Výroční zpráva 2005

31. 12. 2005, 9:54

Zpráva o činnosti Fysiologické společnosti za rok 2005

1. Výbor České fyziologické společnosti

Výbor České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2005 sešel 5x, 1x jednal elektronicky. Většina projednávaných dokumentů jsou přístupné na inovovaných stránkách ČFS – http://fyzisrvr.lf1.cuni.cz/CFS/
Byly projednány závěry pléna ČSF, které se konalo v rámci 81. Fysiologických dní v Košicích:

2. Členská základna

K 31.10.2004 měla společnost 244 řádných členů, z toho 106 žen a 138 mužů. Nově přijato bylo 9 členů. Na základě malé příspěvkové morálky nebo na vlastní žádost výbor členství v 19 případech ukončil.
Opakovaně proběhla kontrola placení členských poplatků.

3. Z činnosti společnosti

81. Fysiologické dny v Košicích byly na velmi dobré úrovni organizovány Slovenskou fyziologickou společností. Bylo přihlášeno 105 ústních sdělení a 67 posterů. Vysoce byl oceňován i tradiční společenský večer, tentokrát nejen s výborným pohoštěním, ale i s možností tance.

Neuroontogenetická komise spolupořádala:

 1. Přednáškový blok „Struktura membrány nervové buňky III.“ na 47. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v lázních Jeseník ve dnech 4.-8. ledna 2004 (řečníci Mourek, Pokorný, Langmeier).
 2. 3 přednáškové bloky na 12. celostátní konferenci biologické psychiatrie v Luhačovicích 15.-18. června 2005
 3. Neuroontogenetický den (odpoledne) – se konal 14.12.2005. Bylo předneseno 10 referátů. Autoři referátu budou svá sdělení publikovat v časopise Prague Medical Report.

Delegace ČFS se oficiálně účastnila obnoveného zasedání Srbské Fysiologické společnosti, která organizoval „The First Congress of Physiological Science of Serbia and Montenegro with International Participation – Molecular, Cellular and Integrative Basis of Health, Disease and Therapy“. Kongres byl velmi dobře organizován v Bělehradě v termínu 9.- 12. listopadu 2005. Zahraniční účast byla mimořádně silná.

Komise experimentální kardiologie (KEK) uspořádala pracovní konferenci ve dnech 12. – 14. 10. 2005 (Devět skal, Snězné-Milovy) na téma: Experimentální a klinické aspekty arytmií. Konferenci organizoval prof. Jiří Kvasnička z Krajské nemocnice v Pardubicích a zúčastnilo se ji téměř 80 účastniků z českých zemí a Slovenska. Odeznělo 25 přednášek.

Pobočka Purkyňovy společnosti v Hradci Králové uspořádala 7 zasedání.

4.1 Informace o schůzi IUPS v San Diegu

V březnu 2005 se konalo generální shromáždění IUPS jehož se zúčastnilo 71 hlasujících delegátů z členských zemí a výboru a 18 pozorovatelů. Během zasedání byl zvolen nový výbor IUPS v čele s předsedou Akimichi Kaneko z Japonska , kde se bude konat příští kongres IUPS. Finanční zpráva ukázala mírné zlepšení stavu financí, kdy aktiva se pohybují okolo130 00 USD. IUPS se tedy stále ještě nevyrovnala s finančními důsledky Petrohradského kongresu. Tato skutečnost pravděpodobně dost ovlivnila i volbu místa konání kongresu v roce 2013. O tento kongres naše společnost soutěžila se společnostmi z Rakouska, Velké Britanie a Číny. Naše presentace byla delegáty sice ústně hodnocena velmi vysoce, ale při hlasování volili ekonomickou i vědeckou jistotu a místem konání kongresu se stal Birmingham. Přes výzvy k další kandidatuře je nyní vyšší pravděpodobnost, že kongres se bude konat mimo Evropu.

4.2 Informace o schůzi delegátů konané u příležitosti společného Meetingu FEPS a Physiological society v Bristolu 2005

Jedním z hlavních výsledků tohoto zasedání bylo potvrzení rozhodnutí o konání kongresů FEPS jako Joint Meetingů s národními společnostmi. Letos to bude s Německou fyziologickou společností v Mnichově a příští rok v Bratislavě. Důležitou součástí jednání byla ekonomická zpráva a přijetí nového systému placení příspěvků, jak o něm informovala Československá fyziologie. S ekonomickou situací souvisí i volba nového oficiálního časopisu FEPS – Akta Physiologica, který přislíbil společnosti pravidelné významnější příspěvky. Z výboru FEPS byla do redakční rady nominována prof. E. Syková.

5. Publikační činnost

Výsledky vědecké práce prezentované na Fyziologických dnech jsou pravidelně uveřejňovány anglicky formou abstrakt v časopise Physiological Research.

6. Ocenění

Při schůzi výboru ČFS dne 10.12.2005 byla v souvislosti s životním výročím schválena následující ocenění za práci ve prospěch české fysiologie:

 • Prof. Herget Laufbergerova medaile
 • Dr. Zicha Laufbergerova medaile
 • Prof. Pokorný čestné členství v ČFS
 • Prof. Ošťádal Ocenění zásluh o společnost

Ocenění byla předána při plenární schůzi ČFS v únoru 2006

Cena ČFS za nejlepší vědeckou práci v roce 2004
Výbor na svém zasedání 28. 4. 2005 rozhodl, že Cenu České fysiologické společnosti za práci uveřejněnou v roce 2004 udělí Doc. MUDr. Milanu Holečkovi, DrSc. za kapitolu v knize Metabolic and Therapeutic Aspects of Amino Acids in Clinical Nutrition „Contribution of amino acids to ketogenesis“.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS je 31.3. 2006

Na základě rozhodnutí komise pro „Ocenění vědecké práce mladých prezentované na FD 2005“ a předsedů sekcí byla hodnocena vystoupení mladých autorů, přihlášených do soutěže. Vzhledem k malému počtu účastníků byl oceněn jen jeden soutěžící:

 • Mgr. M. Milotová

7. Hospodaření společnosti

V září 2005 odevzdala Prof. RNDr. Jiří Mejsnar, DrSc. (pokladník ČFS) rozpočet ČFS na rok 2006 podle podmínek stanovených ČLS JEP. Pokladník dostává pravidelné výpisy z účtu ČFS, definitivní výsledek hospodaření bude v březnu t.r.

8. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

V roce 2005 nebylo uděleno žádné cestovní stipendium.
Stipendia pro rok 2006 byla vypsána za stejných podmínek jako v minulém roce (termín podání do 10.2.2006).

9. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2006

 • FD únor 2006 – Praha
 • Neuroontogenetické dny, říjen-listopad 2006
 • Pracovní konference KEK se bude konat opět v říjnovém termínu, pravděpodobně na severní Moravě; organizací je pověřena doc. Marie Nováková z MU v Brně. Téma: Genetická a genová exprese v kardiovaskulárním systému.

10. Československá fyziologie

11.Členské příspěvky

Členské příspěvky nebudou pro rok 2007 změněny.

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Předseda společnosti