Výroční zpráva 2020

31. 12. 2020, 23:59

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2020

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2020

Výbor a revizní komise se v roce 2020 sešel 4x: 23. 1. 2020, 18. 6. 2020, 24. 9. 2020 a 12. 11. 2020 (elektronická schůze prostřednictvím platformy MS Teams). Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 4. 2. 2020 v rámci 96. Fyziologických dnů konaných na Lékařské fakultě v Martině (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS).

2. Členská základna

K 31. 12. 2020 měla společnost 184 řádných členů, z toho 87 žen a 97 mužů.
Členství bylo ukončeno u 8 členů (vlastní žádost), přihlásili se 4 noví členové.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy.

Ke konci roku 2020 přibližně 1/3 evidovaných členů nemělo uhrazeny členské příspěvky. Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.

Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že v současnosti nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku či mateřské dovolené, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

3. Z činnosti společnosti

3.1. Volba předsedy, místopředsedy, sekretáře a pokladníka

Dne 23. 1. 2020 se konaly volby předsedy, místopředsedy, sekretáře a pokladníka. Organizací voleb byl pověřen Prof. Rokyta. Volby proběhly tajným hlasováním a zúčastnilo se jich 7 přítomných členů výboru.

Výsledky hlasování (počty hlasů):

 • Předseda: 4x Pokorný, 1x Červinková, 2x zdržel se.
  výsledek: předsedou ČFS se stává prof. Pokorný
 • Místopředseda: 5x Červinková, 1x Riljak, 1x zdržel se
  výsledek: místopředsedou ČFS se stává prof. Červinková
 • Vědecký sekretář: 4x Sumová, 1x Červinková, 1x Riljak, 1x Šlamberová
  výsledek: vědeckým sekretářem ČFS se stává doc. Sumová
 • Pokladník: 6x Riljak, 1x zdržel se
  výsledek: pokladníkem ČFS se stává doc. Riljak
 • Volba předsedy Revizní komise: volili 3 členové: 2x Prof. Kittnar, 1x doc. Yamamotová
  výsledek: předsedou Revizní komise se stává Prof. Kittnar

3.2. Fyziologické dny

96. Fyziologické dny se konaly ve dnech 4. – 6. února 2019 na Jesseniově LF v Martině, Slovensko.

Počet účastníku konference byl celkem 146, z toho bylo 112 za Slovenska a 34 z České republiky. Odznělo 61 přednášek včetně Purkyňovy přednášky, Antalovy přednášky a Vědecké aktuality, a představeno 67 prací ve formě posterů.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 96. FD

Soutěže se s přednáškou účastnili 3 soutěžící.
Komise pro udělení Ceny mladých fyziologů na 96. FD pracovala ve složení:
Předseda: Prof. Rokyta
Členové: doc. Otáhal, Prof. Kittnar

Vítězem soutěže byla komisí vyhlášena Mgr. Jana Svačinová PhD, Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně za práci:

ODPOVĚĎ RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY NA ORTOSTATICKOU ZÁTĚŽ U DIABETIKŮ A ZDRAVÝCH KONTROL Svačinová, J.1, Hidegová, S.2, Sieglová, H.1, Kaščáková, Z.1, Fabšík, M.1, Jakubík, J.1,2, Novák, J.1,2, Nováková, Z.1, Budinskaya, K1, Hrušková, H.1,2 1 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 2 ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
Částka spojená s cenou (10000,- Kč) byla první autorce práce předána.

Nově byl vytvořen diplom, který bude dokladovat udělení Ceny mladým fyziologům.

Výbor se shodl se na tom, že při organizaci příštích FD bude pokračovat v již osvědčeném schématu, kdy oficiálním organizátorem FD je Výbor ČFS, který pověří přípravou organizační výbor konference z řad svých členů a případně dalších pracovníků. Organizační výbor konference projednává s výborem ČFS všechny náležitosti, týkající se průběhu celé akce. Výhodou tohoto schématu je především kontinuita v registračním procesu a zajištění standardní kvality průběhu celé akce.

Na základě vývoje pandemie COVID-19 a souvisejících opatření vlády ČR bylo rozhodnuto, že v roce 2021 FD pořádány nebudou.

3.3 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2020 neuskutečnilo
 • Výuková komise
  Bohužel, vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s pandemií COVID 19 se utlumila slibně se rozvíjející aktivita této komise. Nicméně počítáme s tím, že jakmile dojde ke zlepšení epidemické situace a návratu k běžnému způsobu života a komunikace, požádáme členy komise o vyjádření zkušeností s novou situací, které jsme všichni čelili. Chtěli bychom zhodnotit klady a zápory distanční výuky, popř. dalších forem výuky.
 • Komise experimentální kardiologie
  Pravidelné setkání Komise Experimentální Kardiologie (KEK), které bylo plánováno v rámci 48. pracovní konference KEK na 19. – 21. října 2020, se z důvodů pandemie COVID-19 nekonalo.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
  V roce 2020 se konalo pouze 1 zasedání na téma „MikroRNA v patofyziologii jaterních onemocnění a jejich potenciální využití v diagnostice těchto chorob“, přednášela RNDr. Veronika Zubáňová (ÚKBD, FN Hradec Králové)

3.4 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 96. FD v roce 2020 byly po peer review publikovány ve Physiological Research, Vol. 69, Suppl 1, 2020. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: doc. Riljak, doc. Otáhal, Prof. Nováková. Bylo vybráno celkem 7 původních prací a 10 review.

Výbor doporučil, aby od příštích FD organizovaných v České republice, byla nominace na Purkyňovu přednášku při FD vázána na sepsání přehledného článku do Supplementa.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor rozhodl o ocenění členů společnosti, kteří se zasloužili o činnost ČFS a v roce 2020 se dožívají významného životního jubilea:

 • Prof. Nováková – Laufbergerova medaile
 • Prof. Kodrík – Laufbergerova medaile
 • doc. Sumová – Čestné členství ČFS
 • Dr. Zicha – návrh na Purkyňovu medaili ČFS
 • Prof. Pokorný – děkovný dopis výboru

4.2 Soutěž o Cenu ČFS

Cenu ČFS za práci publikovanou v roce 2019 získala práce s názvem „Vagus Nerve Stimulation Attenuates Multiple Organ Dysfunction in Resuscitated Porcine Progressive Sepsis“ autorů: Michaela Kohoutová, Jan Horák, Dagmar Jarkovská, Vendula Martinková, Václav Tegl, Lukáš Naloš, Lucie Vistejnová, Jan Beneš, Jitka Šviglerová, Jitka Kuncová, Martin Matějovic, Milan Štengl.
Práce byla publikována v časopise Critical Care Medicine, 2019 Jun;47(6):e461-e469. doi: 10.1097/CCM.0000000000003714. IF 6.971, Q1 (3/27 v kategorii Critical Care Medicine).

5. Hospodaření společnosti v roce 2020

V roce 2020 hospodařila ČFS se ziskem, který byl dán výnosem z přípravy Supplementa k 96. Fyziologickým dnům a členskými příspěvky.

Stav FONDu JEP k 31.12.2020811 484,21
Hospodaření OS90 933,56
Výsledek akce (Fyziologické dny na Slovensku) 0,00
Celkem finanční prostředky902 417,77

Podrobnosti k účetnictví za rok 2020:

 1. členské příspěvky se vybírají ve stabilní výši (54 973 Kč), počet neplatičů je po urgencích významně menší
 2. dosavadní náklady na členství v mezinárodních organizacích představuje 8 563 Kč. Bude doplněno po uzávěrce účetnictví.
 3. vyplatili jsme ceny v úhrnné výši 10 000 Kč

Půl milionu korun uloženo na spořicím účtu.

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2020 žádnou žádost o stipendium pro udělení cestovního stipendia (podpora pro účast na konferencích a dalších odborných akcích).
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2.31. 5.

8. Československá fyziologie

Zpráva vedoucího redaktora Československé Fyziologie (doc. MUDr. Vladimíra Riljaka, CSc.) pro ČFS za rok 2020

V roce 2020 jsme vydali dvě čísla časopisu. První číslo obsahuje čtyři články a druhé číslo tři články. Stále se potýkáme s nedostatkem příspěvků. Redakční rada proto rozhodla, že časopis bude publikovat i příspěvky v anglickém jazyce. Financování časopisu bylo podpořeno ČFS částkou 50 000 Kč. SFS přispěla na chod časopisu částkou 1500 Euro.

9. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2020 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

10. Různé

V roce 2020 vstoupil výbor ČFS prostřednictvím svého předsedy Prof. Pokorného v jednání s FEPS o způsobu výpočtu výše příspěvku naší společnosti tak, aby byl založen pouze na počtu platících členů společnosti, tj. těch, kteří přispívají do rozpočtu, ze kterého je poplatek zahraničním společnostem hrazen. Výsledkem jednání byla ze strany FEPS úprava členského poplatku pro ČFS z částky 503 EUR na částku 312 EUR. Za těchto podmínek ČFS zůstává nadále členem FEPS.

Na výzvu IUPS na podávání návrhů kandidátů do voleb výboru IUPS zaslal výbor ČFS nominaci doc. MUDr. Jakuba Otáhala, PhD (Oddělení vývojové epileptologie AV ČR).

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti


Příloha

Zpráva ze zasedání Pedagogické komise ČFS a SFS
dne 14. 5. 2019 v Hradci Králové

Přítomni: Zuzana Červinková, Silvia Hnilicová, Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla Mlčková, Daniela Mokrá, Zuzana Nováková, Pavol Švorc, Olga Vajnerová

Omluveni: Jitka Švíglerová, Klára Bernášková
Hosté: Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. – děkan LF HK

Schůzi zahájila prof. Červinková, předsedkyně komise. V návaznosti na jednání v rámci pedagogické sekce, která se konala u příležitosti 95. FD v únoru 2019 v Praze, prof. Červinková v úvodní prezentaci shrnula aktuální otázky/problémy výuky fyziologie na lékařských fakultách.

 1. Představila inventuru hodinové dotace výuky fyziologie na lékařských fakultách v ČR včetně poměru mezi počtem hodin pro přednášky, praktická cvičení a další formy výuky. Požádala o aktualizaci údajů a doplnění chybějících – 3. LF, LF Martin.
 2. Formulovala okruhy otázek k diskusi
  • postavení fyziologie v lékařském kurikulu – inovace
  • hodinová dotace pro výuku fyziologie včetně poměrného zastoupení jednotlivých forem výuky
  • nutnost zavedení nových forem výuky fyziologie
  • praktická cvičení a jejich význam (práce s biologickým materiálem, pokusy na studentech, odběry krve, pokusy na zvířatech, apod.)
  výměna zkušeností – inspirace při inovaci praktických cvičení
  • role výpočetní techniky v procesu studia fyziologie – simulované programy
  • fantomy, fantomové laboratoře
  • a další týkající se zkoušení, typu zkušebních testů, vhodného software, opisování, nákup multilicencí elektronických učebnic fyziologie, a další.
 3. Informovala o tom, že v návaznosti na předchozí dohody, většina ústavů poskytla členům ostatních fakult návody na praktická cvičení pro inspiraci. Většinu těchto materiálů rozeslala prof. Červinková v předstihu členům komise v elektronické podobě.

Následovala velmi bohatá diskuse, která byla zaměřena především na následující problémy:

1. Formy zkušebních testů

Komise diskutovala o formách testů, které jednotlivé fakulty používají, zejména s ohledem na obtížnost formulace otázek ve fyziologii tak, aby bylo možné na ně jednoznačně odpovědět. Nepanovala shoda na tom, zda jsou vhodnější testy nabízející jedinou odpověď nebo testy mnohočetného výběru, ani na tom, jak mají být tyto testy obtížné. Hovořilo se o velkém poolu otázek, kterým disponuje LF v Plzni, s nabídkou krátkých otázek a výběru jediné odpovědi ke zjištění základních znalostí studenta. Dr. Hnilicová velmi správně uvedla, že forma testu záleží především na jeho úloze, tedy co má test prověřit. Z následné diskuse vyplynulo, že je třeba odlišit formy testu podle toho, zda otázky mají prověřit základní znalosti studenta nebo schopnost tyto znalosti aplikovat v širším kontextu „Testujeme vědomosti nebo aplikaci?“ Tréninkové cíle dovolují složitější formulace otázek vyvolávající nutnost o problému přemýšlet a diskutovat, zatímco zkušební otázky by měly být jednoznačné, k čemuž lze i upřednostnit formu testu s jedinou správnou odpovědí. Pokud fakulta používá test před ústní zkouškou z fyziologie, lze spíš uvažovat o jeho funkci jako „síta“ s požadavkem minimálně 50 % úspěšnosti, nikoliv jako jediné formy zkoušení.

Z většinového názoru členů komise vyplývá, že by se komise měla shodnout na bazálních požadavcích znalostí z fyziologie v pregraduálním studiu všeobecného lékařství a tyto požadavky formulovat jako doporučení ČFS pro výuku fyziologie na lékařských fakultách v ČR případně na Slovensku. Významnou inspirací pro vytvoření základních požadavků na znalosti fyziologie je doporučení The Medical Physiology Learning Objectives formulované APS (American Physiological Society) a ADCP (Association of Chairs of Departments of Physiology), na něž nás upozornila
MUDr. Hnilicová. Lze je dohledat na: http://www.acdponline.org/Home/Projects/Med-Phys-Learning-Objectives/Medical-Physiology-Learning-Objectives.pdf

4. Nové formy výuky fyziologie

Komise se shodla, že současní studenti potřebují být do výuky víc aktivně zapojováni, tím se zvyšuje jejich zájem a motivace. Problémem je i to, že neumějí znalosti získané v nižších ročnících použít v klinických předmětech. Moderní metody by proto měly obsahovat prvky aktivní účasti studenta ve výuce a vyžadovat nejen samotné teoretické znalosti, ale spojovat je s aplikací do reálných situací v medicíně.
Dr. Hnilicová seznámila komisi se svými několikaletými zkušenostmi formy Team Based Learning (TBL) na LF v Bratislavě, která umožňuje zainteresovat do výuky větší počet studentů. Osvědčila se práce se 60 – 70 lidmi rozdělenými do 6 – 7 skupin, kteří si předem mají nastudovat dané téma. Na začátku studenti absolvují individuální test s 5 otázkami a výběrem a – d, po té absolvují týmový test. Následuje diskuse ke zvoleným odpovědím. Otázky v testu nemusejí být jednoznačné, aby se studenti museli více nad problémem zamýšlet. Při týmové práci pak studenti v rámci skupiny hodně diskutují, chtějí se dobře prezentovat, takže se i vzájemně přesvědčují a mají zájem si vyměňovat informace.
Ideální je pro zvolené téma použít „klinický případ“. Např. pro hemostázu zvolili na LF v Bratislavě jaterní selhání s hemoragickými komplikacemi a trénovali se studenty fyziologické základy pro použití testů srážlivosti pro tento případ, možnosti terapeutických přístupů nebo čeho je třeba se při léčbě vyvarovat. Pro respirační systém zvolili jako případ CHOPN a procvičovali fyziologické principy uplatňující se ve spirometrickém vyšetření, změny spojené s CHOPN, úlohu sympatiku a parasympatiku pro dýchání, možnosti jeho ovlivnění v daném případě. Takto lze rozpracovat celou řadu případů s ohledem na probírané systémy.
MUDr. Mlčková z 1. LF hovořila o zkušenostech z výuky na fantomech a o důležitosti podrobné instruktáže vyučujících v dostatečném předstihu. Jako velmi užitečné hodnotí postup, kdy si úlohy vyučující nejprve nacvičí a vyzkouší s vybranou skupinou lidí, což může být otázka poměrně dlouhého období (1 – 2 let). Spolu s dr. Hnilicovou, která má s touto formou výuky také zkušenosti, upozornily, jak i na modelech určených ke klinickým simulacím, se dá provádět výuka fyziologie, avšak vyžaduje to specifický přístup. Student již musí mít základní fyziologické znalosti daného tématu a pod vedením učitele se snaží je aplikovat na konkrétní situaci reálnou v klinické praxi. Jedná se o studenty oblíbenou metodu, při které záhy odhalí své případné neznalosti a může je také podnítit ve snaze dostudovat problematickou oblast.

Výhledy činnosti komise a úkoly, které komise si stanovila na nejbližší období:

 • budování poolu testových otázek sloužících k ověření základních znalostí studentů, především se podílet na rozšíření již existujícího souboru otázek na LF Plzeň (zajišťuje dr. Nováková – MUNI) – nutný souhlas LF Plzeň
 • sběr „case reportů“ vhodných pro TBL (zajišťuje dr. Hnilicová – LF Bratislava)
 • nabídka účasti kurzu na 1. LF k lektorování výuky na fantomech (zajišťuje dr. Mlčková)

Členové komise plánují některé z příštích zasedání uspořádat na nejmladší LF v Ostravě a blíže poznat i prostory fakulty, rovněž je plánována návštěva LF v Bratislavě s účastí na výuce s využitím Team Based Learning metody nebo fantomů.

V Hradci Králové 16. 5. 2019

Zapsaly

Halka LotkováZuzana Červinková