude vyzván, aby podal návrhy na Purkyňovu přednášku.

7. Výbor diskutoval otázku dalšího zkvalitňování webových stránek společnosti

8. Doc. Mareš informoval o časopise Československá fyziologie. Výbor diskutoval otázku možného zavedení poplatku za publikaci, který by byl v případě členů ČFS hrazen společností. Otázka bude diskutována s SFS. Jednáním byl pověřen doc. Mareš.

Termín příští schůze výboru byl stanoven na 5. října 2011.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti