Soutěž o Cenu mladých v rámci FD 2024 – vyhlášení soutěže

2. 10. 2023, 10:00

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro účastníky konference do 40 let, kteří jsou členy České fyziologické společnosti, o cenu pro mladé fyziology prezentující své práce na 99. FD 2024 (Cena 99. FD).

O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD na základě doporučení hodnotící komise a předsedů sekcí.
Soutěž se koná jen v případě, přihlásí-li se alespoň 5 účastníků.

Podmínky soutěže

  1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.
  2. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení.
  3. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 99. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.
  4. Soutěžící o cenu České fyziologické společnosti zaškrtnou v příslušném poli registračního formuláře informaci o svém členství v ČFS.

Kritéria hodnocení

Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, ústní prezentaci autorem a diskuzi.

Odměna

Cena ČFS bude udělena dle počtu oceněných v maximální částce 10 000 Kč.
Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.