Výroční zpráva 2022

21. 2. 2023, 23:00

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2022

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2022

Výbor a revizní komise se v roce 2022 sešel 3x (7.2., 8.6., 22.9.) a jedna schůze se konala elektronicky platformy MS Teams (3.3.).
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 8. 2. 2022 v rámci 97. Fyziologických dnů konaných ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK v Praze (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS). Výroční zpráva byla následně uveřejněna v časopise Čs. fyziologie a na webových stránkách společnosti.

2. Členská základna

K 31. 12. 2022 měla společnost 153 řádných členů, z toho 72 žen a 81 mužů.
Členství bylo ukončeno u 13 členů (6 na vlastní žádost, 7 z důvodu neplacení členských poplatků) a 1 člen zemřel.

Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo:

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že v současnosti nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku či mateřské dovolené, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

Odbor Členské evidence ČLS JEP doporučuje všem členům zkontrolovat si „Profil člena“ na stránkách ČLS JEP (platby, e-mailovou adresu).
https://www.cls.cz/aktuality/manual-pro-cleny-prihlaseni-do-profilu-clena-cls-jep-12187

3. Volby

3.1 Volby do výboru

Podle Stanov ČFS, se na konci volebního období výboru a RK konají volby. Volby proběhly korespondenčním způsobem v elektronické variantě pod patronací ČLS JEP (a s jejím finančním zajištěním) během listopadu až prosince 2022. Předsedkyní volební komise byla MUDr. Kateřina Jandová, PhD.
Hlasovalo: 78 voličů

Pořadí JménoZískané hlasyHlasovaloHlasy v %
1. Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.597875,64 %
2. Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.587874,35 %
3. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA557870,51 %
4.–5.Prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.547869,23 %
4.–5.Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. 547869,23 %
6. Prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.517865,38 %
7.Prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.467858,97 %
8. Prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 377847,43 %
9. Doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 317839,74 %
10. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 287835,89 %
11. MUDr. Vladimír Hrachovina, CSc. 217826,92 %

3.2 Volby do Revizní komise

Hlasovalo: 78 voličů

PořadíJménoZískané hlasyHlasovaloHlasy v %
1. Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 577873,07 %
2. Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.557870,51 %
3. Doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. 517865,38 %

3.3 Volby funkcionářů výboru a Revizní komise

Na první schůze nově zvoleného výboru dne 5.1.2023 se konala volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a sekretáře výboru ČFS. Volby proběhly tajnou formou pomocí hlasovacích lístků. Voleb se zúčastnili všichni z 9 členů nového výboru. Organizací volby byla pověřena předsedkyně volební komise MUDr. Kateřina Jandová, PhD.

Výsledek hlasování:

předseda: Prof. Pokorný
místopředseda: Prof. Nováková
pokladník: Prof. Mysliveček)
sekretář: Prof. Sumová

Volba předsedkyně Revizní komise byla odložena na příští zasedání z důvodu nepřítomnosti doc. Bébarové.

4. Z činnosti společnosti

4.1 Fyziologické dny

97. Fyziologické dny se konaly na Fyziologickém ústavu 1. LF UK ve dnech 8. – 10. února 2022.

Počet účastníků konference byl celkem 85, z toho bylo 42 za Slovenska a 43 z České republiky.

4.2 Činnost komisí

Neuroontogenetická komise

Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2022 neuskutečnilo.

Výuková komise

Činnost výukové komise nebyla po vynucené přestávce z důvodu pandemie covid-19 dosud obnovena.

Komise experimentální kardiologie

Ve dnech 12. až 14. října 2022 se uskutečnilo 49. pracovní setkání Komise Experimentální Kardiologie, pracovní skupiny ČFS. Konference se konala v hotelu Sv. Ľudmila, Skalica, Slovensko. Tématem setkání bylo Vápnik a kardiovaskulárny systém – pozitívne vs. negatívne účinky. Konference se zúčastnilo 48 vědců z ČR a SR.
Jubilejní 50. setkání KEK se bude konat ve dnech 4. – 6. října 2023 v hotelu Galant v Mikulově.

Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové

Setkání fyziologické sekce ČLS JEP v HK se v roce 2022 nekonalo.

4.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované na 97. FD v roce 2022 byly po peer review publikovány v Supplementu časopisu Physiological Research, Vol. 71, Suppl. 2, 2022. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Otáhal a Prof. Nováková. Bylo vybráno celkem 8 původních prací a 3 práce přehledové.

5. Ocenění

5.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl navrhnout udělení čestného členství Purkyňovy společnosti následujícím členům z Fyziologického ústavu AVČR:

 • Prof. F. Kolář
 • Dr. J. Folbergrová
 • Dr. Z. Drahota

Ceny budou předány na 98. FD 2023.

5.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor v roce 2021 neobdržel žádný návrh na udělení Ceny ČFS.

6. Hospodaření společnosti v roce 2022

V roce 2022 hospodařila ČFS se ztrátou -181 849,67
Stav FONDu JEP k 31. 12. 2022 1 008 991,05
Hospodaření OS -181 849,67
Celkem finanční prostředky 827 641,38

7. Finanční dar

ČFS poskytla finanční dar z majetku společnosti ve výši 100 000,- Kč na účet Ukrajinského vyslanectví na pomoc válkou zasaženému ukrajinskému lidu. S poskytnutím daru souhlasili všichni členové výboru Fyziologické společnosti a Revizní komise.

8. Stanovy a jejich revize

Členové výboru se detailně zabývali návrhem revize stanov předloženým ČLS, které byly doplněny tak, aby revize více odpovídaly zaslanému vzoru. Následně bude revidovaná verze Stanov zaslána k odsouhlasení všem členům ČFS.

9. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

10. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2022 žádnou žádost o stipendium pro udělení cestovního stipendia (podpora pro účast na konferencích a dalších odborných akcích).
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2. a 31. 5.

11. Československá fyziologie

V roce 2022 bylo vydáno jedno číslo časopisu. Redakce se stále potýká s nedostatkem příspěvků.

12. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2022 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

13. Různé

13.1 IUPS

Členové výboru projednali materiály zaslané vedením IUPS:
Call for proposals for the IUPS Academy Fellows 2022. Nebyl navržen ani projednán žádný kandidát na toto členství

Předseda ČFS se zúčastnil IUPS General Assembly Teleconference Meeting
May 6th (11:00 UTC) or May 6 th (21:00 UTC), 2022

Zpráva ze zasedání IUPS

Program:

 1. Opening of the General Assembly by the President—Julie Chan
 2. Approval of the minutes of the 2017 General Assembly in Rio de Janeiro, Brazil
 3. Report of the President—Julie Chan
 4. Report of the Secretary General—Ulrich Pohl
 5. Report of First VP –Sue Wray
 6. Report of Second VP—Peter Hunter
 7. Report of the Treasurer—Patricia Molina
 8. Report of the BGA chair—Jayasree Sengupta/Sue Barman
 9. Report on planning of 2025 Congress, Munich, Germany
 10. 2029 Congress interim report
 11. Changes of Constitution/Bylaws
 12. New membership applications (Philippine Society of Physiologists, Association of Physiologists of India).
 13. Report of the Nominations Committee—Julie Chan

Závěry

Profesorka Susan Wrayová byla jednomyslně zvolena novou prezidentkou IUPS. Všichni navržení kandidáti do nového výkonného výboru, stejně jako členové rady a předsedové výborů, byli zvoleni jednomyslně velkou většinou. Hlasování o některých navrhovaných změnách ústavy z technických důvodů nebylo ukončeno.

Výroční zprávu připravili

Prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti