Výroční zpráva 2017

25. 10. 2017, 12:08

Zpráva o činnosti Fyziologické společnosti za rok 2017

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2017

Výbor a revizní komise se v roce 2017 sešel 3x: 19.1.2017, 30.5.2017 a 25.10.2017. Dvě další schůze se uskutečnily per rollam (v květnu, v červnu).
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 31. 1. 2017 v rámci 93. Fyziologických dnů v posluchárně Lékařské fakulty, Univerzity P. J. Šafárika.
V rámci tohoto zasedání byly odhlasovány úpravy stanov ČFS tak, aby byly v souladu se stanovami ČLS JEP (přehled viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS).

2. Členská základna

K 31. 12. 2017 měla společnost 192 řádných členů, z toho 92 žen a 100 mužů.
Členství bylo ukončeno u 5 členů (+ 1 úmrtí), přihlásilo se 9 nových členů.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 31.1. – 2.2. 2017 v Košicích. Pořadatelem byla Slovenská fyziologická společnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, Českou fyziologickou společností a Neurobiologickým ústavem SAV.
Celkově bylo přihlášeno 178 účastníků, z toho 43 z České republiky a 135 ze Slovenska. Výbor zhodnotil účast členů ČFS na konferenci jako poměrně velmi nízkou.
Purkyňovu přednášku přednesla Prof. A. Čalkovská z Ústavu fyziológie a Martinského centra pre biomedicínu, JLF UK, Martin, Slovenská republika na téma: Pľúcny surfaktant: Od molekuly k funkcii, od vedy k praxi.
Jako vědecká aktualita byla zařazena přednáška Prof. T. Ravingerová z Ústavu pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika s názvem: Nové alternatívne možnosti zníženia rizika srdcového zlyhávania.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 93. FD
Do soutěže bylo přihlášeno pouze jedno ústní sdělení. Po diskusi členů komise a členů výboru ČFS byla pro rok 2017 soutěž pro malý počet soutěžících zrušena.

3.2 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2017 nekonalo.
 • Výuková komise
  V rámci programu Fyziologických dní se konal workshop o výuce fyziologie. Je připravována inventura zavedených praktických cvičení na jednotlivých ústavech fyziologie.
 • Komise experimentální kardiologie
  Pravidelné setkání Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konalo ve dnech 18. – 20. října 2017 v Kutné Hoře (Wellness & Spa hotel U Kata) v rámci 45. pracovní konference. Hlavním tématem byla „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a klinice“.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
  Pobočka České fyziologické společnosti v Hradci Králové uspořádala přednášku pro svého zahraničního hosta Profesora Charlese L Hoppela, MD., Center for Mitochondrial Diseases, School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA s názvem: Heart mitochondrial function in cardiovascular diseases

3.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 93. FD v roce 2017 byly po peer review publikovány ve Physiological Research, Vol. 66, Suppl 4, 2017 Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Doc. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Nováková. Bylo vybráno celkem 14 původních prací a 2 review.
Výbor doporučuje, aby od příštích FD organizovaných v České republice, byla nominace na Purkyňovu přednášku při FD vázána na sepsání review do Supplementa.

3.4 Účast na 28. KONGRESU ČLS JEP k 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně v Senátu Parlamentu České Republiky 7. 12. 2017

 • Odkaz JEP dnešní medicíně
  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
 • Purkyňova koncepce výuky fysiologie
  prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
 • Jan Ev. Purkyně a mozeček tehdy a dnes
  doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
 • Purkyňovy objevy jako základ moderního neurovědního výzkumu
  prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
 • Purkyňovy studie rovnovážné funkce a sluchu
  prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.
 • Jan Ev. Purkyně a historie experimentální kardiologie
  prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
 • Jan Ev. Purkyně – zakladatel vědecké kinematografie
  prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Všechny přednášky byly publikovány ve formě sborníku.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor ČFS rozhodl o udělení ocenění za zásluhy o českou fyziologii a činnost ve společnosti členům, kteří se v roce 2017 dožívají významného životního jubilea. Byla schválena následující ocenění:

 • Prof. Pavel Mareš – návrh na Purkyňovu medaili
 • Dr. Josef Houštěk – Laufbergerova medaile
 • Prof. František Kolář – čestné členství v ČFS

Návrh na ocenění prof. Mareše nebyl Českou lékařskou společností JEP přijat. Výbor ČFS bude hledat jinou možnost, jak zásluhy prof. Mareše ocenit.
Prof. Kolář přijal své ocenění v úvodu 94. FD v Plzni.

4.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor ČFS obdržel jeden návrh na udělení ceny ČFS za publikaci v roce 2016:
Kukleta, M., Damborská, A., Roman, R., Rektor, I., & Brázdil, M. (2016). The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, 127(2), 1547-1550. IF v roce 2015: 3.426

5. Hospodaření společnosti v roce 2017

V roce 2017 hospodařila ČFS se ztrátou, která byla dána jednak opožděnou platbou autorů za publikaci v Supplementu Physiological Research v roce 2017 (částka se objeví v hospodaření prvního kvartálu 2018) a také tím, že v roce 2017 byly Fyziologické dny pořádány na Slovensku.
Hlavní položky výdajů byly: ceny společnosti (10.000 Kč), příspěvky mezinárodním organizacím (cca 31. 000 Kč) a příspěvek na časopis ČFS (55.000 Kč).

Stav FONDu JEP k 31.12.2017600 731,40
Hospodaření OS-28 169,46
K převodu do Fondu JEP celkem-31209,46
Stav Fondu k 1.1.2018569521,94

6. Inventarizace majetku společnosti

7. Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů

Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích.
Výbor neobdržel v roce 2017 žádnou žádost o stipendium.
Pravidla pro udělení cestovního stipendia budou upravena tak, aby bylo explicitně zřejmé, že lze žádat o podporu pro účast na konferencích “ a dalších odborných akcích“.
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2018

46. pracovní zasedání KEK proběhne ve dnech 17.–19. října 2018 v Bukovanech na téma „Srdce v obrazech“

9. Československá fyziologie

Časopis naší společnosti doznal několik změn. Novým vedoucím redaktorem byl zvolen docent Vladimír Riljak z Fyziologického ústavu 1. LF UK. Obměněni byli i členové redakční rady a časopis dostal novou grafickou úpravu obálky a modernější tiráž. Doplněn byl i podtitul časopisu. Nezměněná zůstává skutečnost, že časopis by měl i nadále sloužit jako informační servis českým a slovenským fyziologům a patofyziologům. Pro tento rok je již zajištěno i financování časopisu.

Redakční rada časopisu Československá fyziologie
Vedoucí redaktor:
doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Zástupce vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
ÚNPKF 3. LF UK, Praha
Členové redakční rady:
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D.Ústav fyziologie, LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.Ústav patologické fyziologie LF UK, Plzeň
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., FCMAFyziologický ústav 2. LF UK, Praha
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.Ústav fyziologie LF UK, Martin
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.Fyziologický ústav LF UK, Hradec Králové
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.ÚNPKF 3. LF UK, Praha
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMAFyziologický ústav, AV ČR, Praha
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.NUDZ a 3. LF UK, Praha
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.Ústav patologické fyziologie LF UK, Martin
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.Fyziologický ústav, AV ČR, Praha
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

10. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2017 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky.

11. Různé

Výbor obdržel dopis od organizátorů The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS), Bologna, Italy, September 10th-13th 2019 se žádostí o spolupráci na tomto setkání. Ve své odpovědi Prof. Pokorný tuto spolupráci přislíbil.

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti